Печать
PDF

Зміст ( Логіка ( за ред. В.Д. Титова ))

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Розділ 1. Предмет і значення формальної логіки

1.1. Визначення логіки як науки

1.2. Основні історичні етапи в розвитку логіки.

1.3. Місце логіки серед інших наук

1.4.Значення логіки для юридичного пізнання і практики


Розділ 2. Мова як предмет логічного аналізу

2.1. Загальна характеристика мови

2.2. Семіотика як наука про знаки. Загальні поняття семіотики

2.3. Взаємодія мови логіки та мови права як семіотичних систем

2.4. Мова та метамова права і правознавства


Розділ 3. Загальні принципи (закони) правильного міркування

3.1. Поняття логічного принципу (закону)

3.2. Характеристики основних логічних принципів

3.3. Використання основних принципів логіки в юридичному пізнанні в практиці

 

Розділ 4. Поняття

4.1. Загальна характеристика поняття

4.2. Логічна структура поняття

4.3. Види понять

4.4. Відношення між поняттями

 

Розділ 5. Визначення і логічний поділ понять

5.1. Визначення понять

5.1.1. Загальна характеристика визначення

5.1.2. Види визначень

5.1.3. Прийоми, подібні до визначення

5.1.4. Правила визначень та помилки, можливі у визначеннях

5.2. Логічний розподіл

5.2.1. Визначення логічного поділу

5.2.2.Правила поділу

5.2.3.Види поділу

 

Розділ 6. Судження

6.1. Загальна характеристика судження

6.2. Мовна форма виразу суджень. Судження і речення

6.3. Прості атрибутивні судження

6.3.1. Поділ простих атрибутивних суджень за якістю і кількістю

6.3.2. Розподіленість термінів у простих атрибутивннх судженнях

6.3.3. Відношення між судженнями. Логічний квадрат

6.4. Застосування логіки висловлювань до аналізу складних суджень

6.5. Методи побудови таблиць істинності для складних висловлювань

6.6.Формальний запис висловлювань у логіці предикатів (кванторній логіці)

6.7. Модальні судження

 

Розділ 7. Запитання і відповіді

7.1. Загальна характеристика запитань

7.2. Структура запитань

7.3. Види запитань

7.4. Правила щодо запитань та помилки, пов’язані з порушенням цих правил

7.5. Відповіді та їх види

7.6. Правила відповідей та типові помилки при їх порушенні

 

Розділ 8. Умовиводи та їх основні види. Дедуктивні умовиводи

8.1.Загальна характеристика умовиводів

8.2. Дедуктивні умовиводи

8.2.1. Безпосередні умовиводи

8.3. Категорічний силогізм, його структура і аксіома

8.3.1. Загальні правила категоричного силогізму

8.3.2. Фігури і модуси категоричного силогізму

8.3.3. Логічні помилки в категоричному силогізмі

8.4. Умовні силогізми

8.4.1. Суто умовний силогізм

8.4.2. Умовно-категоричний силогізм

8.5. Розділово-категоричний силогізм

8.6. Умовно-розділовий силогізм

8.7. Скорочений силогізм

8.8. Складні силогізми (полісилогізми і сорити)

8.9. Умовиводи із суджень з відношеннями

 

Розділ 9. Імовірнісні (недемонстративні) умовиводи

9.1. Загальна характеристика імовірнісних умовиводів

9.2. Індуктивні умовиводи, їхня логічна природа і взаємозв’язок з дедуктивними висновками

9.3. Структура і види індуктивних умовиводів

9.4. Причинний зв’язок між явищами

9.5. Редукції у встановленні причинних зв’язків

9.6. Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків

9.7. Імовірнісна оцінка ступеня обґрунтованості індуктивних висновків

9.8. Умовиводи за аналогією

9.9. Імовірнісні умовиводи в слідчій і судовій практиці

 

Розділ 10 Проблема, гіпотеза , теорія як форми наукового пізнання

10.1. Проблема

10.1.1.  Визначення поняття «проблема»

10.1.2. Логічна структура проблеми

10.1.3.Види проблем

10.1.4. Проблема і завдання

10.2.Гіпотеза

10.2.1.Визначення поняття «гіпотеза» і ролі гіпотез у пізнанні

10.2.2.Види гіпотез

10.2.3.Правила формулювання гіпотез

10.2.4.Розроблення гіпотез

10.2.5.Слідчі та судові версії як різновиди гіпотези

10.3.Теорія

10.3.1.  Визначення поняття «теорія»

10.3.2.  Структура теорій

10.3.3.  Види теорій

10.3.4.  Функції теорій

10.3.5.  Теорія і досвід

10.3.6.  Логічні критерії правильності теорій

 

Розділ 11. Обґрунтування, аргументація і доведення

11.1. Загальна характеристика обґрунтування

11.2. Аргументація і доведення

11.3. Правила доведення і помилки, що виникають при їхньому порушенні

11.4. Роль доведень у юридичній практиці