Печать
PDF

Розділ ІІІ. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління) - § 4. Організаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

Posted in Экологическое право - Екологічне право України (Гетьман, Шульга)


 

§ 4. Організаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

 

Просторово-територіальний устрій об’ єктів природи полягає у ді­яльності уповноважених державних органів виконавчої влади та орга­нів місцевого самоврядування, спрямованій на проведення робіт щодо організації використання, відтворення, охорони та захисту природних ресурсів, створення сприятливих екологічних умов для життя і здоров’я населення, розвитку природного середовища.

Термін «просторово-територіальний устрій об’єктів природи» є уза­гальнюючим та охоплює: землеустрій, лісовпорядкування, індивідуа­лізацію надр, водних об’єктів та інших природних ресурсів.

Відповідно до ст. 184 Земельного кодексу України[7], а також За­кону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року[8] зміст зем­леустрою становлять такі заходи: встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землево­лодінь і землекористувань; розробка загальнодержавної і регіональ­ної програм використання та охорони земель; складання схем земле­устрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань використан­ня та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень; обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами; скла­дання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекорис- тувань та створення нових; складання проектів відведення земельних ділянок; встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних діля­нок; підготовка документів, що посвідчують право власності або право користування землею; складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядку­вання угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель; роз­роблення іншої землевпорядної документації, пов’язаної з викорис­танням та охороною земель; здійснення авторського нагляду за ви­конанням проектів з використання та охорони земель; проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель. Стаття 3 Закону України «Про землеустрій» передбачає здійснення землеустрою на національ­ному (загальнодержавному), регіональному та місцевому (локально­му і господарському) рівнях.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про землеустрій» регулюван­ня у сфері землеустрою здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самовряду­вання, місцеві державні адміністрації, а також центральний орган ви­конавчої влади з питань земельних ресурсів у межах повноважень, встановлених законом.

Згідно зі ст. 46 Лісового кодексу України під час лісовпорядкування здійснюється система заходів, пов’язаних з відновленням у встановле­ному порядку меж території лісового фонду України і визначення внутрішньогосподарської організації; обґрунтуванням поділу лісів на категорії залежно від виконуваних ними функцій; обчисленням роз­рахункової лісосіки, обсягів рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, обсягів використання інших видів лісових ресурсів. Лісовпорядкування проводиться на всій території України державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, вста­новленому Державним комітетом лісового господарства України.

Індивідуалізація надр (просторово-територіальне впорядкування надр) здійснюється шляхом просторово-геометричних (об’ємних) ви­мірів. Форми і розміри ділянки надр, що надаються в користування, обмежуються натурними маркшейдерськими вимірами. Просторово- територіальне впорядкування надр здійснюється маркшейдерськими службами Міністерства охорони навколишнього природного середови­ща України.

Індивідуалізація водних об’єктів здійснюється шляхом їх паспор­тизації, яка є сукупністю державних заходів, спрямованих на упоряд­кування використання водних об’єктів, охорону їх від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквіда­ції їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів. Індивідуалізація водних об’єктів здійснюється органами Державного комітету України по водному господарству.

Ведення природоресурсних кадастрів являє собою діяльність щодо збору та систематизації відомостей стосовно кількісного та якісного стану, правового режиму та інших характеристик об’єктів природи, а також їх окремих складових частин, що здійснюється уповноваженими державними органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування. Кадастри ведуться стосовно всіх природних об’єктів.

Відповідно до ст. 193 Земельного кодексу України державний зе­мельний кадастр становить єдину державну систему земельно- кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виник­нення або припинення права власності і права користування земель­ними ділянками і містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класи­фікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.

Державний водний кадастр, згідно з «Порядком ведення державно­го водного кадастру», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 8 квітня 1996 року[9], є систематизованим зводом відомостей про поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море; обсяги, режим, якість і використання вод; водокористувачів. До водного кадастру включаються також відомості про водогосподарські об’єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод (споруди для забору та транспортування води, споруди, на яких здійсню­ється очистка зворотних вод (з оцінкою їх ефективності), тощо).

Державний кадастр рослинного світу відповідно до ст. 38 Закону України «Про рослинний світ», «Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року[10], містить систему відомо­стей і документів про розподіл об’єктів рослинного світу між власни­ками і користувачами (у тому числі орендарями) земельних ділянок, кількісні та якісні характеристики народногосподарської і наукової цінності рослинних ресурсів, поділ природних рослинних угруповань на категорії, економічну оцінку технічних, кормових, лікарських, хар­чових та інших властивостей природних рослинних ресурсів, інші дані про рослинні природні ресурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого використання, відтворення й ефективної охорони.

Державний лісовий кадастр відповідно до «Порядку ведення держав­ного лісового кадастру та обліку лісів», затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України 20 червня 2007 року[11], містить систему відомостей про розподіл лісового фонду між власниками лісів і постійними лісоко- ристувачами, поділ усіх лісів за категоріями залежно від виконуваних ними основних функцій, грошову оцінку та інші дані, що характеризують кількісний і якісний стан лісів, тощо. Державний лісовий кадастр ведеть­ся Державним комітетом лісового господарства України.

Родовища, у тому числі техногенні, запаси і прояви корисних ко­палин підлягають обліку в державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин та державному балансі запасів корисних копалин. Державний облік родовищ запасів і проявів корисних копалин здій­снюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідно до ст. 43 Кодексу України про надра державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин містить відомості про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кількості та якості запасів корисних копалин і наявних у них компонентів, гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов роз­робки родовища та його геолого-економічну оцінку, а також відомості про кожний прояв корисних копалин.

Державний кадастр тваринного світу згідно з «Положенням про порядок ведення державного кадастру тваринного світу», затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України 15 листопада 1994 року[12], містить систематизовану сукупність відомостей про географічне по­ширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характерис­тики середовища їх перебування і сучасного господарського викори­стання, а також інші дані, необхідні для забезпечення охорони і раці­онального використання тваринного світу. Ведення кадастру тварин­ного світу покладено на Міністерство охорони навколишнього при­родного середовища України.

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду згідно зі ст. 58 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» містить відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики цих тери­торій та об’єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, виховну, рекреаційну й іншу цінність. Ведення зазначеного кадастру покладе­но на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів відповідно до «Порядку створення і ведення Державного кадастру природних ліку­вальних ресурсів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 26 липня 2001 року[13], є зводом відомостей про кількість, якість та інші важливі характеристики всіх природних лікувальних ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також можливі об­сяги, способи і режими їх використання. Зазначений кадастр створю­ється і ведеться МОЗ України.

Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря згідно зі ст. 31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підля­гають: об’єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей та на стан атмосферного повітря; види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря; види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосфер­ного повітря.

Екологічне планування як діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спрямоване на організацію і координацію заходів щодо охорони навколишнього при­родного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу, здій­снюється шляхом розробки державних цільових, міждержавних, регіо­нальних, місцевих та інших територіальних екологічних програм. Най­важливіші державні екологічні програми затверджуються законами України. Свого часу так було затверджено Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів[14], а також Загальнодержавну програму формування національної екологічної ме­режі України на 2000-2015 роки[15]. Постановами Верховної Ради України також затверджуються відповідні екологічні програми[16].

Екологічне прогнозування є урегульованою екологічним законо­давством діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів права, спря­мованою на організацію екологічних прогнозів у галузі використання та відтворення природних ресурсів, а також забезпечення сприятливо­го стану навколишнього природного середовища й екологічної без­пеки. Екологічне прогнозування поділяється на короткострокове (до  5  років) та довгострокове (до 25 років). Згідно з ч. 4 ст. 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» спеціально уповноважені державні органи разом з відповідними науковими уста­новами забезпечують організацію короткострокового та довгостроко­вого прогнозування змін навколишнього природного середовища.