Печать
PDF

ПЕРЕДМОВА

Posted in Учебные материалы - Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 


ПЕРЕДМОВА


Реалії буття людства на початку нового тисячоліття багато в чому обумовлені ситуацією глобальної переоцінки духовних цінностей. Це багаторазово актуалізує питання щодо сутності та значущості накопи­ченого людством емоційно-почуттєвого, духовно-ціннісного та худож­нього досвіду. Безумовною є важливість осягнення сучасним вітчиз­няним гуманітарним знанням сенсу ціннісних орієнтацій новітніх мистецьких пошуків. Їх плюралістичність і неоднозначність обумовлює необхідність повернення до фундаментальних основ естетичного знан­ня, визначення сутності та особливостей художнього відтворення одвічних людських духовних цінностей. Саме вони становлять «духов­ну вісь» особистості, індивідуально пізнані та інтерпретовані, вони є і показником «вписаності» особистості в соціум, у накопичений люд­ством духовний досвід.

 

Надзвичайну значущість духовно-ціннісні орієнтації мають для представників юридичної професії, первинно покликаної формувати гармонійні, досконалі відносини громадянина і суспільства. Тому в нав­чальному посібнику розкриваються не тільки сутність та особливості естетичного знання, шляхи його формування, специфіка категоріально- понятійного апарату, особливості художнього бачення й відтворення світу в контексті різних історично-культурних епох, зокрема в культу­рі незалежної України. Увагу приділено також висвітленню сутності та особливостей формування естетичної культури особистості, об­ґрунтовано її важливість для майбутнього фахівця.

 

Навчальний посібник розраховано на читача, який має знання з фі­лософії, теорії та історії вітчизняної та світової культури. В основі навчального посібника — навчальна програма з естетики для студен­тів неспеціалізованих навчальних закладів та багаторічний досвід викладання естетики в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого та Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, а також філософії архітектури та історії образо­творчого мистецтва в Харківському державному технічному універси­теті будівництва та архітектури, історії музики в Харківській державній академії культури.

 

Автори навчального посібника висловлюють подяку В. О. Лозово­му — доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри культурології Національної юридичної академії України імені Яросла­ва Мудрого; О. В. Сердюку — кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри культурології Національної юридичної академії України іме­ні Ярослава Мудрого; старшим лаборантам А. І. Понеділку, О. С. Тітомир за підтримку та допомогу в підготовці видання.