Печать
PDF

Розділ 19 Відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці) - § 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

Основним способом фіксації результатів відтворення обстановки та обставин події є протокол, який складається відповідно до вимог ст. ст. 84, 85, 195 КПК. За структурою у протоколі виділяють три час­тини: вступну, описову та заключну.

В описовій частині протоколу відтворення обстановки та обставин події містяться такі відомості: точне місце проведення слідчої дії; метеорологічні, звукові та інші умови; обстановка (якщо її було рекон­струйовано, то зазначається, як і на підставі яких даних); розміщення учасників перед початком дослідів; зміст кожного досліду; одержані результати та ін. Тут також слід зазначати: звідки розпочався маршрут прямування до місця перевірки; як він проходив; які показання давав обвинувачений (підозрюваний чи свідок); які дії він виконував на міс­ці події; які запитання ставилися особі, показання якої перевіряються; які вона давала відповіді; які сліди чи предмети було виявлено під час перевірки показань на місці.

У протоколі відтворення обстановки та обставин події містяться дані про заяви і зауваження учасників слідчої дії (якщо вони мали місце); про час початку і закінчення відтворення; про попередження учасників щодо нерозголошення даних досудового слідства. Протокол складає особа, яка проводить слідчу дію, а підписують його всі особи, які брали участь у відтворенні обстановки та обставин події, поняті та слідчий.

Додатковими способами фіксації результатів відтворення обстанов­ки та обставин події є складання планів і схем, використання фото-, кіно-, відеозйомки, звукозапису. Метою такої фіксації є наочне відобра­ження обстановки та обставин відтворюваної події. Так, плани і схеми дають змогу відобразити розташування ділянок місцевості і приміщень, розміщення всіх предметів і учасників слідчої дії. На планах і схемах бажано намітити маршрут руху із зазначенням його початку та закінчен­ня, проміжні зупинки, місця проведення дослідів тощо.

Фотозйомку доцільно застосовувати для фіксації взаємного роз­ташування учасників відтворення обстановки та обставин події, важ­ливих елементів дослідів або пересування учасників перевірки пока­зань на місці, їх результатів. Окремі моменти під час слідчої дії фото­графуються за правилами судово-оперативної зйомки.

Відеозйомка має певні переваги порівняно з фотографуванням. Вона дає змогу зафіксувати всі дії обвинуваченого (чи свідка) в дина­міці, послідовність цих дій, ініціативу обвинуваченого у показі та розповіді під час відтворення обстановки і обставин події.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які слідчі дії можуть бути проведені в межах відтво­рення обстановки та обставин події?

2. У чому полягає сутність слідчого експерименту?

3. Які існують види слідчого експерименту?

4. Які елементи охоплює підготовка до слідчого експери­менту?

5. Яких тактичних правил необхідно додержуватися при проведенні слідчого експерименту?

6. Що являє собою перевірка показань на місці?

7. Які завдання має вирішувати слідчий у процесі пере­вірки показань на місці?

8. Які тактичні особливості притаманні проведенню пере­вірки показань на місці?

9. Що є основним способом фіксації результатів відтво­рення обстановки та обставин події?

10. З яких частин має складатися протокол відтворення обстановки та обставин події?

11. Які існують додаткові способи фіксації відтворення обстановки та обставин події?