Печать
PDF

Зміст (Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова ))

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Розділ 1. Загальна характеристика релігієзнавства

§ 1. Предмет, основні розділи та методологія релігієзнавства

Визначення предмета релігієзнавства

Основні розділи релігієзнавства

Світське і богословське релігієзнавство

Методи релігієзнавства

Основні категорії і поняття релігієзнавства

§ 2. Релігія і вільнодумство в історії суспільства

Історична еволюція релігії

Основні форми, напрями та етапи розвитку вільнодумства

§ 3. Релігія в системі суспільної свідомості

Суспільні виміри релігії

Релігійна віра

Релігія і філософія

Релігія і право

Цілі та завдання курсу релігієзнавства в системі професійної підготовки юриста

Питання до самопідготовки

 

Розділ 2. Структура та функції релігії і церкви

§ 1. Структура релігії, її основні елементи

Предмет релігійної свідомості

Основні компоненти релігійної свідомості

Релігійні відносини

Релігійна діяльність

Релігійні організації та інститути

§ 2. Основні соціальні функції та соціальна роль релігії

§ 3. Соціальна структура і соціальні функції церкви та релігійних організацій

Питання до самопідготовки

 

Розділ 3. Походження релігії

§ 1. Основні концепції походження релігії

Теолого-богословські концепції

Антрополого-соціологічна концепція

Соціологічні концепції

Емпірико-етнографічні концепції

Психологічні концепції

§ 2. Гносеологічні, психологічні та соціально-історичні детермінанти релігії

Гносеологічні детермінанти

Соціальні детермінанти

Психологічні детермінанти

§ 3. Типологія релігій

Питання до самопідготовки

 

Розділ 4. Первісні історичні форми релігії

§ 1. Загальна характеристика первісних форм релігії

§ 2. Міф та міфологія

§ 3. Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи

Фетишизм

Магія

Анімізм

Тотемізм

Землеробський (аграрний) культ

Шаманізм

Питання до самопідготовки

 

Розділ 5. Загальна характеристика національних релігій. Ранні національні релігії

§ 1. Загальна характеристика національних релігій

Ранні національні релігії

Пізні національні релігії

§ 2. Ранні національні релігії стародавнього світу

Релігійні уявлення Давнього Єгипту

Зороастризм (маздеїзм, вогнепоклонництво)

Релігійні уявлення античної Греції і Риму

Антична міфологія

§ 3. Стародавні дохристиянські вірування в Україні

Питання до самопідготовки

 

Розділ 6. Пізні й сучасні національні релігії Південної та Південно-Східної Азії

§ 1. Індуїзм

§ 2. Джайнізм

Догматика джайнізму

§ 3. Сикхізм

§ 4. Даосизм

§ 5. Конфуціанство

§ 6. Синтоїзм

Питання до самопідготовки

 

Розділ 7. Іудаїзм — національно-державна релігія єврейського народу

§ 1. Історичний контекст виникнення іудаїзму

Основні події біблійної оповіді

Періодизація іудаїзму

§ 2. Священні книги іудаїзму

§ 3. Іудаїзм і традиції права й судочинства єврейського народу

§ 4. Догматика іудаїзму

§ 5. Релігійні звичаї єврейського народу

§ 6. Течії іудаїзму

§ 7. Сучасний іудаїзм

Питання до самопідготовки

 

Розділ 8. Загальна характеристика християнства

§ 1. Соціально-історичні причини виникнення християнства

§ 2. Виникнення і поширення християнства

§ 3. Християнська догматика і культ

«Символ віри»

Особливості релігійного культу

§ 4. Великий розкол християнства (1054 р.)

§ 5. Історичні наслідки розколу Християнства

Питання до самопідготовки

 

Розділ 9. Православ’я

§ 1. Структура Православної Церкви

§ 2. Особливості православного віровчення і культу

§ 3. Православне християнство в історії України

§ 4. Старообрядництво

§ 5. Секти, що виникли на підґрунті руського православ’я

§ 6. Православ’я, держава і право

§ 7. Тенденція до оновлення у сучасному православ’ї

Питання до самопідготовки

 

Розділ 10. Католицизм

§ 1. Загальна характеристика католицизму

§ 2. Структура Католицької Церкви

§ 3. Догматика католицизму

§ 4. Курс на оновлення («аджорнаменто») католицизму

§ 5. Католицьке церковне право

§ 6. Інквізиція

§ 7. Католицькі чернечі ордени

§ 8. Католицизм в Україні.

§ 9. Уніатство. Українська Греко-Католицька Церква

Питання до самопідготовки

 

Розділ 11. Протестантизм

§ 1. Передумови виникнення протестантизму

§ 2. Основні течії раннього протестантизму

Лютеранство

Англіканство

Кальвінізм

§ 3. Роль протестантизму у формуванні західного індустріального суспільства, трудової етики та сучасних уявлень про права людини

§ 4. Пізньопротестантські течії

§ 5. Протестантизм в Україні

Питання до самопідготовки

 

Розділ 12. Іслам

§ 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу

§ 2. Життя Мухаммада і поширення його вчення

§ 3. Коран і Сунна

§ 4. Догматика і культ ісламу

§ 5. Шаріат

§ 6. Сунніти і шиїти — головні течії в ісламі

§ 7. Подальші ідейні розгалуження в ісламі

Суфізм

Ваххабізм

§ 8. Сучасна ситуація в ісламі. Іслам в Україні

Питання до самопідготовки


Розділ 13. Буддизм

§ 1. Умови виникнення, розвитку та поширення

Загальна характеристика умов виникнення

Життєвий шлях та діяльність Будди

§ 2. Віровчення й культ

§ 3. Основні напрями буддизму: хінаяна і махаяна

§ 4. Поширення буддизму

Буддизм у Китаї та Японії

Ламаїзм

§ 5. Культурно-історичне значення буддизму

Питання до самопідготовки

 

Розділ 14. Сучасні нетрадиційні релігії та нові релігійні рухи

§ 1. Причини виникнення нових релігійних рухів

§ 2. Класифікація нових релігійних рухів в Україні

Рухи, що виникли на ґрунті християнства

Орієнталістські НРР

Неоязичницькі НРР

Синкретичні НРР

Сайєнтологічні НРР

Езотеричні НРР

Тенденції розвитку нових релігійних рухів в Україні

Питання до самопідготовки

 

Розділ 15. Релігія і церква в системі державно-правових відносин

§ 1. Класифікація сучасних країн відповідно до їх ставлення до релігії і церкви

§ 2. Поняття свободи совісті

§ 3. Загальна декларація прав людини про свободу совісті

§ 4. Проблеми державно-церковних відносин у постсоціалістичних країнах і в Україні

Питання до самопідготовки


Розділ 16. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації

§ 1. Загальна характеристика законодавства України про свободу совісті та релігійні організації

§ 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

§ 3. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Питання до самопідготовки

 

Додаток

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Витяг)