Печать
PDF

Розділ 1. Естетика як наука - § 2. Структура естетичного знання

Posted in Учебные материалы - Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

 

 

§ 2. Структура естетичного знання


Специфічні риси естетики обумовлюють масштабність її проблем­ного поля та своєрідність структури. Проблема структуризації даної наукової дисципліни постала вже за часів О. Г. Баумгартена, який ви­різнив теоретичний шар естетики, пов’язаний із розробкою теорії прекрасного, та практичний, який він ототожнював з поетикою та риторикою. Структура естетики, на думку її фундатора, містила в собі три масштабних розділи: дослідження краси в речах і в мисленні, до­слідження основних законів мистецтва та дослідження знаків у цілому й у мистецтві зокрема.

У найбільш загальних рисах сучасне естетичне знання є розгалу­женою системою, яка складається з двох масштабних частин.

Перш за все структурним блоком естетики є сфера дослідження сутності, специфіки та загальних закономірностей емоційно- почуттєвого, духовно-ціннісного осягнення й опанування дійсності. У цій площині естетики можна виокремити такі складові частини.

1.  Історія естетичної думки, яка висвітлює шляхи накопичення й осмислення емоційно-почуттєвого, духовно-ціннісного досвіду люд­ства як у цілому, так і в контексті певної історично-культурної доби та національної культури зокрема.

2.  Теорія естетичної свідомості, що зосереджує увагу на визна­ченні сутності та особливостей естетико-пізнавальних процесів, на дослідженні природи і характеру естетичних почуттів, смаку й ідеалу тощо. Цей розділ естетики орієнтований також на виявлення особли­востей історичних форм і типів естетичної свідомості.
3.  Теорія естетичної діяльності, спрямована на висвітлення сут­ності та розмаїття естетично-діяльнісних процесів, сфери опанування світу людиною за законами краси.

4.  Теорія естетичної цінності, орієнтована на визначення сутнос­ті й історично-культурних особливостей емоційно-почуттєвих, духовно- ціннісних моделей осягнення світу, закарбованих у таких категоріях естетики, як гармонія, міра, прекрасне, потворне, піднесене, нице, трагічне та комічне.

5.  Теорія естетичної культури, яка досліджує сутність і специфіку процесу створення, утвердження та реалізації емоційно-почуттєвого, духовно-ціннісного потенціалу людини та людства.

6.  Теорія естетичного виховання, яка висвітлює сутність, специ­фічні риси, засоби та мету естетичного виховання.

Другим структурним блоком естетики є дослідження мисте­цтва — як сфери художньо-образного моделювання дійсності та концентрації естетичного, творчого осягнення світу. Виникає питання — чим же відрізняється в даному випадку естетика від власне мистецтвознавства, яке також орієнтоване на дослідження цього фе­номену людського духу? Мистецтвознавство досліджує конкретні ху­дожні явища, конкретні види та жанри мистецтва в теоретичному й історичному ракурсах бачення, зосереджуючи увагу на окремому.

Естетика ж дає можливість пізнання загального — закономірностей художнього опанування світу, світу мистецтва в цілому.

У цьому блоці також виокремлюють декілька розділів естетичного знання.

1. Загальна теорія мистецтва, яка розкриває:

-   природу мистецтва, його особливості як специфічної форми пі­знання світу, а також функціональну своєрідність мистецтва;

-    проблематику природи та особливостей художнього мислення, його форми — художнього образу;

-    особливості процесу художньої творчості та його результату — художнього твору;

-   особливості інтерпретування художніх текстів;

-   особливості художньої комунікації.

2.  Історична типологія мистецтва. У межах цього розділу есте­тичне знання спрямоване на дослідження питань щодо походження мистецтва й особливостей історичного процесу художнього опануван­ня дійсності, висвітлення особливостей художньої картини світу в кон­тексті певної історично-культурної доби.

3. Морфологія мистецтва, яка орієнтована на виявлення сутності й особливостей внутрішньої структури мистецтва — його видової, родової та жанрової диференціації.

4.  Теорія художньої критики, спрямована на визначення завдань, методології та мети аналізу мистецтва.

Системність естетики детермінована не тільки наявністю в ній вищезазначених блоків і розділів, а й «вписаністю» в цілісну сис­тему сучасного гуманітарного знання, тісними зв’язками з іншими науками.