Печать
PDF

Вступ (Криміналістика ( В.Ю. Шепітько))

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вступ

Пропонований підручник є четвертим, переробленим і доповненим виданням, яке витримало перевірку часом. Підручник підготовлено відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналісти­ка» у юридичних вищих навчальних закладах. Матеріал підручника оновлено відповідно до сучасних вимог освіти. У виданні враховано новітні розробки криміналістичної науки та можливості використання нових криміналістичних засобів, методів та прийомів у боротьбі зі злочинністю.

За своєю структурою підручник складається з чотирьох частин («Теоретичні основи криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», «Методика розслідування злочинів») і 33   розділів. Така структура надає змогу в логічній послідовності ви­світлити основні положення криміналістики.

У підручнику істотну увагу приділено загальній теорії криміналі­стики, визначенню її предмета, природи, завдань. Відображено історію розвитку криміналістики та зв’язки з іншими юридичними науками. Висвітлено методологічні засади криміналістики та проаналізовано її методи.

Розглянуто загальні положення криміналістичної техніки та її окремих галузей (судової фотографії та відеозапису, трасології, судової балістики, техніко-криміналістичного дослідження документів, кри­міналістичного дослідження письма, ідентифікації людини за озна­ками зовнішності, кримінальної реєстрації). Надано важливу інформа­цію щодо науково-технічних засобів та техніко-криміналістичних прийомів.

Підручник містить дані про криміналістичну тактику, відомості щодо організації та планування розслідування, тактичних особливостей проведення окремих слідчих дій: слідчого огляду, допиту, обшуку, ви­їмки, пред’ явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, призначення судових експертиз. У цьому сенсі визначено сутність та ознаки різних слідчих дій, особливості підготовки та їх тактичну своєрідність, запропоновано найбільш ефективні тактичні прийоми.

Значне місце у підручнику приділено криміналістичній методиці. Розглянуто як загальні проблеми криміналістичної методики, так і окремі методики розслідування: вбивств, зґвалтувань, привласнення та розтрати майна, крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайства, хабарни­цтва, злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху, пожеж, злочинів проти довкілля та злочинів, що вчиняються організованими групами.

Підручник містить до кожного розділу запитання для самоконтро­лю, відрізняється цікавим ілюстративним матеріалом, наявністю фото- зображень, схем, рисунків та таблиць. У ньому широко використову­ється судова, слідча та експертна практика. Позитивним є й те, що підручник містить алфавітно-предметний покажчик та рекомендовану літературу.

Підручник розрахований на студентів юридичних вищих навчаль­них закладів, аспірантів, викладачів, науковців, а також працівників правоохоронних органів.

Автори висловлюють щиру подяку всім, хто надав допомогу при підготовці підручника і будуть вдячні читачам за їх відгуки, зауважен­ня та побажання.