Печать
PDF

Розділ 5 Загальні положення криміналістичної техніки

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Розділ 5 Загальні положення криміналістичної техніки

 

§ 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі

Криміналістична техніка — важливий розділ криміналістики, який виник у результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю. Методи фізики, хімії, біо­логії, медицини та інших галузей знань пристосовувалися для вияв­лення слідів злочину та одержання інформації з метою здійснення кримінального судочинства. Кримінальна, або поліцейська, техніка в XIX ст. заклала підґрунтя сучасної криміналістики.

Науково-технічні засоби криміналістики — це прилади, пристосу­вання та матеріали, які використовуються для збирання і дослідження доказів або створення умов, що ускладнюють вчинення злочинів. Такі засоби можуть бути поділені на кілька груп:

1) взяті без змін із різних технічних і природничо-технічних наук;

2)  спеціально пристосовані для криміналістичних цілей;

3)  спеціально розроблені для цілей криміналістики.

Основними формами застосування криміналістичної техніки є:

1)  використання науково-технічних засобів оперативними праців­никами при проведенні оперативно-розшукових заходів;

2)  застосування науково-технічних засобів слідчими при проведен­ні слідчих дій;

3)   використання науково-технічних засобів спеціалістами та екс­пертами під час відповідних досліджень;

4)   застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду.

Виділення таких форм використання криміналістичної техніки пов’язано із суб’єктом, який її застосовує.

Криміналістична техніка розвивається в трьох основних напрямах: оперативно-слідча, науково-дослідна, профілактична. Кожний з на­прямів передбачає розроблення не тільки відповідних приладів, при­стосувань, інструментів, матеріалів, а й найефективніших прийомів, методів використання науково-технічних засобів.

Найскладнішим напрямом є розвиток науково-дослідної техніки, яка застосовується в основному в лабораторних умовах висококвалі­фікованими фахівцями. До науково-дослідної техніки належать різно­манітне обладнання та апаратура, які дають змогу здійснювати дослі­дження в рентгенівських променях, застосовувати радіоактивні ізо­топи, проводити люмінесцентний чи спектральний аналіз тощо.

Для ефективної реалізації науково-технічних засобів необхідно враховувати вимоги щодо їх застосування (принципи):

1) принцип законності використання науково-технічного засобу;

2)  принцип етичності застосування науково-технічного засобу;

3)  принцип науковості;

4)  принцип безпеки науково-технічного засобу;

5)  принцип цілісності об’єктів у незмінному вигляді;

6)  принцип ефективності використання науково-технічного засобу.

Використання криміналістичної техніки є припустимим, якщо при

цьому не порушуються законні права та інтереси громадян, моральні та етичні норми. Засоби і методи криміналістики повинні мати наукову осно­ву, бути науково обґрунтованими, базуватися на вивчених об’єктивних закономірностях, а тому не можуть використовуватися в доказуванні при­строї і прилади, що засновані на невстановлених наукою явищах.

На даний час система криміналістичної техніки складається з таких основних галузей:

1) судова фотографія;

2)  судова кінематографія і відеозапис;

3)  трасологія;

4)  судова балістика;

5)  криміналістичне дослідження письма;

6)  техніко-криміналістичне дослідження документів;

7)  ідентифікація особи за ознаками зовнішності;

8)  кримінальна реєстрація.

В основу системи криміналістичної техніки покладено предметний принцип, що відображає особливості кожної галузі.