Розділ 1 Правове регулювання торговельної діяльності - 1.6. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

1.6. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення

 

 

Суб’єкт господарювання провадить торговельну його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, тор­говельного патенту тощо).

Для провадження торговельної діяльності суб’єкт господарювання може створювати торговельну мережу.

Об 'єктами торговельної мережі є:

 

 

1) магазин (який може бути за товарною спеціалізацією — продо- иольчим, непродовольчим, змішаним; за товарним асортиментом —

універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, комбінованим; за методом продажу товарів — з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками або через торговельні автомати);

 

2) павільйон;

 

3) кіоск, ятка;

 

4) палатка, намет;

 

5) лоток, рун­дук;

 

6) склад товарний;

 

7) крамниця-склад,

 

8) магазин-склад.

 

Загальні умови провадження торговельної діяльності, основні ви­моги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування громадян визначає Порядок проведження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833. Зазначений нормативний акт складається з:

 

1) порядку провадження торговельної діяль­ності

 

2) правил торговельного обслуговування населення;

 

3) основних санітарних вимог до підприємства торгівлі та його працівників;

 

4) порядку контролю за дотриманням Порядку та правил.

 

Під час провадження торговельної діяльності суб Єкти господа­рювання повинні забезпечити:

 

- відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткуван­ня — вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

- наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в яко­му розміщується інформація про найменування власника або уповно­важеного ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

- розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до вста­новлених законодавством вимог;

- продаж товарів згідно з установленими правилами і нормами;

- надання споживачеві у доступній формі необхідної, достовірної та своєчасної інформації про товари;

- проведення на вимогу споживача перевірки якості, безпеки, комп­лектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно- вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, без­пеку, ціну товарів;

- перевірку справності виробу та ознайомити споживача з правила­ми користування;

- наявність у працівників, що здійснюють продаж продовольчих товарів, особистих медичних книжок установленого зразка, організацію і своєчасність проходження ними медичних оглядів та контроль за до­пуском їх до роботи за наявності необхідного медичного висновку тощо.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне клеймо та проходити періодичну повірку в установленому законодавством по­рядку.

Біля входу до об’єкта торговельної мережі на видному місці повинна розміщуватись інформація про режим його роботи.

Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного марку­вання, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не за­значено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без докумен­тів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповід­ність, якщо це встановлено технічним регламентом.

Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із за­конодавством надаються відповідні пільги, як правило, здійснюєть­ся в спеціально відведених торговельних приміщеннях (відділах, секціях).

Ціни на товари і продукцію зазначаються на ярликах (цінниках) або у покажчиках цін, у сфері ресторанного господарства — на ярликах (цінниках) на закуплені товари та у прейскурантах і меню на продукцію, виготовлену в закладі ресторанного господарства. Разом з товаром спо­живачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ, установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у суб’єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару додається копія розрахункового до­кумента, на якій зазначається строк зберігання, а на самому товарі розміщується табличка з написом «Продано». Суб’єкт господарюван­ня протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару.

Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта ГСС і юдарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектур­них форм та за умов дотримання встановлених для таких товарів тем­пературного режиму зберігання і санітарних норм.

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, ви- іи п.ся супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпечність із зазначенням найменування товару, виробника, його адреси, дати нпробництва (виготовлення), строку придатності.

Контроль за дотриманням правил торговельного обслуговування п.її елення здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого і .імпирядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

Здійснювати перевірки оформлюються актом, один примірник якого залишається у суб’єкта господарювання. Крім того, суб’єкт господарю­вання повинен вести журнал реєстрації перевірок установленого зраз­ка, в якому особи, що їх проводять, роблять відповідні записи.

При продажу покупцю неякісного товару, він має право вимагати від продавця задоволення своїх вимог, у порядку передбаченому За­коном України «Про захист прав споживачів»1 від 12 травня 1991 р. (у ред. Закону від 1 грудня 2005 р.).

Так, уразі виявлення протягом встановленого гарантійного стро­ку недоліків споживач у порядку та строки, що встановлені законодав­ством, має право вимагати:

 

1) пропорційного зменшення ціни;

 

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

 

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку іс­тотних недоліків (таких, що роблять неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення), які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальси­фікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за сво­їм вибором вимагати від продавця або виробника:

 

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

 

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний,з  числа наявних у продавця (виробника), товар.

 

Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприєм­ства, вищезазначені вимоги споживача задовольняються за згодою продавця.

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якос­ті — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задо­воленню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складо­вої частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявле­но у межах строку придатності.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підви­щення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертають­ся споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості по­вернути гроші у день розірвання договору — в інший строк за домов­леністю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмо­ву вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд, міститься у Додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"»1 від 19 березня 1994 р. № 172, та включає: телевізори, мікрохвильові печі, магнітоли, кухонні машини; магнітофони, в’язальні машини; радіоприймачі, пилососи; холодильники електропраски, мо­розильники, електроміксери, пральні машини, електросоковижималки, апарати телефонні, у тому числі мобільного зв’язку, персональні комп’ютери та комплектуючі частини до них, апаратуру для відеозапису та відтворення зображення і звуку, електрочайники, електрофени, електрокавоварки.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації) та за кожний день  усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять ) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі 1 % стоімості товару. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної цінності на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний,і  якщо  не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором,розміром або з інших причин не може бути ним використаний за при­міненням протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використо­вувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживаче­ві разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого това­ру, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж над­ходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (по­верненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких при­чин, міститься у Додатку 3 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"»1 від 19 березня 1994 р. № 172. До зазначеного переліку віднесено: продовольчі товари; лікарські препарати та засоби, пред­мети сангігієни; непродовольчі товари (фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір, корсетні товари, парфюмерно-косметичні ви­роби, пір’яно-пухові вироби, дитячі іграшки м’які, дитячі іграшки гумові надувні, зубні щітки, мундштуки, апарати для гоління, помаз­ки для гоління, розчіски, гребінці та щітки масажні, сурдини (для духових музичних інструментів), скрипінні підборіддя, рукавички, тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, килимові вироби метраж- ні, білизна натільна, білизна постільна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці, друковані видання, лінійний та лист­ковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревоволокнисті та дерево­стружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником) аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом, вироби з натурального та штучного волосся (перуки), товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо), інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо), ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утво­рення та напівдорогоцінного каміння