Розділ 1 Правове регулювання торговельної діяльності - 1.5. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

1.5. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок

 

 

Реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстрато­рів розрахункових операцій належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно- касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Розрахунковою книжкою є належним чином зброшурована та про­шнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які ви­даються покупцям у випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій. Книгою обліку розрахункових операцій є про­шнурована і належним чином зареєстрована в органах державної по­даткової служби України книга, що містить щоденні звіти, які склада­ються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

 

Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»[5] від 6 липня 1995 р., реєстратори розрахункових операцій повинні застосовуватись фізичними особами — суб'єктами підпри­ємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділен­нями, іншими відокремленими підрозділами), які здійснюють операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосу­ванням платіжних карток, платіжних чеків, бетонів тощо) при про­дажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівці, громадського харчу­вання та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"» затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використан­ням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій

До переліку видів діяльності, під час провадження яких можуть використовуватись розрахункові книги, включено:

1. Роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснюється:

- суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксо­ваним розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до за­конодавства з питань обкладення прибутковим податком з громадян;

- суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється відповідно законодавства з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (У тому чис­лі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку).

2. Роздрібну торгівлю через засоби пересувної торговельної мережі (автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, візки, лотки, столики), що розташовані за межами стаціонарних приміщень.

3. Роздрібну торгівлю на ринках, ярмарках ( за винятком розташо­ваних на їх території магазинів, кіосків, палатків, павільйонів, примі­щень контейнерного типу).

4. Роздрібну торгівлю та громадське харчування на території села, що здійснюється підприємствами споживчої кооперації, а також сіль­ськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продук­цію власного виробництва.

5. Продаж страв та безалкогольних напоїів У буфетах вищих на­вчальних закладів, у їдальнях і буфетах підприемств УТОС та УТОГ.

6. Роздрібну торгівлю, громадське харчування та побутове обслуговування на території закритих військових гарнізонів , містечок, а та­кож військових частин, розташованих у межах сіл.

7. Роздрібну торгівлю медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг на території села.

8. Продаж товарів (за переліком, затвердженим Держкомзв’язку і погодженим із Мінекономіки та Державною податковою адміністра­цію) і надання послуг поштовими відділеннями та пунктами зв’язку и селах.

9. Продаж газет, журналів, конвертів, листівок, знаків оплати папірових послуг, іншої друкованої продукції на підприємствах поштовихвідділень зв’язку, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсот­ки загального товарообороту за відсутності продажу алкогольних напо­їв ии та підакцизних непродовольчих товарів.

10. Продаж квитків у кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в міському, приміському та міжміському електротранспорті, міжміському автотранспорті, на морських і річкових суднах, а також продаж у кіосках телефонних карток, що застосовуються у таксофонних мережах.

11. Надання побутових послуг:

- на території села;

- вдома у замовника з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складан­ня меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, дрібного ремонту квартир за переліком робіт, що встановлюється Мінекономіки та Державною податковою адміністрацією, приготування їжі, прання білизни, хімічного чищення меблів, килимів та інших килимових виробів (за умови проведення розрахунків на місці надання послуг);

- з ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів тек­стильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного чищення структур­ними підрозділами підприємств і суб’єктами підприємницької діяль­ності з 1 або 2 працюючими.

12. Надання послуг бібліотеками.

13. Продаж предметів релігійно-обрядової атрибутики та надання обрядових послуг релігійними організаціями.

14. Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послугу са­лонах на залізничному, морському, річковому та повітряному транспор­ті за переліком, затвердженим Мінтрансом і погодженим з Мінеконо­міки та Державною податковою адміністрацією, а на повітряних суднах, задіяних у міжнародних повітряних сполученнях, — також продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

15. Надання на вокзалах та у портах послуг носильниками з до- ставлення багажу пасажирів.

16.Роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл та селищ міського типу.

17. Реалізація білетів державних лотерей, крім продажу цих білетів через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у ре­жимі реального часу Державним казначейством.

18. Приймання від населення вторинної сировини (крім метало­брухту).

19. Страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, яке проводиться страховими агентами за межами приміщення страховика, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена Картка»).

20. Надання ритуальних послуг за умови проведення розрахунків удома у замовника.

21. Провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського харчу­вання та послуг суб’єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (56/95-ВР) надано статус гір­ських.

22. Надання медичних послуг виїзними бригадами та медичне об­слуговування вдома у замовника.

23. Організація прийому та обслуговування туристів в Україні, роз­рахунки за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням пла­тіжних карток, платіжних чеків), а також надання туристичних та екс­курсійних послуг за умови проведення розрахунків за межами стаціо­нарних приміщень суб’єктів туристичної та екскурсійної діяльності.

24. Надання послуг:

- з видачі дозволів на вилов риби і полювання;

- з газопостачання, водопостачання, водовідведення і теплопоста­чання в селах за умови проведення розрахунків удома у споживача.

25. Продаж булочних, кондитерських і порційних кулінарних ви­ре іб і в, морозива, безалкогольних напоїв, сувенірів, іграшок і надувних Кульок з розносок та ручних візків у театрально-видовищних та спор- іиипих закладах.

26. Приймання від населення та реалізація через бджільницькі іоріовельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання її іініснтарю для пасічників.

Проведення розрахункових операцій з використанням книги обліку рп (рахункових операцій та розрахункової книжки (або із застосуванням Иілежним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахунко­вих операцій) здійснюється також на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів) відключення електронергії. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. Ц 601 затверджено Порядок технічного обслуговування та ремонту тре/торів розрахункових операцій

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (книга ОРО) здій­снюється в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) СПД. Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в органі ДПС, де СПД зареєстрував відповідну книгу ОРО.

На території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та інозем­ного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій* та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. Ведення державного реєстру забезпечує Державна подат­кова адміністрація. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1315 затверджено Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій2. Реєстратори розрахун­кових операцій, що використовуються суб’єктами підприємницької діяльності (СПД) перебувають на обліку в органах державної податко­вої інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) СПД. До ре­єстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 затверджені Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстратора­ми розрахункових операцій для різних сфер застосування3.

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлю­ється Державною податковою адміністрацією України.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. № 614 затверджено:

- Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових опера­цій і розрахункових книжок;

-   Порядок подання звітності, пов 'язаної із застосуванням реє­страторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок);

- Положення про форму та зміст розрахункових документів

- Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстрато­рів розрахункових операцій за товари (послуги)1.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 12 лютого 2004 р. № 87 окремо затверджено Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі- продажу іноземної валюти *.

Безпосередні перевірки реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій здійсню­ються органом ДПС, на обліку якої перебуває реєстратор розрахункових операцій.

Суб 'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов 'язані:

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених чинним законодавством, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

- видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

- застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додер­жанням встановленого порядку їх застосування;

- забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції й програмного забезпечення;

- у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у ви- мадках, визначених чинним законодавством, проводити розрахунки і ні і користанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадк ів коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок,що контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України;

- забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх за­кінчення;

- подавати до органів державної податкової служби звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

- реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цін­ника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

- щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

- друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) контрольні стрічки і забезпечу­вати їх зберігання протягом трьох років;

- проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування на­йменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

- вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг);

- забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці про­ведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстра­тора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

- вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервіс­ного обслуговування у встановленому порядку;

- надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, наклад­ну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністра­тивних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.

Контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог чинного законодавства здійснюють органи Державної податкової служ­би України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здій­снюють Національний банк України, органи Державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок.

Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства під час проведення таких перевірок передбачена у Розділі V Закону Укра­їни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

- при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій і оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановле­ному порядку;

- при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі- продажу іноземної валюти);

- при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків і оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних .ік і ів Національного банку України;

-при продажу проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (крім приміського) та авіа­цій 11 ому транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів і .і на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків і нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною Івртістю, а також при продажу білетів державних лотерей через елек- Гронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реальержавним казначейством України, та квитків на відвідуван­ня культурно-спортивних і видовищних закладів;

5) при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами підприємниць кої діяльності-фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткуван­ня прибутковим податком з громадян, якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив)

6) при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами, оподаткування доходів яких здій­снюється відповідно до законодавства з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику;

7) при продажу товарів (наданні послуг) суб’єктами підприємниць­кої діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних то­варів (крім пива на розлив);

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) осо­бами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику, у разі коли такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством;

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо такі фізич­ні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства;

10) при продажу в кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо пито­ма вага такої продукції становить понад 50 % загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродо­вольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцио терн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно- технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо);

13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).