Розділ 18 Пред’явлення для впізнання - § 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин PDF Печать
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

§ 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин

Впізнання живих осіб провадиться у випадках, коли: а) особа, яка підлягає пред’явленню, не була раніше відома свідкові, але спостері­галася ним у зв’язку зі злочинною подією; б) свідок знав раніше пред’явлену особу, але не може дати необхідних даних про неї.

Процес пред’явлення можна поділити на три стадії. На першій стадії перед пред’ явленням особи для впізнання в присутності понятих їй пропонують зайняти будь-яке місце серед інших осіб і роз’ясняють її права. На другій стадії впізнаючий запрошується до приміщення, де знаходять­ся всі учасники впізнання, його попереджають про кримінальну відпо­відальність за давання завідомо неправдивих показань (якщо це потер­пілий або свідок) та за відмову від давання показань (якщо це свідок). Після цього в особи, яка впізнає, з’ ясовують, чи задовольняють її умови, чи їй добре видно зовнішні прикмети всіх осіб. При позитивній відпо­віді впізнаючому пропонують подивитися на групу осіб, впізнати серед них потрібну особу і пояснити, за якими ознаками він її впізнав. При цьому не треба квапити його з відповіддю, слід дати йому час на обду­мування. Якщо впізнаючий вагається з відповіддю, можна запропону­вати пред’явленим особам пройтись по кабінету з метою спостереження їх у русі чи дозволити пред’явленим особам розмовляти між собою.

Третя стадія полягає у встановленні тотожної чи групової належ­ності або відмінності конкретного об’єкта. Названі впізнаючим при­кмети, ознаки повинні бути виражені в певній формі. Виконання цієї вимоги багато в чому залежить від правильно поставлених йому уточ­нюючих і конкретизуючих запитань.

Результат пред’явлення для впізнання може бути позитивним, коли впізнаючий заявляє про впізнання і вказує не тільки загальні прикме­ти і ознаки, а й особливі, на яких ґрунтувалося впізнання. Результат для впізнання може бути й негативним. Це може статися тоді, коли, наприклад, з моменту спостереження пройшло багато часу; особа, яку впізнають, різко змінила свою зовнішність; впізнаючий боїться помсти; для впізнання пред’явлено іншу особу тощо.

Впізнання людей може здійснюватися також за голосом, особли­востями мови і ходи. При пред ’явленні для впізнання за голосом пови­нні бути створені певні умови:

а) для відтворення звукової мови (приміщення з певними акустич­ними даними тощо);

б) для аналізу і оцінки голосу особи, яку впізнають (для цього ви­користовують дві суміжні кімнати з відчиненими дверима чи тонкою перегородкою між кімнатами, на відкритій місцевості користуються парканом, деревами тощо, які б не давали змоги впізнаючому бачити особу, котру впізнають);

в) всі учасники впізнання мають бути поділені на дві групи: в од­ній — слідчий, впізнаючий, двоє понятих, а також спеціалісти та інші учасники слідчої дії, в другій — особа, яка допомагає слідчому (наприклад, співробітник міліції), поняті, особа, яку впізнають, та особи, які ведуть з нею розмову;

г) зміст розмови, відтвореної під час впізнання, не повинен стосу­ватися розслідуваної справи, але в її тексті мають бути слова, які впіз­наючий чув у момент спостереження.

Можливо впізнання за особливістю ходи, оскільки ходу характери­зують довжина кроку даної людини, кут розгортання стопи, швидкість руху. Хода має бути природною, коли людина йде вільно, без напру­ження. Неприродна хода найчастіше пов’язана з різними аномаліями. Основними умовами проведення впізнання за особливостями ходи слід вважати такі:

а) обрання місця проведення, що забезпечує відтворення ознак ходи і можливість їх спостереження впізнаючим;

б) пред’явлення особи, яку впізнають, серед інших осіб, що мають схожі ознаки ходи;

в) особа, яку впізнають, не повинна знати про те, що за нею спо­стерігають;

г) впізнаючому має бути надано достатньо часу для спостереження ходи пред’явлених осіб.

У практиці розслідування трапляються два основні випадки пред’явлення трупа для впізнання. Перший випадок має місце при організації пред’ явлення відразу ж після огляду місця події, і слідчий часто позбавлений можливості допитати кого-небудь щодо прикмет невідомої особи, труп якої пред’являтиметься. За таких обставин без попереднього допиту труп пред’являється мешканцям навколишніх будинків, вулиць, а також службовим особам, які спілкуються з насе­ленням. Другий випадок має місце тоді, коли на момент впізнання є дані про зникнення певної особи, допитують її близьких чи знайомих, а потім пред’являють їм труп для впізнання.

Пред’явлення трупа для впізнання слід проводити в тому одязі, що є на ньому, в разі необхідності цьому повинен передувати «туалет трупа», що полягає у видаленні бруду і крові з його обличчя, приве­денні у звичайний вигляд зачіски. Тільки в особливих випадках, до яких слід віднести наявність значних ушкоджень на обличчі чи його зміну внаслідок тривалого перебування у воді тощо, можна визнати доцільною реставрацію обличчя трупа. Для ідентифікації особи необ­хідно широко використовувати прикмети, що є на трупі, а для цього слід надати впізнаючому можливість оглянути обличчя трупа, а в разі необхідності — все тіло. При пред’явленні трупа для впізнання слід враховувати деякі дані психології, оскільки трапляються випадки по­милкового впізнання внаслідок психологічного настроювання, само­навіювання тощо; іноді при цьому необхідна присутність судово- медичного експерта.

Якщо труп не впізнано, його відправляють до моргу. Слідчий про­довжує роботу щодо встановлення осіб, які можуть впізнати труп (на­ведення довідок про осіб, які зникли безвісти, перевірка за даними криміналістичного обліку тощо).

Особливості пред ’явлення для впізнання предметів і тварин зумов­люються характером об’ єктів впізнання і метою, з якою воно прово­диться. Якщо стосовно предмета, що підлягає пред’ явленню, відомі особливі ознаки, то слідчий повинен підібрати інші предмети з поді­бними ознаками. Якщо ж відомі тільки його загальні ознаки, то пред­мет має пред’являтися серед інших об’єктів з однорідними ознаками, але різними за видовими властивостями.

Порядок пред’ явлення для впізнання предметів і тварин такий самий, як і при впізнанні живих осіб. Пред’ явлення для впізнання тварин не регламентується КПК, але процес такого впізнання здійсню­ється з додержанням тих самих криміналістичних прийомів, що ви­користовуються при пред’явленні для впізнання предметів.

У слідчий практиці нерідко виникає потреба у пред ’явленні для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів за фото­знімками.

Впізнання за фотознімками живої особи проводиться тоді, коли вона відсутня, але слідчий має її фотознімки. Для встановлення особи вбитого нерідко пред’ являються фотознімки трупа. Звичайно ці фото­знімки використовуються у випадках, коли пред’ явлення трупа не дало позитивних результатів і його поховали. Фотознімки можуть пред’являтися не тільки на тій території, де було виявлено труп, а й в інших місцях.

Пред’ явлення для впізнання за фотознімками може також здійсню­ватися з тактичних міркувань. Як правило, пред’явлення для впізнан­ня предметів за фотознімками проводиться в тих випадках, коли їх неможливо пред’ явити в натурі.

Необхідно, щоб пред’явлені фотознімки були однаковими за фор­мою і розміром, а зображені на них обличчя схожі з тим, тотожність якого передбачається встановити. Слід прагнути до того, аби фото­знімки стосувалися того часу, коли свідок спостерігав ту чи іншу осо­бу в зв’язку з розслідуваною подією.