Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.5.2. Корпоративний інвестиційний фонд: ооганізаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

 

4.5.1.    Компанія з управління активами

 

Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України. Частка держави

у статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 %.

Діяльність з управління активами є виключним видом діяльності, який забороняється поєднувати з іншими видами професійної діяль­ності на ринку цінних паперів. Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

Під час провадження діяльності з управління активами ІСІ компа­нія з управління активами не має права:

-   набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, які не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;

-    укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушен­ня норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;

-    здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;

-    безоплатно відчужувати активи ІСІ;

-    брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 % вартості чистих активів ІСІ, на строк більший, ніж три місяці, та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;

-    надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;

-     використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відпо­відного ІСІ;

-    придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ від­критого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

-   розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;

-    укладати договори купівлі-продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

-   укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;

-    здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує;

-    продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

-    набувати у власність нерухоме майно, що становить активи від­повідного ІСІ;

-   укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;

-    відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;

-   відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона керує.

Загальна сума вартості активів ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величи­ни, встановленої нормативно-правовими актами Комісії.

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управлін­ня активами.

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управлін­ня активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді — між компанією з управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є: повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін; предмет договору; права і обов'язки сторін; застереження щодо конфіденційності; порядок надання звітності та інформації з дотриман­ням вимог чинного законодавства; відповідальність сторін за невико­нання або неналежне виконання умов договору та порушення конфі­денційності; строк дії договору; розмір винагороди; порядок зміни умов договору; умови дострокового припинення договору.

Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови до­говору про відкриття рахунка у цінних паперах згідно з вимогами зако­нодавства про Національну депозитарну систему України. Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно із законом та відповідно до умов договору.

У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів компанія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією, залежно від обсягу внесків фізичних осіб — інвесторів ІСІ.

Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщуєть­ся в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією.

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління акти­вами.