Печать
PDF

Зміст (Правова статистика (В.В. Голіна))

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Вступ

 

Розділ І. Предмет і метод статистичної науки

§ 1. Історія виникнення та розвитку статистики

§ 2. Поняття та предмет науки статистики

§ 3. Методологія, методика та методи статистичної науки

§ 4. Галузі статистичної науки та їх взаємозв’язок з іншими науками

§ 5. Статистика як галузь державної діяльності в Україні

 

Розділ ІІ. Предмет і метод правової статистики. Роль правової статистики в забезпеченні законності в Україні

§ 1. Історія розвитку в Україні правової статистики

§ 2. Поняття, предмет та завдання правової статистики

§ 3. Методологія, методика та методи правової статистики

§ 4. Галузі правової статистики

§ 5. Структура статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ

 

Розділ ІІІ. Статистичне спостереження

§ 1. Сутність статистичного спостереження та його організаційні форми

§ 2. План та мета статистичного спостереження

§ 3. Поняття об’єкта правової статистики. Особливості відображення об’єктів у правовій статистиці

§ 4. Одиниці сукупності, спостереження, виміру

§ 5. Програма статистичного спостереження

§ 6. Види статистичного спостереження

§ 7. Способи статистичного спостереження

§ 8. Помилки спостереження і види контролю даних

 

Розділ ІV. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

§ 1. Поняття про документи первинного обліку

§ 2. Документи первинного обліку в органах досудового слідства

§ 3. Види документів первинного обліку органів суду та інших органів юстиції

§ 4. Поняття про статистичну звітність та її види

 

Розділ V. Зведення та групування статистичних даних

§ 1. Поняття статистичного зведення, його види та техніка проведення

§ 2. Теорія статистичного групування

§ 3. Основні питання методології статистичних групувань

§ 4. Групування (класифікації) в правовій статистиці

§ 5. Ряди розподілу та їх види

§ 6. Поняття про статистичні таблиці

 

Розділ VI. Графічне зображення статистичних даних

§ 1. Поняття про статистичні графіки. Основні елементи статистичних графіків

§ 2. Види графіків і правила їх побудови

 

Розділ VII. Абсолютні та відносні величини

§ 1. Поняття про узагальнюючі показники та абсолютні статистичні величини

§ 2. Поняття відносних величин, форми їх вираження і види

 

Розділ VIII. Середні величини та показники варіації

§ 1. Поняття середньої величини, її види і техніка обчислення

§ 2. Поняття моди і медіани

§ 3. Показники варіації і способи їх обчислення

 

Розділ IX. Основні положення теорії імовірностей та вибіркового спостереження

§ 1. Поняття теорії імовірності, закону великих чисел, динамічних і статистичних закономірностей

§ 2. Основні положення вибіркового спостереження та його значення для вивчення правових явищ

§ 3. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

 

Розділ X. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових явищ

§ 1. Поняття про ряди динаміки та їх види

§ 3. Вивчення основної тенденції та сезонних коливань у рядах динаміки

§ 4. Прогнозування динаміки суспільно-правових явищ

 

Розділ XI. Індекси

§ 1. Поняття індексного методу і правила побудови індивідуальних індексів

§ 2. Правила побудови та обчислення загальних індексів

§ 3. Поняття середніх індексів

§ 4. Базисні та ланцюгові індекси

 

Розділ XII. Основні положення комплексного статистичного аналізу даних у правовій статистиці

§ 1. Види та форми зв’язків між явищами

§ 2. Виявлення залежності та встановлення її характеру

 

Розділ ХІІІ. Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю

§ 1. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики

§ 2. Основні міжнародні статистичні організації

§ 3. Історія розвитку і загальна характеристика кримінально-правової статистики в зарубіжних країнах

§ 4. Кримінально-правова статистика в зарубіжних країнах

§ 5. Кримінологічні організації світу і статистичні дослідження