Печать
PDF

Розділ 4 Соціальні організації - § 3. Управління організаціями

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

§ 3. Управління організаціями

Управління — це складна і багатоманітна діяльність людей, за­снована на достовірному знанні, систематична дія суб ’єкта управ­ління на соціальний об ’єкт. Причому управлінням вважається не всяка дія на об’єкт (соціальну організацію), а тільки та, яка керує процесом без його руйнування або зміни його природи. Керованість процесом — це реальна можливість раціонального втручання в його хід, можливість впливу на нього в бажаному для суспільства напрямі.

Основоположник соціологічного дослідження організації М. Вебер розглядав її як систему влади і розробляв теоретичні основи управлін­ня, оптимальні для організації як такої. На його думку, вимогам спеці­алізованої і багатогранної організації як найкраще відповідає бюро­кратична система.

Переваги бюрократії виявляються найяскравіше тоді, коли їй (бю­рократії) при виконанні службових обов’язків можливо більшою мірою вдається виключити всі особисті, ірраціональні і емоційні елементи. Відповідно до цього бюрократії властиві такі ознаки:

-   строгий розподіл праці, причому кожну функцію повинен вико­нувати компетентний і досвідчений фахівець. Останні приймаються на роботу згідно з наймом або за контрактом і одержують за свою працю заробітну платню;

-   строга ієрархія влади на зразок піраміди. Керівник кожної ланки має чітко визначений обсяг владних повноважень. Представники ниж­чої ланки зобов’язані підкорятися керівникам вищого рівня;

-   усі рішення і дії посадовців базуються на певних правилах і по­садових інструкціях. Ці правила поведінки одноманітні і універсальні, тобто кожен член бюрократичної організації у своїх діях керується тільки ними;

-   усі працівники такого роду організації зобов’язані забезпечувати позбавлений індивідуальності підхід до рішення управлінських за­вдань, тобто бути максимально об’єктивними, не допускати будь-яких суб’єктивних пристрастей або моральних оцінок до всіх справ, доку­ментів, осіб клієнтів, з якими має справу дана організація;

-   формування персоналу бюрократичної організації також ґрунту­ється на раціональних критеріях. Службова кар’єра урядовця залежить перш за все від його ділових, професійних якостей, рівня професійної підготовки.

Бюрократична система управління раціональна і сприяє досягнен­ню цілей організації.

Проте таке ідеальне положення не існує насправді, більше того, бюрократія, спочатку призначена для досягнення цілей організації, на ділі часто відходить від них і починає не тільки працювати вхолосту, але і гальмувати всі прогресивні процеси. Вона доводить формалізацію діяльності до абсурду, захищаючись формальними правилами і норма­ми від реальності.

Негативні якості, властиві бюрократії, частково аналізуються в мо­делі бюрократії Роберта Мертона. Він вважає, що постійне неухильне слідування формальним правилам, поступливість і конформізм, що ви­никає при цьому, зрештою приводять до втрати індивідами здатності ухвалювати самостійні рішення. Постійна опора на правила і керівни­цтво до дії приводить до того, що вони стають загальними і остаточни­ми, а їх дотримання — основним завданням і результатом. Усе це обу­мовлює відмову представників бюрократії від творчого, самостійного мислення і навіть від компетентності. Р. Мертон назвав це явище «на­вчанням нездатності». Наслідком такого «навчання» є стереотипний бюрократ, що не має уяви і здатності до творчості, негнучкий у застосу­ванні офіційних норм і правил у ситуаціях, простих і зрозумілих для всіх, окрім нього. Інше слідство бюрократизації — кастовість, замкну­тість бюрократів, піднесення їх над іншими людьми, спроба показати, що вони знають таємні пружини управлінського механізму.

Модель бюрократії Р. Мертона починається з вимог встановлення контролю над елементами соціальної структури організації. Ці вимоги полягають у спробі вироблення в членів організації необхідної пове­дінки і мотивації на виконання завдань. Керівник-бюрократ у таких умовах починає піклуватися перш за все про безпеку свого становища, а тому вважає за краще спиратися на формальні правила і свою фор­мальну владу. За правилами він не бачить реальних виконавців і все більше втрачає контроль над ситуацією. Це примушує його ще більше піклуватися про зміцнення і захист свого службового становища. Коло змикається. Керівник не може забезпечувати належний контроль і ухва­лення обґрунтованих управлінських рішень.

Проблема суперечності між бюрократичними принципами управ­ління і творчою інноваційною діяльністю стала предметом соціоло­гічного аналізу М. Кроз’є. У своїх працях він переконливо показав, що характер зв’язків, які склалися в бюрократичній організації, і від­носин перешкоджає інноваційній діяльності. Ієрархічна система влади припускає оцінку дій підлеглих відповідно до внутрішніх ін­струкцій і наказів, які регулюють діяльність організації. Проте знання і здатність до інновацій не можуть передаватися у наказному поряд­ку. Заходи заохочення, що практикуються в бюрократичній організа­ції, також не сприяють творчості, а культивують конформізм пове­дінки співробітників.

Незважаючи на спочатку закладену в бюрократії небезпеку втра­ти компетенції і «обюрокрачування» діяльності у сфері управління, така форма управління в цей час є єдино працездатною і прийнятною. Тому одне з основних завдань сучасного управління — зміна ролі бюрократії в діяльності організації відповідно до принципів, розро­блених М. Вебером. Шлях до досягнення цієї мети багато дослідни­ків бачать у зміні установок представників бюрократії, у встановлен­ні зв’язку їх благополуччя і кар’єри з кінцевим результатом діяльнос­ті організації.

Основоположні ідеї і правила поведінки керівників по здійсненню управлінських функцій називаються принципами управління. Ці принципи можна розподілити на три групи: загальні, організаційно- технічні і часткові. Усі вони взаємопов’язані, і лише їх цілісне засто­сування забезпечує успіх в управлінні.

Загальні принципи властиві всім видам соціальної управлінської діяльності.

Принцип соціальної орієнтації управління: у системі управління перше місце повинні займати люди. Людський капітал зараз є основою конкурентоспроможності і ефективності, а витрати на людину роз­глядаються не як витрати, а як активи компанії.

Принцип наукової обґрунтованості: всі управлінські дії повинні виходити з наукових методів і підходів.

Принцип системності: у найзагальнішому вигляді цей принцип можна визначити як упорядкування системи. У діловій практиці це означає всебічне опрацьовування ухвалюваних рішень, координацію зусиль на різних напрямах.

Принцип ефективності (оптимальності): його суть полягає в тому, щоб досягти поставленої мети у якомога коротший термін і за менших витрат матеріальних засобів і людської енергії.

Принцип демократизму: наявність у системі широкого спектра прямих і зворотних зв’язків не тільки по вертикалі — відповідно до ієрархії підпорядкування, але і по горизонталі — на основі сумісних інтересів. Але демократія — це не вседозволеність, а порядок, за­снований на самоконтролі суспільства, громадянській зрілості лю­дей.

Принцип змагальності, конкуренція: вибір найефективніших шля­хів соціально-економічного розвитку, що виявляється в порівнянні, відборі і перетворенні в суспільне надбання кращих способів вироб­ництва і господарювання.

Принцип стимулювання: найзагальнішим виразом цього принципу є поєднання матеріальних і моральних стимулів підвищення трудової активності. Головний супротивник матеріального стимулу — зрівняй- лівка, що руйнівно діє на мораль, знижує престиж добросовісної пра­ці, ослаблює дисципліну.

Принцип саморегулювання: протистояння зовнішній дії і перебудо­ві з метою збереження, саморозвитку системи.

До організаційно-технічних принципів належать: принцип роз­поділу праці, ієрархічності і зворотного зв’язку, оптимального поєд­нання централізації і децентралізації.

Сфера часткових принципів обмежена. Наприклад, існують прин­ципи соціального партнерства, державної служби, принципи управлін­ня кадрами, принципи моралі тощо.

Успішне управління організації цілком залежить від стилю роботи керівника. Стиль роботи керівника — це певна манера поведінки, сукупність типових і стійких конкретних засобів і методів дії на колек­тив з метою ефективного вирішення завдань управління. Стиль керів­ництва визначається такими його складовими, як професійна компе­тентність, організаторські здібності, увага до людей, принциповість і коректність, демократичність керівництва, практика ухвалення рішень і здійснення контролю, оцінка праці підлеглих, ставлення до вищесто­ящого керівництва, морально-психологічний клімат у колективі.

Основними і найвідомішими є демократичний (колегіальний), авто­ритарний (директивний) і нейтральний (популістський, ліберальний) стилі керівництва. Хоча в управлінській науці приводиться достатньо велика кількість стилів керівництва і відповідних їм типів керівників, серед яких розрізняють новаторський, консервативний, інтуїтивний, дистанційний тощо, їх можна розглядати як проміжні або такі, що по­єднують у собі елементи трьох основних типів. Характеристику осно­вних стилів керівництва наведено у табл. 2.

 

 

У житті жоден з цих типів керівництва не реалізується в чистому вигляді. Для того щоб керівник працював ефективно, він повинен ви­користовувати різні стилі керівництва залежно від конкретної ситуації. Тому кращий стиль керівництва — це гнучкий стиль керівництва, орієнтований на реальність. Ефективні керівники — ті, які можуть обирати поведінку залежно від вимог реальності.

У ХХІ ст. управління організацією починає зазнавати певних змін, оскільки ускладнюється функціонування самих організацій і процесу ухвалення рішень. Особливої значущості набуває проблема лідерства. Вимоги до керівників-лідерів організацій дедалі ускладнюватимуться. На перший план виходить стратегічне лідерство. Це складне комплексне явище включає здатність маневрувати за тих ситуацій, що склалися, а саме: уміння охоплювати перспективу, виявляти необхідність змін, розробити стратегію, плани і програми цих змін, мобілізувати енергію людей, використовуючи переконання і навчання для здійснення змін усередині організації.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття соціальної організації.

2. Характерні ознаки соціальної організації.

3. Охарактеризуйте структуру соціальної організації.

4. Які закони організації існують?

5. Принципи соціальної організації.

6. Надайте типологію соціальних організацій за різними кри­теріями.

7. Суть концепції бюрократії М. Вебера.

8. Модель бюрократії Р. Мертона.

9. Концептуальні підходи до розглядання феномену бюрократії М. Кроз’є.

10. Характеристика демократичного, авторитарного та ней­трального стилів управління організаціями.