РОЗДІЛ 23 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

Posted in Уголовное процесуальное право - Ю.М. Грошевий Кримінальний процес

 

§ 1. Правова природа протокольної форми досудової підготовки матеріалів

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів становить со­бою одну з форм диференційованого кримінального судочинства сто­совно злочинів, які не становлять підвищеної небезпеки і вчинені, як правило, в умовах очевидності.

Досудова підготовка матеріалів про злочин у протокольній формі є кримінально-процесуальною діяльністю. Проте цей висновок у жод­ному випадку не означає, що протокольне провадження належить до різновиду дізнання або досудового слідства, що воно є «спрощеним дізнанням», змішаною формою, що включає елементи як порушення кримінальної справи, так і досудового розслідування.

Протокольна форма досудової підготовки має істотні особливості, що відрізняють її від дізнання і досудового слідства: а) при протоколь­ному порядку дослідження обставин злочину кримінальна справа по­рушується лише за його результатами; б) у даному провадженні не допускається проведення слідчих дій, за винятком огляду місця події; в) досудовій підготовці матеріалів у протокольній формі не відомі такі учасники кримінального процесу, як потерпілий, підозрюваний, обви­нувачений, свідок та деякі інші; г) у процесі протокольного проваджен­ня до правопорушника не можуть бути застосовані запобіжні заходи й інші заходи процесуального примусу; ґ) досудова підготовка матеріалів у протокольній формі повинна бути завершена, як правило, в строк до 10 діб; д) підсумковим документом досудової підготовки матеріалів у протокольній формі є не обвинувальний висновок, а протокол про об­ставини вчиненого злочину, що і дав назву особливому провадженню. Таким чином, протокольна форма досудової підготовки матеріалів — самостійна форма досудового розслідування, що полягає в про­веденні перевірочних дій з метою швидкого встановлення обставин злочинів, вказаних у ст. 425 КПК.