Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

 

Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України

 


§ 1. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів  України

§ 2. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів  України

§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

§ 4. Форми і методи діяльності роботи Кабінету Міністрів  України

§ 5. Організація прийняття та виконання актів Кабінету  Міністрів України

§ 6. Організація роботи робочих, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету Міністрів України

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету  Міністрів України

 

 

§ 1. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів України є вищим колегіальним органом загальної компетенції у системі органів виконавчої влади, який спрямовує, коорди­нує і контролює діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади. Статус Кабінету Міністрів України обумовлений змішаною формою прав­ління, яка передбачає його відповідальність перед Президентом України та підконтрольність і підзвітність Верховній Раді України у межах, перед­бачених Конституцією України. Відповідальність Кабінету Міністрів України має політичний характер і зводиться до можливостей глави дер­жави достроково припинити повноваження як усього складу, так і окремих його членів, а також права парламенту прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України, що також має наслідком його відставку.

Кабінет Міністрів України, займаючи вище керівне місце у системі органів виконавчої влади:

а) забезпечує державний суверенітет і еко­номічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Пре­зидента України;

б) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

в) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сфері праці й зайня­тості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охоро­ни природи, екологічної безпеки і природокористування;

г) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково- технічного, соціального і культурного розвитку України;

д) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

е) розробляє про­ект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету Укра­їни, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

є) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

ж) організо­вує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керуєть­ся принципами: верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

Правовою основою організації і діяльності Кабінету Міністрів України є норми Конституції України, міжнародних актів, які ратифі­ковані парламентом України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», актів Президента України, інших нормативних актів: зокре­ма, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 8 липня 2009 р. № 712; Положення про Секре­таріат Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабіне­ту Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850; постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. № 1151 «Деякі питання Секре­таріату Кабінету Міністрів України» (з наступними змінами) та ін.

Територіальною основою діяльності Кабінету Міністрів України є територія України.

Матеріально-фінансовою основою діяльності Кабінету Міністрів України є рухоме й нерухоме майно, що забезпечує реалізацію його функцій і повноважень, та фінансово-бюджетні кошти, які він має у своєму розпорядженні. Відповідно до Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» № 783-XIV від 30.06.99 р. фі­нансове забезпечення діяльності уряду здійснюється виключно за раху­нок коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік. У Державному бюджеті на 2011 р. Секретаріату Кабі­нету Міністрів України як головному розпоряднику бюджетних асигну­вань було виділено 307 млн 759,2 тис. грн, у тому числі 196 млн 104,1 тис. грн — на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності уряду, 7 млн 277,2 тис. грн — на ор­ганізацію та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України, 63 млн 278,5 тис. грн — на обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України, 17 млн 870,0 тис. грн — на візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням уряду, 125,3 тис. грн — на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України[1].