Глава 4. Правове регулювання патентування господарської діяльності - Страница 3
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України
Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому центральним податковим органом. Доходи від підприємницької діяльності, для здійснення якої суб'єкт підприємництва — фізична особа при­дбав спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі до сукупного опо­датковуваного доходу за підсумками звітного року. Суб'єкти, що займаються виключно видами підприємницької діяльності, для здійснення яких ними придбано спеціальний торговельний патент, звільняються від обов'язку щоквартального подання дек­ларації як суб'єкти підприємницької діяльності згідно з п. 14.4 Інструкції про прибутковий податок, але щорічно подають декла­рації про доходи в порядку, передбаченому п. 12 Інструкції про прибутковий податок для громадян, які не займаються підприєм­ницькою діяльністю.

Торговельна діяльність та діяльність з надання побутових послуг, що не потребують патентування

Як відомо, майже кожне правило має винятки, є вони і в Законі України "Про патентування деяких видів підприємни­цької діяльності", а саме:

•    чинність цього Закону не поширюється на деякі види торго­вельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг;

•    торгівля певними видами товарів здійснюється без придбання торгового патенту;

•    деякі види підприємницької діяльності не потребують патен­тування.

Чинність зазначеного Закону не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг таких суб'єк­тів підприємницької діяльності — фізичних осіб:

•    які здійснюють торговельну діяльність із ятків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продук­цією в межах ринків усіх форм власності;

•    які сплачують податок на промисел у порядку, передбачено­му Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.93 № 24-93;

•    які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій та городній ді­лянках продукції рослинництва, худоби, кроликів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції особис­того бджолярства;

•    які сплачують державний збір за нотаріальне посвідчення до­говорів про відчуження особистого майна, якщо товари кож­ної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу за календарний рік;

•  які сплачують фіксований податок відповідно до законодав­ства про оподаткування доходів фізичних осіб.

Без придбання торгового патенту здійснюється торгівля та­кими товарами вітчизняного виробництва:

•    хліб і хлібобулочні вироби;

•    борошно пшеничне і житнє;

•    сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

•    молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

•    продукти дитячого харчування;

•    безалкогольні напої;

•    морозиво;

•    яловичина і свинина;

•    домашня птиця;

•    яйця;

•    риба;

•    ягоди і фрукти;

•    мед та інші продукти бджолярства, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

•    картопля і плодоовочева продукція;

•    комбікорми для продажу населенню.

При цьому зауважимо, що торгівля рибою живою, свіжою, охолодженою чи мороженою різних порід, але вітчизняного ви­робництва здійснюється без торгового патенту. Відповідно до Номенклатури товарів народного споживання, що враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі, затвердженої наказом Міні­стерства статистики України від 14.01.94 № 12, риба в'ялена, солона, холодного і гарячого копчення є продуктом спеціальної обробки. Тому суб'єкти підприємницької діяльності, які торгують рибою спеціальної обробки, повинні купувати торгові патенти на загальних підставах.

Не потребують патентування:

•    реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають із ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта;

•    діяльність суб'єктів підприємницької діяльності із закупівлі в населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками в без­готівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчір'я; заготівля сільсько­господарської продукції та продуктів її переробки);

•    діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчу­вання), на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно праців­ників цих підприємств, установ, організацій, учнів і студентів у навчальних закладах;

•    діяльність з надання побутових послуг, не включених до пере­ліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.04.98 № 576.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" гральний бізнес — це діяльність, пов'язана зі створенням казино, інших гральних місць (будин­ків), гральних автоматів із грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) і розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій чи майновій формі.

Казино, інші гральні місця (будинки) повинні займати окремі приміщення чи будівлі й мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів і більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відве­дених для цієї мети приміщень або будівель, а також у примі­щеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, заборо­няється. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фік­сованому розмірі (за рік):

•    для використання грального автомата з грошовим або майно­ вим виграшем — 1400 грн;

•    для використання грального столу з кільцем рулетки — 64000 грн;

•    для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярда) — 48000 грн за кож­ний стіл;

•    для використання кегельбанів, що приводяться в дію за допо­могою жетона, монети або без них, — 2000 грн за кожний гральний жолоб (доріжку);

•    для використання столів для більярда, що приводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, які використовуються для спортивних аматорських змагань, — 600 грн за кожний стіл для більярда;

•    для здійснення інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими установами або в майновій формі на міс­ці, — 2400 грн за кожний окремий вид (місце) грального біз­несу.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл). Такий патент не дає права на здійснення не зазначеного в ньому виду грального біз­несу.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надан­ня послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу здійснюється щоквар­талу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу. Крім того, при придбанні торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємниць­кої діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості тор­гового патенту за три місяці. На суму, сплачену при придбанні торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий па­тент, що підлягає внесенню в останньому кварталі його дії. Су­б'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню опла­ту вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звіль­няється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту, якщо прийнятими після цього актами законодавства його вартість збільшується.

Контрольні питання

1.      Що таке патент?

2.       Види патентів.

3.      Торгівля якими товарами здійснюється без придбання торгового па­тенту?