Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.5.4. Особливості емісії та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

4.5.4.   Особливості емісії та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування

 

Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду виступає емітентом інвестиційних сертифікатів. Корпоративний інвес­тиційний фонд має право розміщувати прості акції, які надають їх власникам однаковий обсяг прав. Випуск корпоративним інвестиційним фондом векселів, облігацій, похідних цінних паперів, а також похідних цінних паперів на основі акцій цього ІСІ забороняється.

Інвестиційним сертифікатом є цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управ­ління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фон­ді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Реєстрація випуску акції, інвестиційних сертифікатів та проспектів їх емісії здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондо­вого ринку щодо кожного фонду окремо, за умови реєстрації регламен­ту фонду та внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Порядок реєстрації випуску цінних паперів ІСІ та проспектів їх емісії та правила розміщення і подальшого обігу встановлено: Поло­женням про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів га фондового ринку від 29 січня 2002 р. № 72 (у ред. рішення від 27 червня 2007 р. № 1485), Положенням про порядок реєстрації ви­пуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні2, затвердженим рішенням Державної комісії з  цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 р. № 9 (у ред. рішення від 27 червня 2007 р. № 1487), Положенням про порядок роз­міщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту­вання3, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 січня 2003 р. № 3, Положенням про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду*, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. № 1585.

Для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та проспекту їх емісії компанія з управління активами подає до Державної комісії з цін­них паперів та фондового ринку такі документи:

-   заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції;

-    копію свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої зсоби та печаткою компанії з управління активами;

-    копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою ком­панії з управління активами;

-   копію ліцензії компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

-    оригінал або копію протоколу (витягу з протоколу) уповноваже­ного органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, який містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуску інвес­тиційних сертифікатів фонду, та текст проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, який є додатком до протоколу;

-   оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

-    оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

-    оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстро- утримувачем (при документарній формі існування інвестиційних сер­тифікатів фонду), крім випадків, передбачених законодавством;

-   оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитар­ною установою (при бездокументарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду);

-    оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна (у разі наявності об'єктів нерухомості серед пере­ліку об'єктів інвестування активів пайового інвестиційного фонду, передбачених інвестиційною декларацією) у випадках, установлених законодавством;

-   оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем(ями) цінними паперами;

-    проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду, підписаний уповноваженою особою, головним бухгалтером компанії з управління активами, аудитором, засвідчений печаткою компанії з управління ак­тивами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

Розгляд заяви та всіх необхідних документів, що надані для реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів фонду здійснюються протягом ЗО календарних днів з дати їх подання.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів фонду та видача свідо­цтва про реєстрацію випуску є підставою для внесення випуску інвести­ційних сертифікатів до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Підставою для друкування бланків інвестиційних сертифікатів (сертифікатів інвестиційних сертифікатів) при документарній формі існування інвестиційних сертифікатів є свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів; при бездокументарній формі іс­нування інвестиційних сертифікатів — оформлення глобального сер­тифіката інвестиційних сертифікатів. Цінні папери ІСІ, управління якими здійснює одна компанія з управління активами, можуть на письмо­ву вимогу інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено про­спектом емісії цінних паперів ІСІ.

Цінні папери ІСІ розміщуються шляхом прилюдної пропозиції або приватного розміщення. Цінні папери венчурного ІСІ розміщуються виключно шляхом приватного розміщення.

Розміщення інвестиційних сертифікатів фонду при їх прилюдній пропозиції здійснюється не раніше ніж через десять днів після опублі­кування проспекту емісії інвестиційних сертифікатів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюються компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійсню­ються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

Під час приватного розміщення інвестиційних сертифікатів компа­нія з управління активами ознайомлює особу, що виявила бажання стати учасником фонду та внесена до переліку учасників фонду, з про­спектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду. Факт ознайомлення учасника фонду має бути підтверджений письмово, з унесенням відпо­відного запису до журналу.

Цінні папери ІСІ, що розміщуються (для корпоративного інвести­ційного фонду — після формування початкового статутного фонду), можуть придбаватися тільки за грошові кошти. Неповна оплата цінних паперів ІСІ, за винятком цінних паперів венчурного фонду, не дозволя­ється.

Цінні папери ІСІ закритого та інтервального типу підлягають віль­ному обігу на ринку цінних паперів. Обіг цінних паперів ІСІ відкрито­го типу обмежується. Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компа­нією з управління активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкрито­го типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування.

Обіг цінних паперів венчурного ІСІ можливий лише серед юридич­них осіб.

У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за ре­зультатами інформації (звітності) про результати діяльності ІСІ має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів зупиняється компанією з управління активами тільки одночасно із зупиненням їх розміщення.

За інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального па­йового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються диві­денди.