Печать
PDF

Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад


§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад

§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад

§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

§ 4. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад

§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад

 

§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад

Провідне місце в системі виконавчих органів місцевого самовряду­вання посідають виконавчі комітети сільських, селищних, міських, ра­йонних у містах рад. Виконавчі комітети є колегіальними органами за­гальної компетенції, що очолюють всю систему виконавчих органів відповідної ради, спрямовують, координують і контролюють їх діяль­ність. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядкова­ні виконкому, а їх керівники регулярно звітують на засіданнях виконко­му про свою діяльність. У сільських радах, що представляють терито­ріальні громади чисельністю до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконком може не створюва­тися; його функції (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) у даному випадку здійснює сільський голова одноособово.

Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — за пропозицією голови відповідної ради. Він утворюєть­ся у складі: відповідно сільського, селищного, міського голови, район­ної у місті ради — голови відповідної ради; заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради; керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету; керівників від­ділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; інших осіб. До його складу за посадою входить також секретар відповідної ради. У виконкомі сільської ради функції секретаря комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

На практиці склад виконкому у різних місцевих радах є досить різноманітним. Наприклад, до складу виконкому Запорізької міської 316 ради, крім осіб, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», включено голову ради однієї з Запорізьких обласних громад­ських організацій, юрисконсульта товариства з обмеженою відпові­дальністю, заступника голови державної податкової адміністрації у Запо­різькій області, голову правління закритого акціонерного товариства з іноземною інвестицією, доцента кафедри конституційного права «Запорізького юридичного інституту», начальника Запорізького місь­кого управління ГУ УМВС України в Запорізькій області; голову Запорізької обласної федерації футболу, заступника голови Запорізь­кої обласної державної адміністрації, ряд представників комерційних структур міста[1].

Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконав­чого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’ язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконав­чого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законом до відан­ня виконавчих органів місцевих рад. До його виключної компетенції належать: а) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально- економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; б) координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, за­слуховування звітів про роботу їх керівників; в) зміна або скасування актів підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Виконавчий комітет є органом місцевої ради, за допомогою якого забезпечується реалізація конкретних завдань, функцій та повноважень представницького органу у виконавчо-розпорядчій сфері. Основною метою створення такого органу є необхідність колегіального та про­фесійного вирішення питань усіх галузей виконавчої діяльності. Його становлять як посадовці галузевих чи функціональних виконавчих органів ради, так і представники громадськості. Кількісний склад ви­конавчого комітету визначається самостійно місцевою радою. Як правило, він встановлюється з урахуванням величини території, чи­сельності мешканців, специфіки комунального господарства. Напри­клад, до складу виконавчого комітету Сумської міськради входить 15 осіб, Рівненської міськради — 19 осіб, Хмельницької міськради — 17 осіб[2].

Виконком ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утво­рила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої вла­ди — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.