Печать
PDF

Розділ ІХ Основні положення теорії імовірностей та вибіркового спостереження - § 3. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 3. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

Не кожна вибірка є репрезентативною. Іноді одна і та сама ознака по-різному виражена в цілому і в її частині. Для досягнення вимог репрезентативності доцільним є використання різних прийомів ство­рення вибірки. Причому використання того чи іншого прийому (спо­собу) залежить від конкретних обставин. Серед таких прийомів (спо­собів) створення вибірки вирізняють: 1) випадковий відбір; 2) меха­нічний відбір; 3) типовий відбір; 4) серійний (гніздовий) відбір.

Випадковий відбір являє собою систему заходів, спрямованих на випадкове відбирання одиниць сукупності, коли вірогідність потрапи­ти до вибірки є рівною для всіх одиниць генеральної сукупності. Цей прийом доцільно застосовувати лише в разі однорідності останньої та невеликої кількості притаманних їй ознак. У противному разі деякі характерні риси ризикують бути не відображеними у вибірці.

Ознаки випадкового відбору лежать в основі всіх інших способів побудови вибірки.

При механічному відборі відбір одиниць проводиться механічно через певний інтервал. Якщо необхідно сформувати вибірку конкрет­них злочинів, можна вилучати з усіх карток статистичного обліку на зареєстрований злочин кожну 5-ту, 10-ту або 15-ту картку залежно від їх загальної кількості і наявних розмірів вибірки. Недоліком цього способу є те, що перед відбором необхідно мати повий облік одиниць сукупності, потім потрібно провести ранжування і лише після цього можна проводити вибірку з певним інтервалом.

Типовий (районований) відбір — це така відбір, при якому гене­ральну сукупність поділяють на однорідні групи за певною ознакою (або на райони і зони). Потім з кожної групи у випадковому порядку відбирається певна кількість одиниць пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності. Типовий відбір часто здійснюється в декілька етапів.

Серійна відбір — це така відбір, при якому відбір одиниць прово­диться групами (серіями) і обстеженню підлягають усі одиниці віді­браної групи (серії). Перевагою серійного відбору є те, що інколи віді­брати окремі одиниці складніше, ніж серії, наприклад, при вивченні особи, яка відбуває покарання. У межах відібраних районів, зон або серій застосовується вивчення всіх одиниць без винятку (наприклад, вивчення всіх осіб, що відбувають покарання в даному закладі).

Саме від правильності складення вибіркової сукупності з ураху­ванням вимоги її репрезентативності, обсягу похибки репрезентатив­ності, закону великих чисел, теорії імовірностей залежатиме достовір­ність результатів дослідження.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте характеристику теорії імовірностей, закону великих чисел, опишіть їх взаємозв’язок.

2. Що таке закономірність, які вона має види? Який із видів закономірності застосовується у правовій статистиці, чому?

3. У чому полягає метод вибіркового спостереження? Які його основні ка­тегорії? Дайте їх характеристику.

4. Що таке похибка репрезентативності? Розкрийте сутність цього поняття, які чинники впливають на неї?

5. Яким має бути обсяг вибіркової сукупності?

6. Які Ви знаєте способи відбору одиниць до вибіркової сукупності?

 

Завдання 1. Обчисліть, якою повинна бути чисельність вибіркової сукупності при встановленні частки засуджених за тяжкі злочини, щоб по­хибка репрезентативності дорівнювала ± 3 % з імовірністю 95,4 %? (Вважаємо, що питома вага цих злочинів в області становить 40 %.)

Завдання 2. З метою вивчення громадської думки щодо роботи правоохоронних органів шляхом механічного відбору було опитано 1500 осіб, що становить 1 % від загальної кількості населення. 340 осіб пози­тивно оцінили роботу правоохоронних органів. Визначте частку осіб, які позитивно оцінюють роботу правоохоронних органів, серед усього населення.
[1] Теорія імовірностей—це розділ математики, в якому вивчаються тільки випадкові явища (події) зі стійкою частотою і встановлюються закономірності при масовому повторенні.

[2] Див.: Боярский А. Я. Таблицьі для определения достоверности статистических показателей и числа наблюдений в статистическом исследовании / Боярский А. Я. - М., 1947.