Печать
PDF

Вступ «Правова статистика»

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вступ

Підручник «Правова статистика» побудовано відповідно до на­вчальної програми курсу «Правова статистика», який вивчається в юридичних вищих навчальних закладах України за спеціальністю «Правознавство». Правова статистика традиційно належить до обов’язкових дисциплін у процесі підготовки спеціалістів із вищою юридичною освітою.

Вивчення статистичної науки має важливе значення в підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі суспільних наук узагалі і юри­спруденції зокрема, оскільки для науково обґрунтованого пізнання тенденцій і закономірностей розвитку суспільного життя, до якого на­лежать і правові явища, конче потрібно вміти їх аналізувати. Прийоми і засоби такого аналізу розробляє саме статистична наука. Тому май­бутній юрист повинен орієнтуватися в методах статистичного аналізу розвитку суспільних явищ і прийомах такого аналізу в усіх галузях правової науки.

Правова статистика має важливе значення для розвитку окремих галузей права (кримінального, цивільного, адміністративного й ін.) та кримінології. Жодна із зазначених наук не може обійтися без статис­тичних даних про суспільно-правові явища і процеси, без кількісного оцінювання тих понять і категорій, які розробляються та висвітлюють­ся ними. Без використання даних правової статистики неможливо оцінювати та вдосконалювати діяльність правоохоронних органів і виконувати законотворчу роботу.

Застосування статистичних методів дослідження розширює поле зору студентів і, крім того, допомагає їм краще розбиратися в особли­востях соціально-економічного розвитку держав, їх правових систем, оцінювати ефективність діяльності правоохоронних органів у бороть­бі зі злочинами та іншими правопорушеннями. Адже без аналізу ста­тистичних даних будь-яка наука оперує лише схоластичними висно­вками на потребу якій завгодно абстрактній концепції або політичній орієнтації. Статистика - це міст, який з’єднує теорію і практику соці­ального пізнання. Тому чим повніше в наукових розробках використо­вуються результати статистичних досліджень, тим кращим буде наше знання дійсності.

Особливо важлива роль у курсі „Правова статистика” належить кримінально-правовій статистиці, яка є інформаційною базою кримі­нології у вивченні тенденцій і закономірностей розвитку злочинності, її причин та умов, особливостей суб’єктів, які вчинили злочин, у роз­робці заходів протидії злочинності. Звідси можна зробити висновок, що правова статистика необхідна для плідної роботи із запобігання злочинам та іншим правопорушенням і є однією з передумов розвитку інших галузей права.

Нові завдання, які стоять перед правоохоронними органами в умо­вах перебудови правової, соціально орієнтованої держави на засадах ринкових, економічних відносин, потребують доброго знання основ статистичних методів аналізу суспільних явищ з тим, щоб вони спри­яли і допомагали вирішенню цих завдань. На навчальний курс «Право­ва статистика» покладене завдання, мета якого полягає в тому, щоб майбутній фахівець-юрист мав науково обґрунтоване уявлення про закономірності розвитку суспільно-правових явищ, володів методикою проведення статистичних досліджень, умів правильно читати офіцій­ну статистику, аналізувати рівень, структуру, динаміку злочинності та інших правопорушень у цілому по країні та окремих регіонах. Показ­ники різних галузей статистики дають можливість у сукупності ви­падкових явищ виявити закономірності проявів кожного окремого суспільного явища. Тому все, що відбувається в суспільстві, і є сукуп­ністю явищ та може бути об’єктом статистичного аналізу. Більше того, статистика не тільки характеризує зміни в житті суспільства, а й дає оперативну діагностику його стану і прогноз на майбутнє.

Зміст підручника відповідає програмі з правової статистики та від­биває зміни в діяльності правоохоронних закладів і правовому законо­давстві, які відбулися останнім часом в Україні. З ухваленням нових

Кримінального та Цивільного кодексів, створенням Державної судової адміністрації істотно змінився зміст документів первинного обліку та статистичної звітності міліції, прокуратури, судів, інших правоохорон­них органів і юридичних установ, які працюють у сфері різних галузей правової статистики.

У цьому підручнику розглядається місце правової статистики серед статистичних дисциплін, наводяться стислі відомості з історії її роз­витку, висвітлюються її предмет і основні галузі, методологічні прин­ципи, основні поняття та категорії, розкривається її сучасна організація в Україні й інших країнах світу. Крім викладення загальнотеоретичних положень, автори велику увагу приділили практичним напрямкам статистичної роботи правоохоронних органів, оскільки значна кількість студентів-юристів у майбутньому працюватиме саме в цих органах.

У підручнику докладно розкривається методологія збору первин­них статистичних даних з урахуванням чинного статистичного об­ліку та статистичної звітності в різних правоохоронних органах і юридичних установах. Розглядаються також питання організації, проведення статистичного спостереження й аналізу одержаної ста­тистичної інформації.

Значна увага приділяється окремим методам статистичного аналі­зу правових явищ і процесів (статистичних групувань, табличному, графічному, відносних і середніх величин, індексному), їх сутності, значенню та можливості практичного застосування в соціально- практичних дослідженнях.

Ураховуючи ту обставину, що студенти юридичних вищих закладів країни не вивчають вищу математику і теорію імовірностей, усі склад­ні теоретичні положення з методичної точки зору викладено із засто­суванням мінімального математичного апарату.

Усі теоретичні положення ілюструються доступними прикладами

із різних галузей правової статистики з повним послідовним обчис­ленням усіх статистичних показників, що надасть безпосередню до­помогу студентам та іншим читачам у застосуванні наведених статис­тичних методів у практичній діяльності.

У кожному розділі підручника наводяться питання та завдання для самоконтролю, що забезпечує можливість самостійної перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та поглибленої підготовки до мо­дульного контролю знань.

Одержані під час вивчення правової статистики знання дадуть змогу практикуючому юристу виконувати свої функції більш кваліфі­ковано, на сучасній науковій основі в будь-якому напрямку юридичної діяльності, розширяти професійний і загальний кругозір.

Автори сподіваються, що запропонований підручник стане надій­ною підтримкою для студентів в опануванні основ статистичного аналізу правових явищ.

Автори щиро вдячні рецензентам за їх цінні зауваження і побажан­ня, які сприяли більш якісній підготовці цього підручника.