Глава 4. Правове регулювання патентування господарської діяльності
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

Патентування підприємницької діяльності суб'єктів господа­рювання може здійснюватися відповідно до п. 4 ст. 14 ГКУ у сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готівку, чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та платіжних карток на території України), обміном готівкових валютних цін­ностей (у тому числі операції з готівковими платіжними засоба­ми, вираженими в іноземній валюті, і з платіжними картками), у сфері грального бізнесу, побутових послуг та інших визначе­них законом сферах.

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 р. патент — це державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприємни­цької діяльності на здійснення певних видів діяльності.

Патентуванню підлягають такі види підприємницької діяль­ності:

•    торгівля за готівкові кошти та інші готівкові платіжні засоби з використанням кредитних карток на території України;

•    обмін готівкових валютних цінностей;

•    послуги у сфері грального бізнесу;

•    побутові послуги.

Зазначений закон України передбачає використання суб'єк­тами підприємницької діяльності таких видів патентів:

•    торгового — для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг і послуг у сфері грального бізнесу, а також для обміну готівкових валютних цінностей;

•    короткострокового і пільгового — для здійснення торговельної діяльності;

•    спеціального — для здійснення торговельної діяльності та надання побутових послуг.

Перелічені види патентів мають певні особливості, наприклад, короткострокові — мінімальні терміни дії (від 1 до 15 днів), піль­гові — мінімальну вартість (25 грн за весь термін дії патенту), спеціальні — особливий порядок оподаткування.

На кожний вид діяльності, що патентується, приватному під­приємцю необхідно придбати відповідний торговий патент.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує пра­во суб'єкта господарювання займатися певними видами підпри­ємницької діяльності впродовж встановленого строку.

Якщо в одному пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будинку або в їх частинах здійснюються два і більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгів­ля, громадське харчування та один вид побутових послуг; роз­дрібна торгівля і кілька видів побутових послуг), приватний під­приємець зобов'язаний придбати два торговельних патенти: на торговельну діяльність і на діяльність з надання побутових по­слуг.

У разі здійснення двох або трьох видів торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) в одному пункті продажу товарів підприємець повинен придбати один торговий патент за максимальною вартістю, встановленою від­повідним органом місцевого самоврядування, з урахуванням місцезнаходження цього пункту й асортиментного переліку то­варів.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності в одному окремому приміщенні, будинку або в їх частинах надає два і більше видів побутових послуг, що підлягають патентуванню, він повинен придбати один торговий патент за максимальною вартістю, вста­новленою відповідним органом місцевого самоврядування, з ура­хуванням місцезнаходження цього пункту і виду побутових по­слуг.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка за фор­мою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 № 1077, що повинна містити такі реквізити:

•    прізвище, ім'я, по батькові приватного підприємця;

•    адресу місця проживання приватного підприємця;

•    вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує при­дбання торгового патенту;

•    найменування документа про повну або часткову сплату вар­тості торгового патенту.

Торгові патенти, форму бланків яких затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 13.03.98 № 107, видаються суб'єкту підприємницької діяльності під розписку дер­жавними податковими органами у триденний строк з дня подан­ня заявки; суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пере­сувної торговельної мережі), торговий патент видається за місце­знаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг; суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність через пересувну торговельну мережу, — за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Торговий патент має бути розміщений на відкритому і доступ­ному для огляду місці:

•    на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності — поблизу касового апарата;

•    на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

•    на табличці — для автомагазинів, автомобілів для розвозу та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для ятків, прилавків та інших видів торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях; у приміщен­нях для надання послуг у сфері грального бізнесу і надання побутових послуг.

Передавати торговий патент іншому суб'єкту підприємницької діяльності забороняється.

Торговий патент на здійснення торговельної діяльності

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" до торговельної діяльності з продажу товарів належить роздрібна й оптова торгівля, діяль­ність у торгово-посередницькій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні кошти і з використан­ням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів слід розуміти:

•    магазини та інші торговельні точки, що розміщуються в окре­мих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговель­ний зал для покупців чи використовують для торгівлі його частину;

•    кіоски, ятки та інші малі архітектурні форми, що займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

•    автомагазини, автомобілі для розвозу та інші види пересувної торговельної мережі;

•    ятки, прилавки та інші види торговельних точок у відведе­них для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилав­ків, наданих в оренду суб'єктам підприємницької діяльнос­ті — фізичним особам і спеціалізованим підприємствам, що перебувають у межах сфери торгівлі — ринків усіх форм влас­ності;

•    стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні станції, заправні пункти, що торгують нафтопродуктами та скрап­леним газом;

•    фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

•    оптові бази, склади-магазини чи інші приміщення, що вико­ристовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кош­ти, інші готівкові платіжні засоби і з використанням кредит­них карток.

Із викладеного випливає, що де б не здійснювалася торгівля за готівкові кошти, на це торговельне місце необхідно придбати торговий патент. При цьому приватний підприємець, який має кілька торговельних точок, повинен придбати патент на кожну з них.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встанов­люється в розмірах таких граничних рівнів:

•    на території міста Києва, обласних центрів — 60—320 грн; на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів — 30—160 грн;

•    на території інших населених пунктів — до 80 грн.

Якщо пункти продажу товарів розташовані в курортних міс­цевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самовряду­вання, до бюджетів яких надходить плата за торговий патент, можуть прийняти рішення про збільшення такої плати, але що­найбільше 320 грн за календарний місяць. Додаткові доходи, що отримуються в результаті прийняття зазначених рішень, по­вністю надходять до відповідних місцевих бюджетів.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговель­ної діяльності вноситься щомісяця до 15 числа місяця, що пере­дує звітному. При придбанні торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності крім згаданої попередньої щомісячної оплати вартості торгового патенту вносить одноразову плату в розмірі його вартості за один місяць, на величину якої буде зменшено розмір плати за торговий па­тент, що підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може попередньо опла­тити вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності за весь термін його дії, а також придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточними роки, але щонайбільше на три, сплативши повну вартість цих патентів при їх одержанні. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від доплати вартості торгового патенту, якщо прийнятими після сплати повної вартості торговельного патенту на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшено його вартість.