Печать
PDF

Глава 4. Економічний аналіз і основи його застосування - § 2. Засоби та прийоми, що використовуються з метою виявлення порушень у господарській діяльності

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

§ 2. Засоби та прийоми, що використовуються з метою виявлення порушень у господарській діяльності


Метод економічного аналізу дає змогу виявляти деструктивні від­хилення в господарській діяльності підприємства, зумовлені правопо­рушеннями та економічними злочинами, за допомогою спеціальних засобів і прийомів. Це, зокрема, метод сполучених зіставлень, в основу якого покладено гіпотезу про неминучість порушення збалансованості між сполученими (взаємозалежними) показниками в разі взаємозв’язку дії злочину і матеріальних процесів підприємства. На роль сполучених обираються пари показників, динаміка змін яких за нормальної роботи підприємства повинна бути взаємозалежною, наприклад, споживання електроенергії на технологічні потреби і випуск готової продукції; обсяг випущеної продукції та величина одержаного прибутку; споживання сировини і випуск готової продукції тощо. У разі збільшення випуску продукції повинен також зростати фонд заробітної плати. Сутність да­ного методу полягає в тому, що спочатку обираються певні показники і конструюються блоки зі сполучених пар, потім розраховують динамічні ряди приросту або зменшення показників за періодами і виділяють су­перечності, що вказують на ознаки злочинів.

Іншим способом, що застосовується тільки з метою боротьби зі злочинністю, є метод спеціальних розрахункових показників. Сутність його така: на основі нормативів та інших матеріалів обліку і звітності розраховується аналітичний показник, що й називається розрахунко­вим. Далі він порівнюється з відповідним звітним показником. У разі наявності різниці між ними робиться припущення про зміни, спричи­нені дією злочину. Необхідною передумовою для застосування цього методу є попереднє виділення в системі звітності такого показника, що неминуче змінюється під впливом дії злочину. Інша передумова полягає в об’єктивній можливості розрахувати значення цього показника для умов нормального режиму роботи підприємства. Проведене зіставлення спеціально знайденого показника зі звітними показниками підприємства розглядається як характеристика змін економічного по­казника, нерівнозмінених із результатами звичайної господарської діяльності, і тому пов’язується з можливою наявністю злочину. Напри­клад, для виявлення приписок на автопідприємстві за допомогою спеціальних розрахункових показників, винайдених на основі річного звіту даних (час перебування автотранспорту на лінії, середньотехніч- на швидкість, середня відстань перевезення вантажів тощо), було встановлено різницю між звітними і розрахунковими даними про ван­тажоперевезення і вантажообіг. План виявився невиконаним, хоча у звіті було зазначено про його перевиконання.

Порушені економічні зв’язки, відображені в економічних показни­ках, покликаний виявити метод стереотипів, в основу якого покла­дено «взаємодію» деструктивного чинника, що нас цікавить, не тільки з господарською діяльністю підприємства, а й з іншими зовнішніми явищами і процесами. Стереотипами називають непояснювані для звичайної господарської діяльності закономірності зміни значень еко­номічних показників, зумовлених конкретним способом учинення злочину. Даний метод відстежує закономірності вияву криміналістич­них зв’язків, відображених у системі економічних показників. Усі зміни значень економічних показників зумовлені тільки певним спо­собом учинення злочинів. Для виявлення таких змін потрібне розроб­лення конкретного стереотипу, наприклад, стереотипу розкрадань у торгівлі шляхом оформлення безтоварних видаткових документів. Матеріально відповідальна особа вчиняє розкрадання цінностей, у зв’язку з чим перехідні залишки, що показуються в товарних звітах, не відповідають дійсності. У період проведення інвентаризації зло­чинець, не маючи можливості ввести в оману інвентаризаційну комі­сію, приховує недостачу оформленням безтоварних накладних на відпускання (зберігання, оренду тощо) в інші організації. Після закін­чення інвентаризації складаються відповідні безтоварні накладні на повернення цінностей. Тим самим виявляється типовий зв’язок змін показника товарних запасів із періодичністю проведення інвентариза­цій. Зв’язок наявності злочину із зовнішнім середовищем в економіч­них показниках, що відображує до певної міри особливості певного способу злочину, називають «стереотипом». Характерним прикладом стереотипу окремого показника, що відбиває зміну в часі масштабів злочинних дій, є динаміка звітних даних у комісійних магазинах про повернення комітентам за їхніми заявами речей, переданих на реалізацію.

Встановлення способу злочину шляхом зіставлення економічних показників, зафіксованих у звітності, або спеціальних даних із чинни­ками зовнішнього середовища, в якому функціонує певне підприєм­ство, лежить в основі методу коригувальних показників. Розрізняють відповідно коригувальні показники збитку і коригувальні показники вигаданої господарської діяльності. Коригувальні показники збитку призначені передусім для пошуку нових зв’язків досліджуваного об’єкта із зовнішнім середовищем, ознак матеріальної «взаємодії» злочинів з виробничо-господарською діяльністю підприємства. Моде­лювання конкретного показника збитку ґрунтується на явищах, що пов’язані з фактом злочину, однак у звичайних умовах не впливають на результат господарської діяльності підприємства; для прикладу ві­зьмімо залежність між відхиленнями від норм витрати тканин і ступе­нем модності їхнього рисунку. Коригувальні показники вигаданої господарської діяльності характеризують видимі втрати зазвичай на­явних зв’язків підприємства, що функціонує нормально, з навколишнім середовищем. Для пошуку ознак конкретного способу злочину звер­таються до одного з цих зв’язків, що може бути порушений унаслідок дії злочину. Вигадана господарська діяльність, подана в економічних показниках, в одному разі породжується відображенням в урахуванні фіктивних (фактично не виконаних), в іншому — неповним відобра­женням обсягів фактично виконаних господарських операцій. Напри­клад, існує певний зв’язок між обсягом заготівель сільськогосподар­ської продукції в індивідуальному секторі та реальною в цьому секто­рі відповідних ресурсів, обсягом реалізації бензину певних марок на заправних станціях і кількістю автомашин, що споживають такий бензин, на певній території населеного пункту. Показники, що харак­теризують взаємодію господарського об’єкта з зовнішнім середовищем, беруться безпосередньо із звітності певного об’єкта. Середовище або умови функціонування приймаються як стала, незмінна величина. Роз­біжності (різкі відхилення) показників підприємств дають підстави для їх наступної детальної перевірки.

Об’єктивність існування економічних невідповідностей визначає можливість їхнього використання під час не тільки виявлення, а й до­ведення злочинів. Цей процес особливий тим, що спершу висувається припущення про механізм впливу злочинних дій на зміни значень економічних показників, а потім визначається методика встановлення цих змін під дією злочину. При цьому аналізуються не тільки «звичай­ні» показники господарської діяльності, а й «нетрадиційні». Напри­клад, при розслідуванні розкрадань в одному дитячому будинку було встановлено, що протягом кожного місяця хліб, який надходив із ма­газину, списувався на харчування дітей за нормами всупереч його фактичній економії. В кінці місяця зекономлена кількість хліба реалі­зовувалася через магазин із привласненням виторгу працівниками дитячого будинку і магазину. Ніяких суперечностей між показниками одиничних документів тут не виникало. На наявність злочину «від- реагував» показник середньоденного споживання хліба однією дити­ною при диференціації цього показника усередині місяця за декадами або іншими періодами. Показник середньоденного споживання хліба в першій половині місяця був набагато нижчий за аналогічний напри­кінці місяця. Такий показник не фігурує у звітності дитячих закладів, але виявлену закономірність було використано як один із доказів у кримінальній справі.

Специфіка таких методик полягає в тому, що їх розробляють сто­совно окремих способів учинення злочинів і передбачають послідовне застосування прийомів дослідження економічних показників і даних бухгалтерського обліку.

Структура зазначеної методики визначається зв’язками в системі: подія злочину, економічні, облікові та документальні невідповідності. Виділення типових зв’язків між наявністю злочину і зміною системи економічних показників ґрунтується на виявленні економічних невід­повідностей, що надалі відображуються в первинних документах та облікових регістрах.

 

 

Запитання для самопідготовки


  1. Охарактеризуйте економічний аналіз.
  2. Назвіть основні види економічного аналізу.
  3. Охарактеризуйте основні методи перевірки економічної діяльності з метою виявлення порушень у господарській діяльності.