Печать
PDF

Розділ 14 Організація та планування розслідування

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ 14 Організація та планування розслідування

 

§ 1. Сутність організації розслідування

Діяльність щодо розкриття і розслідування злочинів потребує чіт­кої організації та планування. Організація розслідування має певні рівні діяльності щодо розкриття, розслідування злочинів та запобіган­ня їм. У цьому аспекті в криміналістиці вирізняють такі рівні:

1)  вищий — система заходів, яка забезпечує ефективність функці­онування елементів системи і досягнення відповідної мети. Організа­ція розслідування виступає як специфічна форма діяльності усіх ком­петентних органів (тобто органів дізнання і досудового слідства, а також інших органів);

2) управлінський — управління певним видом діяльності. Це комп­лекс заходів, що забезпечують оптимальну структуру органів розслі­дування, необхідний рівень управління ними, ефективність їх діяль­ності, вдосконалення засобів та методів. Організація розслідування у цьому разі виступає як основна функція слідчого апарату одного відомства (наприклад, МВС);

3)  методичний — організація розслідування конкретного злочину. Це комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для визна­чення і застосування найбільш ефективних і доцільних криміналістич­них рекомендацій та прийомів;

4)   тактичний — організація проведення окремої слідчої дії, оперативно-розшукового чи організаційно-технічного заходів, тактич­ної операції.

Організація розслідування передбачає визначення і мобілізацію сил і засобів, створення оптимальних умов для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Причому керуючим суб’єктом орга­нізації розслідування є слідчий.

Організація розслідування означає: своєчасне розроблення узгодже­ного плану заходів місцевих правоохоронних органів; налагодження на­лежної взаємодії у процесі розслідування між слідчим, оперативними 152 працівниками, спеціалістами; забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оперативною групою або слідчою бригадою; проведення регуляр­них оперативних нарад слідчо-оперативної групи; налагодження систе­матичного обміну інформацією та звітністю про результати роботи слідчо- оперативної групи і кожного слідчого; забезпечення необхідних умов праці; забезпечення своєчасного розроблення і виконання планів розслі­дування щодо кожної кримінальної справи; здійснення інших організа­ційних заходів для успішного розкриття і розслідування злочинів.

Комплекс організаційних заходів щодо кримінальної справи має бути чітко визначеним, конкретним та детальним. Ці вимоги необхід­но ретельно виконувати під час розслідування складних, багатоепізод­них кримінальних справ з розподілом функцій між окремими слідчими і оперативно-розшуковими працівниками.

Організація розслідування базується на положеннях наукової ор­ганізації праці (НОП). Стосовно слідчого це насамперед режим та умови його роботи з метою їх оптимізації, вдосконалення нормування праці, обладнання робочих місць та їх автоматизація, забезпечення оргтехнікою, канцелярським та секретарським обслуговуванням.