Печать
PDF

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ - 4.2. Податкова міліція

Posted in Налоговое право - Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.)

 

 

4.2. Податкова міліція


Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
На податкову міліцію покладено завдання:
— із запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
— із розшуку платників, котрі ухиляються від сплати податків, інших платежів;
— із запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
— із забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконання службових обов'язків.
Відповідно до чинного законодавства працівники податкової міліції уповноважені:
— здійснювати перевірку і приймати відповідні рішення за заявами, повідомленнями та іншою інформацією про злочини та правопорушення;
— здійснювати оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також провадити дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживати заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
— вживати заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування;
— забезпечувати безпеку працівників органів державної податкової служби та захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
— збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію про порушення податкового законодавства, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.
Для виконання покладених на них обов'язків працівників податкової міліції наділено такими ж правами, як і працівників державних податкових адміністрацій, крім права зупиняти операції платників податків, інших платежів на рахунках в установах банків, в інших фінансово-кредитних установах; застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції у вигляді стягнень; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів, суми недоїмки з податків, інших платежів; надавати повноваження відстрочки і розстрочки сплати податків, інших платежів на умовах податкового кредиту з урахуванням фінансового стану платників податку; накладати адміністративні штрафи на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян, котрі порушують податкове законодавство; давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи та послуги; надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів.
Крім прав, наданих відповідно до Закону України “Про державну податкову службу, податкова міліція має право (згідно із Законом України “Про міліцію”):
— вимагати від громадян і службових осіб, котрі порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, котрі допустили малозначні адміністративні порушення;
— перевіряти в громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їхню особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;
— викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що е в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати приводу їх у встановленому законом порядку;
— виявляти і вести облік осіб, котрі підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;
— затримувати і тримати в спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та проводити огляд їхніх речей і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їхньому здоров'ю;
— складати протоколи про адміністративні правопорушення;
— у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об'єднань або трудових колективів;
— здійснювати в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
— проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських та річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;
— входити безперешкодно в будь-який час доби: на територію і в приміщення підприємств, установ та організацій, в тому числі митниці та громадян, оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах; на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
— одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і від об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що є у провадженні міліції;
— тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей;
— користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Під час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження;
— використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, котрі потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та доставки їх у міліцію;
— користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам та організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, — за їхньою згодою;
— користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, котрі їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, котрі втекли, осіб, котрі пропали безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам та організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї обов'язків;
— матеріально і морально заохочувати громадян, котрі надають допомогу в охороні правопорядку та в боротьбі зі злочинністю;
— застосовувати заходи фізичного впливу, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.
Посадова чи службова особа податкової міліції самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.
При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, а на вимогу громадянина публічно вибачитися.
Посадова чи службова особа податкової міліції, котра виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Працівник податкової міліції, котрий порушив вимоги закону або неналежне виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку.

 

Контрольні запитання


1. Що входить до складу органів державної податкової служби України?
2. В чому полягають функції державних податкових адміністрацій, якими нормативними актами вони визначені?
3. Які основні завдання податкової міліції, якими правами наділені її співробітники?