Глава 6. Організація роботи народних депутатів України PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

Глава 6. Організація роботи народних депутатів України§ 1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України

§ 2. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та у виборчому окрузі

§ 3. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду

§ 4. Гарантії діяльності народних депутатів України

§ 5. Організація роботи депутатських фракцій (депутатських груп). Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)

 

 

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України


Чинний Закон «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.04. закріплює пропорційну систему виборів до парламенту й передбачає, що депутати обираються за виборчими списками канди­датів від політичних партій, виборчих блоків у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Вибори здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таєм­ного голосування.

Законодавством встановлено два види парламентських виборів: чергові та позачергові. Чергові вибори депутатів проводяться у зв’язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України, а позачергові призначаються Президентом в порядку, вста­новленому Конституцією України, і проводяться в період 60 днів з дня опублікування указу глави держави про дострокове припинення повно­важень парламенту.

Відповідно до ст. 11 Закону «Про вибори народних депутатів Укра­їни» виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення вибор­чих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстра­ція кандидатів у депутати;

6) проведення передвиборної агітації;

7)  голосування;

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офі­ційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій. Завершується виборчий процес офіційним оприлюдненням ЦВК ре­зультатів виборів народних депутатів.

Порядок підготовки та проведення виборів народних депутатів здійснюють державні органи спеціальної компетенції — виборчі комі­сії. Законодавством встановлена трирівнева система виборчих комісій: Центральна виборча комісія, окружні й дільничні виборчі комісії.

Організація, підготовка та проведення виборів народних депутатів вимагає досить значних матеріально-фінансових витрат, які здійсню­ються за рахунок коштів Державного бюджету України та виборчих фондів партій (блоків). Фінансове забезпечення виборів за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється ЦВК, яка розподіляє необ­хідні асигнування між окружними комісіями, а вони розподіляють кошти між дільничними комісіями.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, за­реєстровані не пізніш як за рік до дня виборів. Кандидатом у депутати може бути висунута особа, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійна особа, яка має право бути обраною депутатом. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. При цьому кількість кандидатів у де­путати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад парламенту. Усі кандидати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку цієї партії чи блоку. Реєстрація кандидатів, включе­них до виборчого списку партії (блоку), здійснюється ЦВК.

Голосування проводиться в день виборів з 7.00 до 22.00, у спеці­ально відведених приміщеннях, де розміщені кабіни для таємного голосування. Кожен виборець отримує виборчий бюлетень і голосує особисто.

ЦВК на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів та протоколів закордонних дільничних виборчих комісій не пізніш як на 15-й день з дня виборів встановлює результати виборів, про що складає протокол.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Мандати розподіляються між виборчими списками про­порційно до кількості отриманих голосів виборців. Спочатку визна­чається кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного мандата (виборча квота), яка обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включе­них до виборчих списків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів. Після цього кількість голо­сів виборців, поданих за кандидатів, включених до виборчих списків, що набули право на участь у розподілі мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість мандатів, що отримали кандидати від цієї партії (блоку). Дробові залишки вра­ховуються при розподілі решти депутатських мандатів.

Партії (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші по­рівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одно­му додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого спису партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий мандат отримує той виборчий список, за кандида­тів у депутати від якого віддано більшу кількість голосів виборців. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).