Печать
PDF

Розділ 14 Правовий статус сільськогосподарського кооперативу - Страница 6

Posted in Аграрное право - О.О.Погрібний Аграрне право України

 

§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

Основними правовими засадами, на яких здійснюється управ­ління кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його чле­нів  у  вирішенні  питань діяльності  кооперативів.

Органами управління кооперативу є загальні збори та правлін­ня кооперативу. Крім того, в разі потреби кооператив може найма­ти   виконавчого  директора,   утворювати   спостережну  раду.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори його членів, які правомочні розгляда­ти й вирішувати будь-які питання його діяльності. Крім того, За­кон визначає цілий ряд питань, які становлять виключну компе­тенцію загальних зборів. Будь-який інший орган управління коопе­ративу не має права приймати рішення у цих питаннях. Зокрема, виключними повноваженнями загальних зборів сільськогосподар­голови   кооперативу  та внесення змін і доповнень до статуту, прийняття нормативних документів   кооперативу; обрання прямим таємним голосуванням голови кооперативу та членів його правління, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради  та   ін.; заслуховування звітів органів управління кооперативу про їх ді­яльність; визначення видів і розмірів фондів кооперативу, порядку їх формування та використання; затвердження правил внутрішнього розпорядку, річного звіту и балансу кооперативу, порядку формування й розподілу його дохо­дів,  рішень  правління   про  прийняття  нових членів; вирішення питань про входження кооперативу до об'єднання кооперативів, створення підприємств різних видів; про реорганіза­цію   або  ліквідацію   кооперативу.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані  зі   статутною  діяльністю   кооперативу.

Передбачена Законом також процедура скликання загальних збо­рів та прийняття ними рішень. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися поза­чергово за рішенням правління кооперативу або з ініціативи не менш як третини членів кооперативу. Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити чле­нів кооперативу про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше, ніж за 10 днів. Загальні збори правомочні приймати рішен­ня,   якщо  на них присутні більше  половини членів  кооперативу.

У здійсненні самоврядування кооперативу важливу роль відіграє правління — колегіальний виконавчо-розпорядчий орган, який у своїй діяльності відповідальний перед загальними зборами. Воно обирається загальними зборами членів кооперативу, до складу яко­го входить не менш як 10 членів на термін, що не перевищує 3 ро­ків. Якщо ж кількість членів сільськогосподарського кооперативу є меншою від зазначеної, то загальні збори обирають голову, який виконує   функції  правління.

Збори членів   кооперативу

розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку   кооперативу;

скликає загальні збори членів кооперативу і контролює вико­нання  прийнятих ними рішень;

вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно зі статутом;

вносить на затвердження загальних зборів рішення про прий­няття до   кооперативу нових членів  і   припинення  членства;

укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу ви­конавчої дирекції та  оцінює  її діяльність;

делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних   рішень;

забезпечує   збереження   майна  кооперативу;

організовує   в  разі  потреби   незалежні  аудиторські  перевірки;

вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з  вітчизняними та іноземними  організаціями.

Члени правління кооперативу можуть обирати зі свого складу голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління від­повідно  до   статуту   кооперативу.

Члени правління кооперативу працюють переважно на громад­ських засадах. У статуті кооперативу може передбачатися виплата винагороди  за  роботу членів  правління.

Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається його статутом. Рішення приймається більшістю го­лосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління коопе­ративу.

Очолює правління голова кооперативу. Він обирається загаль­ними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу. Голова правління є керівною службовою особою, яка керує діяльністю сільськогосподарського кооперативу. У своїй роботі він підпоряд­ковується   загальним   зборам.

Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" перед­бачає можливість найму правлінням кооперативу виконавчого ди­ректора, основною функцією якого є оперативне управління діяль­ністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом ко­оперативу. За своїм юридичним статусом він є фактично найманим працівником і на нього поширюється дія законодавства України про   працю.

З виконавчим директором правління кооперативу укладає кон­тракт, яким визначаються його трудові права та обов'язки, режим його робочого часу та часу відпочинку, умови настання матеріаль­ної відповідальності тощо. Правління кооперативу може делегува­ти   виконавчому директору  свої  окремі   функції.

Виконавчий директор наділений повноваженнями із формуван­ня   виконавчої\дирекції.

Для веденні контрольно-ревізійної роботи в кооперативі обира­ють   спостережну  раду  та  ревізійну   комісію.

Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу обирають спостережну раду. Вона утворюється за умови, якщо кількість  членів   кооперативу  становить  не   менш  як  50   осіб.

Спостережну раду обирають із членів кооперативу на загальних зборах у кількості 3-5 чоловік, якщо інше не передбачено статутом кооперативу. Порядок обрання спостережної ради та її голови і прийняття рішень спостережною радою встановлюється статутом кооперативу.

Член спостережної ради не може бути членом правління чи ре­візійної   комісіїв

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю коопера­тиву обирається ревізійна комісія (ревізор). У кооперативі, до скла­ду якого входить менш як 10 членів, функції ревізійної комісії ви­конує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним збо­рам кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальни­ми зборами з числа членів кооперативу відповідно до порядку го­лосування, встановленого статутом кооперативу. Членами ревізій­ної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спосте­режної   ради.