РОЗДІЛ 23 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - Страница 3

Posted in Уголовное процесуальное право - Ю.М. Грошевий Кримінальний процес

 

§ 3. Провадження у суді по справах за протокольною формою

Судовий розгляд по справах даної категорії провадиться в загально­му порядку, передбаченому розділом ІІІ КПК. Копія обвинувального висновку й повістка про виклик мають бути вручені підсудному не пізніше як за три доби до розгляду справи в суді (ст. 254 КПК).

Судове слідство розпочинається з оголошення обвинувального ви­сновку. Суддя повинен дотримуватися вимог ст. 299 КПК про встанов­лення порядку дослідження доказів. Варто мати на увазі, що нескла-дання обвинувального висновку по справах про злочини, перелічені у ст. 425 КПК, або невручення його підсудному є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону (ст. 370 КПК).

Справи про злочини, перелічені у ст. 425 КПК, підлягають розгля­ду в суді не пізніш як у десятиденний строк з моменту надходження матеріалів до суду.

По справах зазначеної категорії суд може вирішити питання про нове обвинувачення і про притягнення до відповідальності нових осіб тільки за клопотанням прокурора, потерпілого або його представника і направити справу на додаткове розслідування з цих підстав у поряд­ку статей 276 і 278 КПК.

Суддя вправі винести обвинувальний чи виправдувальний вирок або ж постанову про повернення справи прокуророві для провадження досудового слідства, якщо виникає необхідність з'ясувати істотні об­ставини, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні.

Питання для самоконтролю

1.         Охарактеризуйте сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

2.         Назвіть строк і процесуальний порядок досудової підготов­ки матеріалів у протокольній формі.

3.         Розкрийте права та обов'язки правопорушників, щодо яких здійснюється досудова підготовка матеріалів.

4.         Назвіть документ, що складається органом дізнання за на­слідками встановлення обставин злочину: його зміст та до­датки до нього.

5.         Вкажіть повноваження начальника органу дізнання та про­курора у справах, у яких здійснюється протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

6.         Проаналізуйте підстави для проведення досудового слідства у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

7.         Охарактеризуйте особливості процесуального порядку су­дового розгляду кримінальних справ із протокольною фор­мою підготовки матеріалів.