Печать
PDF

Розділ 12 Кримінальна реєстрація

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ 12 Кримінальна реєстрація

 

§ 1. Поняття та значення кримінальної реєстрації

Успішному розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів сприяє чинна система кримінальної реєстрації в Україні. Криміналь­на реєстрація — це цілеспрямований систематичний облік певних об’єктів для наступного використання реєстраційних даних при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових доказів, з ’ясуванні обставин, що супроводжують злочин. Систему кримінальної реєстра­ції утворюють різні види криміналістичного обліку.

Криміналістичний облік — це система реєстрації, систематизації та зосередження об’єктів або відомостей про них за їх ідентифікацій­ними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових даних і уза­гальненнях практики боротьби зі злочинністю. Криміналістичні об­ліки здійснюються органами МВС України відповідно до Настанови «Про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України», затвердженої наказом МВС України від 30 серпня 1999 р. та Положен­ня «Про експертну службу Міністерства внутрішніх справ», затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р.

Безпосереднім призначенням кримінальної реєстрації є утворен­ня попередніх умов для ідентифікації об’єктів, що реєструються, наведення відповідних довідок щодо них. За допомогою реєстраційних даних здійснюються розшук та ідентифікація об’єктів шляхом по­рівняння матеріалів реєстрації з ознаками об’єкта, що перевіряється. Кожний вид криміналістичного обліку — це фактично інформаційно- пошукова система. Тому ведення і використання криміналістичних обліків передбачають широке застосування інформаційних технологій та можливостей ЕОМ.

За допомогою кримінальної реєстрації вдається вирішувати такі завдання розслідування: встановлення факту притягнення особи ра­ніше до кримінальної відповідальності; виявлення невідомого злочинця, який зник з місця події, або особи, яка втекла з місць позбав­лення волі; ідентифікація злочинця за його слідами; встановлення особи невпізнаного трупа та ін.

У вузькому розумінні реєстрація є процесом фіксації в установле­ному порядку ознак об’єктів у облікових документах за наявності необхідних для цього підстав. При криміналістичному обліку вико­ристовуються різні способи реєстрації та фіксації ознак об’єкта: описово-письмовий, дактилоскопічний, фотографічний, графічний, колекційний.

Науковою основою кримінальної реєстрації є положення про індиві­дуальність кожного об’єкта, відносну стійкість ознак об’єкта та можли­вість його ідентифікації. Формування кримінальної реєстрації на науковій основі було започатковано наприкінці XIX ст. французьким криміналістом А. Бертільйоном, який розробив і впровадив у практику боротьби зі зло­чинністю антропометричний метод реєстрації злочинців. Більш прогре­сивним методом, який через кілька років прийшов на зміну антропометрії, став дактилоскопічний метод реєстрації злочинців.