Печать
PDF

Розділ ІV Організація роботи Президента України - Страница 7

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

§ 7. Апарат Президента України, організація його роботи

Відповідно до п.28 ст.106 Конституції, глава української держави «створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби», які входять до складу президентського апарату. Отже, апарат Президента України – це сукупність консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених при главі держави, куди входить і Адміністрація Президента України.

Допоміжні органи (їх зараз близько 40), мають різні найменування – ради, комісії, комітети, палати, робочі групи та ін. Вони створюються і функціонують згідно з положеннями, які затверджуються указами Президента України, але статус Ради національної безпеки і оборони України і Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією і законами. Структура президентського апарату повинна бути безпосередньо обумовлена конституційною компетенцією глави держави, як цього вимагає Основний закон. Станом на 1 грудня 2001 р. систему дорадчих органів при Президентові складали такі структури:

1. У сфері забезпечення національної безпеки і оборони України:

– Рада національної безпеки і оборони України;

– Рада з питань розвідки;

– Державна міжвідомча комісія з питань співробітництва України з НАТО;

– Національний інститут стратегічних досліджень.

2. У галузі державного управління і місцевого самоврядування:

– Координаційна рада з питань державної служби;

– Всеукраїнська політична консультативна рада;

– Національна Рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування;

– Фонд сприяння місцевому самоврядуванню;

– Комісія з питань адміністративно-територіального устрою;

3. У сфері економічної політики та соціального партнерства:

– Національна рада соціального партнерства;

– Координаційна рада з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні;

– Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні;

4. У сфері науково-технічної політики та культури:

– Рада з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України;

– Рада з питань інформаційної політики;

– Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва;

– Рада з питань виставкової діяльності в Україні;

5. З окремих напрямів внутрішньої політики (соціальна сфера, права національних меншин, нагородна політика):

– Комісія зі сприяння розвитку громадського суспільства;

– Комісія державних нагород та геральдики;

– Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки;

– Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка;

– Координаційна Рада з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей;

– Громадська рада експертів із внутрішньополітичних питань;

– Національна рада з питань молодіжної політики;

– Рада представників громадських організацій національних меншин України;

– Рада представників кримськотатарського народу.

6. У сфері забезпечення законності та правопорядку:

– Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи;

– Комісія з питань реформування правоохоронних органів;

– Рада з питань реформування судової системи України;

– Національна рада з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

– Комісія при Президентові у питаннях громадянства;

– Комісія при Президентові України у питаннях помилування;

– Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та ін.

Структурні підрозділи апарату створюються за предметною та функціональною ознаками: предметні – створюються для допомоги главі держави у виконанні його повноважень і є жорстко спеціалізованими, а функціональні забезпечують діяльність апарату в цілому (Адміністрація Президента). При цьому в складі апарату виділяються допоміжні служби Президента як Верховного Головнокомандувача, групи радників і помічників, підрозділи господарсько-технічного забезпечення.

Адміністрація Президента України (далі – Адміністрація) є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України відповідно до Конституції України для забезпечення здійснення ним своїх повноважень як глави держави. Адміністрація не є органом державної влади, оскільки не має власних владних повноважень; це – адміністративний апарат Президента, який вступає у правовідносини з іншими органами тільки за дорученнями глави держави.

Правовою основою діяльності Адміністрації є Конституція України, закони України, укази і розпорядження Президента України, акти Кабінету Міністрів України, а також Положення про Адміністрацію Президента України[40].

Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України.

В межах вказаних завдань Адміністрація здійснює такі функції:

1. Аналітична – Адміністрація має аналізувати економічні, політичні, соціальні та інші процеси, що відбуваються в державі, та готувати пропозиції Президентові України за результатами аналізу.

2. Функція правового забезпечення – здійснювати підготовку проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; забезпечувати підготовку проектів указів і розпоряджень Президента України, а також проектів законів України, що вносяться главою держави у парламент в порядку законодавчої ініціативи.

3. Організаційна – здійснювати організаційне забезпечення діяльності допоміжних органів, утворених Президентом України, а також постійних представників глави Української держави; протокольних заходів Президента, його офіційних візитів за кордон, а також робочих поїздок в межах України.

4. Кадрова – розробляти пропозиції з питань кадрової політики Президента України; за дорученням глави держави попередньо опрацьовувати пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України.

5. Експертна – провадити експертизу законів України, які передаються Верховною Радою України на підпис і оприлюднення Президентові України, а також підготовку за його дорученням пропозицій до парламенту для повторного розгляду законів.

6. Комунікаційна – забезпечувати здійснення зв’язків Президента України з Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та іншими об’єднаннями громадян.

7. Господарська – розробляти пропозиції Президентові України щодо здійснення заходів, які б забезпечували економічний розвиток та економічну безпеку країни.

8. Матеріально-технічна – здійснювати фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Президента України.

Для здійснення своїх функцій Адміністрація має право:

– Запитувати і одержувати в установленому порядку необхідні для виконання своїх завдань матеріали від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб.

– Користуватися банками даних інших державних органів.

– Використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку.

– Залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, до участі у вивченні окремих питань вчених і спеціалістів, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

– Порушувати за дорученням Президента України перед керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками державних підприємств, установ і організацій питання про усунення виявлених порушень чинного законодавства у їх діяльності.

– Давати у визначених Президентом України межах та з питань, що належать до повноважень Адміністрації, доручення, що є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади та їх посадовими особами.

Положення про Адміністрацію, гранична чисельність її працівників, структура, штатний розпис та кошторис видатків затверджуються Президентом України за поданням Глави Адміністрації. Зокрема, структура Адміністрації встановлена Указом Президента України від 29 грудня 1999 р. №1625/99 «Питання Адміністрації Президента України» (із змінами, внесеними указами Президента від 23.02.2000 р. №278/2000, від 09.03.2000 р. №397/2000, від 25.12.2000 р. № 1370/2000, від 01.02.2001 р. № 67/2001, від 25.04.2001 р. № 281/2001, від 21.07.2001 р. № 538/2001). Згідно з названим Указом, до складу Адміністрації входять: Глава Адміністрації Президента України; Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України; Прес-секретар Президента; Постійний Представник Президента України у Верховній Раді України; Постійний Представник Президента в Конституційному Суді України; Постійний Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України; Постійний представник Президента України на Чорнобильській АЕС; Служба Президента України; Секретаріат Адміністрації Президента України; Секретаріат Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування; Головне управління організаційно-кадрової роботи та взаємодії з регіонами; Головне контрольне управління; Головне управління з питань внутрішньої політики; Головне управління з питань економічної політики; Головне управління з питань зовнішньої політики; Головне державно-правове управління; Головне управління з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів; Управління з питань забезпечення зв’язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України; Управління документального забезпечення; Управління справами; Управління інформації та зв’язків з громадськістю; Управління Протоколу Президента України; Управління державних нагород та геральдики; Управління з питань громадянства; Управління з питань помилування; Управління звернень громадян; Управління з питань адміністративної реформи.

Безпосередньо Президентові України підпорядковані Глава Адміністрації, Перший заступник і заступники Глави Адміністрації, Постійні представники Президента у Верховній Раді України, в Конституційному Суді та Кабінеті Міністрів України, Апарат Президентської Ради, Служба Президента України, Головне управління з питань зовнішньої політики, а також Головне контрольне управління.

Розподіл обов’язків між Главою Адміністрації, Першим помічником Президента, першим заступником та заступниками Глави Адміністрації, закріплення за ними структурних підрозділів Адміністрації визначаються згідно з додатком до Указу Президента від 29.12.1999 р. №1625/99. При цьому Глава Адміністрації, перший заступник та заступники глави Адміністрації несуть безпосередню відповідальність перед Президентом України за діяльність підрозділів, керівництво якими вони здійснюють.

Глава Адміністрації:

– здійснює загальне керівництво Адміністрацією, координує діяльність усіх її підрозділів;

– представляє Адміністрацію як в Україні, так і за її межами;

– забезпечує взаємодію Адміністрації та її структурних підрозділів з іншими допоміжними органами, утвореними при Президентові України;

– безпосередньо здійснює керівництво діяльністю Головного управління з аналізу та прогнозування внутрішньополітичних питань, Управління з гуманітарних питань, Першого відділу; організовує виконання доручень Президента України;

– розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками Глави Адміністрації;

– координує діяльність представників Президента України;

– вносить пропозиції Президентові України щодо призначення на посади і звільнення з посад першого заступника та заступників Глави Адміністрації, керівників структурних підрозділів Адміністрації;

– затверджує структуру і штатну чисельність структурних підрозділів Адміністрації у межах штатної чисельності Адміністрації, визначеної Президентом України, а також положення про відповідні структурні підрозділи Адміністрації;

– призначає на посади і звільняє з посад працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації, вирішує інші питання відповідно до Закону «Про державну службу» та законодавства про працю;

– одержує за дорученням Президента України від органів виконавчої влади матеріали і пропозиції з питань, які знаходяться на розгляді Президента України; запитує і одержує від органів виконавчої влади інформацію про хід виконання указів і розпоряджень, а також доручень Президента України;

– розпоряджається фінансовими коштами у відповідності з кошторисом видатків Адміністрації.

Глава Адміністрації в межах повноважень видає розпорядження з питань діяльності Адміністрації.

Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України заміщають Главу Адміністрації на час його тимчасової відсутності; відповідно до розподілу обов’язків здійснюють безпосереднє керівництво структурними підрозділами Адміністрації; погоджують пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад Главою Адміністрації працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації; виконують за дорученням Президента України та Глави Адміністрації інші функції.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації здійснюють оперативне керівництво відповідними підрозділами, подають на затвердження Главі Адміністрації їх структуру і штатний розпис, пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних підрозділів, а також виконують інші повноваження відповідно до покладених на них функцій.

Адміністрація Президента України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своєю назвою, розрахункові та поточні рахунки в банках та інших кредитних установах.

Гранична чисельність працівників, штатний розпис та кошторис видатків затверджується Президентом України за поданням Глави Адміністрації. Положення про структурні підрозділи Адміністрації, їх структура і штатна чисельність затверджується Главою Адміністрації Президента України.