Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності - 10.4. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг

Posted in Авторское право - Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А.)

 

10.4. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг

Правова охорона знаків для товарів і послуг також може припинитися шляхом припинення дії свідоцтва або шляхом визнання свідоцтва недійсним.
Припинення дії свідоцтва може мати місце лише достроково, адже чинність свідоцтва на знаки для товарів і послуг за чинним законодавством будь-яким конкретним строком не обмежена. Дострокове припинення правової охорони знаків для товарів і послуг не відрізняється якоюсь оригінальністю від дострокового припинення правової охорони об'єктів промислової власності. Так само власник свідоцтва може в будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.
Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.
Проте і для власників свідоцтва законодавство України про інтелектуальну власність надає певну пільгу. Власник свідоцтва може сплатити зазначений збір і після закінчення останнього періоду дії свідоцтва, але за таких умов. Збір має бути сплаченим і документ про його сплату повинен надійти до Установи протягом шести місяців після закінчення оплаченого строку. Розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.
У разі несплати збору за продовження дії свідоцтва останнє припиняє свою чинність з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.
Особливістю припинення дії свідоцтва на знак для товару і послуг є також й те, що його чинність може припинитися на підставі рішення суду чи господарського суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновизнаним як позначення товарів і послуг певного виду після подання заявки. Наведена норма властива тільки охороні прав на знаки для товарів і послуг.
На знаки для товарів і послуг поширюється також норма про припинення правової охорони у зв'язку з тривалим невикористанням знака.
Визнання свідоцтва недійсним є ще одним способом припинення правової охорони знака. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає дві підстави для визнання свідоцтва недійсним:

 

 

 • - невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
 • - наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці.

Протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа може звернутися до Апеляційної палати із запереченням проти видачі свідоцтва. Апеляційна палата зобов'язана розглянути подане заперечення протягом шести місяців від дати його надходження. Власник свідоцтва має право ознайомитися із поданим запереченням, а також брати участь в його розгляді Апеляційною палатою. Заперечення розглядається в межах мотивів, що містяться в ньому. Автор заперечення також має право брати участь в його розгляді. Рішення Апеляційної палати по запереченню може бути оскаржено до суду.
Якщо протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва ніякого заперечення не надійшло, свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано недійсним тільки в судовому порядку.
Свідоцтво чи його частина, визнані в установленому порядку недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
Закон не містить відповіді на питання, чи підлягають відшкодуванню витрати заявника, понесені ним на реєстрацію знака.
Певну специфіку має припинення охорони прав на зазначення походження товарів відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (ст. 19). Зазначений Закон визнає недійсною або припиненою саме правову охорону кваліфікованого зазначення, а не свідоцтво, яке засвідчує право на таку охорону. Але суть від цього не міняється — охорона права на кваліфіковане зазначення може достроково припинитися або бути визнаною недійсною. Тим більше, що й Закон говорить про визнання реєстрації недійсною або про припинення чинності реєстрації.
Як уже зазначалося, правова охорона надається лише кваліфікованому зазначенню походження товарів, отже і припинення правової охорони має місце лише стосовно кваліфікованих зазначень.
Закон визначає підстави для визнання правової охорони на кваліфіковане зазначення походження товару недійсною і підстави для припинення правової охорони на цей же об'єкт.
Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення.
Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення.
Визнання реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання цього зазначення недійсними можуть мати місце за таких умов:

 

 1. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони. Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення визнаються такими, що не набрали чинності.
 2. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною, якщо вона була здійснена з порушенням вимог, встановлених Законом. Визнання недійсними реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

Закон передбачає також підстави для припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та охорони права на його використання. Такими підставами можуть бути втрата характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару. Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження.
Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження.
Закон визначив також підстави для припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Такими підставами є:

 

 • рішення суду про припинення права у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних в Реєстрі. У цьому разі право припиняється від дати постановленого судового рішення. За рішенням суду про припинення дії реєстрації право припиняється від дати припинення дії реєстрації;
 • ліквідація юридичної особи або смерть фізичної особи, що є власником свідоцтва;
 • подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється від дати офіційної публікації відомостей про це;
 • несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня наступного строку, за який збір не заплачено.

Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться у судовому порядку.
Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх дій, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його географічному місцю, а також про визнання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою.
На підставі рішення суду Установа вносить відповідні зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що публікується в офіційному бюлетені Установи.
Виклавши порядок припинення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, можна дійти висновку, що підстави для дострокового припинення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності не викликають сумнівів у їх доцільності і обгрунтованості. Стосовно визнання правової охорони зазначених об'єктів недійсною, а також визнання недійсною реєстрації засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, то деякі з підстав наводять на певні роздуми. Не всі підстави можна визнати доцільними і виправданими, особливо щодо наслідків у разі визнання охорони недійсною. Патентні закони України залишають низку питань без відповіді. Основне з них — хто має нести невиправдані витрати у зв'язку з визнанням правової охорони об'єктів інтелектуальної власності недійсною. Зазначені наслідки можуть бути досить серйозними. Важко погодитися з тим, що в разі визнання правової охорони недійсною, остання не припиняється, а визнається такою, що не набрала чинності. Але ж така охорона може тривати п'ять—десять років і вона зумовила виникнення низки правових наслідків, з якими не можна не рахуватися. Проте законодавство проголошує її такою, якої взагалі не було. Визнавати те, що було, таким, що його ніби й не було, просто не можна.

 

 

Питання для контролю

 

 1. Скасування і припинення правової охорони інтелектуальної власності.
 2. Визнання недійсними охоронних документів на об'єкти промислової власності.
 3. Припинення правової охорони об'єктів промислової власності.
 4. Припинення правової охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.
 5. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.