Розділ 8. Поняття відповідальності у господарському праві - 8.2. Види оперативно-господарських санкцій. Порядок їх застосування

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

 

8.2.   Види оперативно-господарських санкцій. Порядок їх застосування


За порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарю­вання та інших учасників господарських відносин можуть застосову­ватися оперативно-господарські санкції — заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторен­ня порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку.

До суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосуван­ня яких передбачено договором. Згідно зі ст. 236 ГК України у госпо­дарських договорах сторони можуть передбачати використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

1)  одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управ- неною стороною, із звільненням її від відповідальності за це — у разі порушення зобов’язання другою стороною;

-   відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

-   відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт уна­слідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

2)  відмова управненої сторони зобов’язання від прийняття подаль­шого виконання зобов’язання, порушеного другою стороною, або по­вернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов’язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

3)  встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додатко­вих гарантій належного виконання зобов’язань стороною, яка поруши­ла зобов’язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), пере­ведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;

4)  відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання.

Означений перелік оперативно-господарських санкцій не є вичерп­ним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно- господарські санкції.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов’язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка по­терпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без поперед­нього пред’явлення претензії порушнику зобов’язання.

Порядок застосування сторонами конкретних оперативно- господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди із за­стосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та від­шкодування збитків, завданих її застосуванням.

Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одно­часно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.