Печать
PDF

Розділ 10 ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

Розділ 10 ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про сис­тему органів юстиції" від 30.04.98 № 592 до системи органів юстиції України входять:

 • Міністерство юстиції України;
 • Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
 • обласні, Київське та Севастопольське міські управління юс­тиції;
 • районні, районні в містах управління юстиції;
 • міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Положення про зазначені органи, їх структура і гранична кількість (крім Міністерства юстиції України) затверджуються Міністерством юстиції України.

Розглянемо основні завдання, повноваження і структуру органів юстиції в Україні.

 

10.1. Міністерство юстиції України

Завдання, функції, права та основні принципи організації діяль­ності Міністерства юстиції визначаються Положенням про Міністер­ство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 30.12.97 № 1396/97 (зі змінами, внесеними згідно з указами Президен­та від 15.09.98 № 1019/98 та від 09.02.99 № 145/99).

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство юстиції України є провідним органом у системі цен­тральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації держав­ної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин.

Міністерство юстиції України у своїй діяльності керується Кон­ституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Міністер­ство юстиції України.

У встановленому порядку в межах своїх повноважень Міністерство юстиції України вирішує питання, що випливають із загальновизна­них норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

На Міністерство юстиції України покладено такі основні завдання:

 • підготовка пропозицій щодо здійснення в Україні правової ре­форми, сприяння розвитку правової науки;
 • забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина у визначеній сфері;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розробка проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, здійснення правової експертизи проектів нормативно-право­вих актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ве­дення Єдиного державного реєстру таких актів;
 • планування за пропозиціями інших центральних органів вико­навчої влади законопроектної діяльності та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Со­юзу (ЄС), координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;
 • забезпечення реалізації державної правової політики, держав­ної політики з питань громадянства, міжнаціональних та мі­граційних відносин;
 • організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів гро­мадянського стану;
 • розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
 • здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Відповідно до зазначених завдань Міністерство юстиції України виконує певні функції. Розглянемо основні з них.

1. Організація здійснення правової політики, правової експертизи проектів нормативних актів, державна реєстрація та систематиза­ція законодавства України:

 • забезпечує реалізацію державної правової політики, готує про­позиції щодо здійснення в Україні правової реформи;
 • разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами готує про­екти концепцій напрямків розвитку законодавства та їх науко­ве обґрунтування з урахуванням світового досвіду;
 • здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповід­ності Конституції законів України, вимог нормопроектної тех­ніки проектів законів, інших актів законодавства, що подають­ся на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • готує зауваження і пропозиції щодо прийнятих Верховною Ра­дою України законів України у процесі підготовки їх на підпис Президентові України;
 • розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення суперечностей між актами
  законодавства та заповнення прогалин у ньому;
 • відповідно до законодавства здійснює державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та кон­тролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів гро­мадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
 • веде Єдиний державний реєстр нормативних актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
 • здійснює систематизацію законодавства України, готує пропо­зиції щодо його кодифікації, веде Єдиний загальноправовий рубрикатор.

2. Координація нормотворчої діяльності в центральних органах виконавчої влади та роботи з адаптації законодавства України до за­конодавства ЄС:

 • здійснює методичне керівництво правовою діяльністю в міні­стерствах та інших центральних органах виконавчої влади, пе­ревіряє стан цієї роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення нормативних актів у відповідність до законо­давства, здійснює заходи з підвищення кваліфікації праців­ників юридичних служб;
 • забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законо­давства України у відповідність до принципів і стандартів Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з цих питань;
 • за поданням міністерств, інших центральних органів виконав­чої влади розробляє щорічні плани законопроектної роботи і плани роботи з адаптації законодавства України до законодав­ства ЄС, координує нормотворчу діяльність у центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за цією діяльні­стю.

3. Забезпечення захисту прав і свобод людини:

 • за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів Украї­ни та з власної ініціативи розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод лю­дини, відносин між громадянином і державною владою, кон­ституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кри­мінального законодавства, або разом з іншими органами дер­жавної влади бере участь у їх підготовці;
 • сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, у пе­редбачених законодавством випадках здійснює державну реє­страцію юридичних осіб та реєстрацію прав на нерухоме май­но, веде реєстр застави майна, у встановленому порядку здійснює заходи із залучення позабюджетних джерел фінансу­вання, упроваджуючи в системі органів юстиції надання додат­кових платних послуг правового та технічного характеру гро­мадянам і юридичним особам.

4. Організація діяльності нотаріату, реєстрації актів громадянсь­кого стану:

 • організовує діяльність установ нотаріату, перевіряє і вживає заходи щодо її поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, ви­дає й анулює свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної ді­яльності, організовує виготовлення та контролює використан­ня спеціальних бланків нотаріальних документів, веде реєстр свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, подає допомогу консульським ус­тановам з питань вчинення нотаріальних дій;
 • забезпечує роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
 • здійснює заходи вдосконалення діяльності органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність, забезпе­чує виготовлення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;
 • подає практичну і методичну допомогу консульським устано­вам та дипломатичним представництвам України за кордоном з питань реєстрації актів громадянського стану.

5. Розвиток правової інформатизації, формування у громадян пра­вового світогляду:

 • забезпечує функціонування єдиної системи правової інформа­тизації, є офіційним видавцем збірників законодавства та ко­дексів України, видає інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України", бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру;
 • координує діяльність міністерств та інших центральних і місце­вих органів виконавчої влади, підприємств, установ та органі­зацій з правової освіти населення, здійснює методичне забез­печення цієї освіти, сприяє формуванню у громадян правового світогляду, вивчає і контролює стан правової інформатизації в навчальних закладах, на підприємствах, в установах та орга­нізаціях, подає їм необхідну допомогу, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення вивчення права в неюридичних вищих і професійно-технічних навчальних закла­дах, загальноосвітніх школах, закладах підвищення кваліфі­кації та перепідготовки кадрів, розробляє і поширює освітні та
  інформаційні програми у сфері захисту прав людини.

6. Здійснення міжнародно-правового співробітництва:

 • у межах своїх повноважень готує пропозиції з питань міжна­родно-правових відносин та приєднання України до міжнарод­них договорів і конвенцій;
 • укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, у межах своїх повноважень організовує взаємодію з ними;
 • забезпечує виконання взятих за міжнародними договорами України зобов'язань з правових питань, опублікування у вста­новленому порядку міжнародних договорів, що набрали чин­ності;
 • представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і при укладенні міжнародних дого­ворів України;
 • здійснює правову експертизу проектів міжнародних договорів України на відповідність Конституції України, законам Украї­ни, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матері­али, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитни­ми (гарантійними) договорами України;
 • забезпечує підготовку відповідних документів і представницт­во Кабінету Міністрів України в Європейській комісії з прав людини та Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спос­терігачів у місії з контролю за дотриманням прав і свобод лю­дини й громадянина;
 • в установленому порядку бере участь у роботі міжнародних організацій, дво- та багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судо­вих органах і радників з правових питань посольств та кон­сульств України за кордоном.

Міністерство юстиції України відповідно до покладених на ньо­го завдань і повноважень має право:

 • залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за по­годженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінте­ресованими центральними органами виконавчої влади в ме­жах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів за­конодавства, здійснення їх експертизи та надання консуль­тацій;
 • у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцево­го самоврядування одержувати безоплатно інформацію, доку­менти і матеріали, а від органів статистики — статистичні дані
  для виконання покладених на нього завдань;
 • у встановленому порядку скликати наради з питань, що нале­жать до його компетенції;
 • притягати до дисциплінарної відповідальності керівників уп­равлінь юстиції, підприємств, установ та організацій, що нале­
  жать до сфери його управління;
 • у межах своєї компетенції скасовувати акти управлінь юстиції, що суперечать Конституції України, актам законодавства Ук­раїни та рішенням Міністерства юстиції України;
 • у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також в органах, що ухвалюють відомчі нормативні акти, пе­ревіряти додержання законодавства про державну реєстрацію відомчих нормативних актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених не­доліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
 • скасовувати рішення про державну реєстрацію відомчих нор­мативних актів за нововиявленими обставинами;
 • разом з відповідними центральними органами виконавчої влади здійснювати в межах своєї компетенції контроль за цільо­вим використанням державних коштів, виділених на реаліза­цію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнарод­них програм;
 • зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії в разі пору­шення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання останнім у визначений строк обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого ним або Кабінетом Міністрів України;
 • анулювати видану ним ліцензію в разі виявлення недостовір­них відомостей у заяві на видання ліцензії чи в документах, що додаються до неї, передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або грубого пору­шення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

Міністерство юстиції України здійснює свої повноваження безпо­середньо та через утворені у встановленому порядку Головне управ­ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юс­тиції, районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що нале­жать до сфери його управління.

Під час виконання покладених на нього завдань Міністерство юстиції України взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республі­ки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями грома­дян, а також з відповідними органами інших держав.

Міністерство юстиції України в межах своїх повноважень на ос­нові та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У передбачених законодавством випадках нормативно-правові акти Міністерства юстиції України є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та органі­заціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Міністерство юстиції України очолює міністр, якого за поданням Прем'єр-міністра України призначає на посаду Президент України. Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом Ук­раїни і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і функцій. Міністр має заступників, які призна­чаються відповідно до законодавства. Заступники міністра за дору­ченням міністра виконують окремі його функції та заміщують міністра в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України міністр виконує такі функції:

 • здійснює керівництво міністерством, управліннями юстиції та підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери його управління;
 • з власної ініціативи чи за дорученням Кабінету Міністрів Ук­раїни, Прем'єр-міністра України готує питання на розгляд Ка­бінету Міністрів України;
 • бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України і вносить пропозиції щодо порядку денного цих засі­дань;
 • за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організа­ціями в Україні та за її межами;
 • згідно з повноваженнями, наданими актами Президента Украї­ни, Кабінету Міністрів України або за дорученням Міністер­ства закордонних справ України веде переговори і підписує міжнародні договори;
 • організовує роботу колегії міністерства і головує на її засідан­нях;
 • відповідно до Конституції України є членом Вищої ради юс­тиції;
 • розпоряджається коштами міністерства;
 • розподіляє обов'язки між заступниками міністра, визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату міністерства;
 • затверджує положення про структурні підрозділи центрально­го апарату, управління юстиції та підприємства, установи й організації, що належать до сфери управління міністерства;
 • у встановленому порядку призначає на посаду і звільняє з по­сади керівників управлінь юстиції та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства;
 • призначає на посаду та звільняє з неї керівника Центру право­вої реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України (далі — Центр), а також його заступників, затверджує структуру, штатний розпис і кошториси витрат Центру;
 • у встановленому порядку присвоює працівникам центрально­го апарату міністерства та підпорядкованих йому органів і ус­танов, а також працівникам Центру ранги державних служ­бовців;
 • у встановленому порядку представляє працівників, які особли­во відзначились у роботі, до нагородження державними наго­родами України і відзнаками Президента України;
 • у встановленому порядку вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з пи­тань, що належать до повноважень міністерства;
 • у встановленому порядку представляє проекти законів Украї­ни, розробником яких є міністерство, при розгляді їх на пле­нарних засіданнях Верховної Ради України;
 • здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції України, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у міністерстві створюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників міністерства. До складу цієї колегії мо­жуть входити також керівники управлінь юстиції. Членів колегії зат­верджує і звільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України за по­данням міністра. Рішення колегії запроваджуються в життя наказа­ми міністра. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямків розвитку правової системи України в міністерстві можуть бути створені наукова, науково-кон­сультативна ради та інші органи дорадчого і координаційного ха­рактеру. Склад цих рад та органів і положення про них затверджує міністр. До складу центрального апарату Міністерства юстиції Ук­раїни входять такі служби:

 • керівництво міністерства;
 • патронатна служба міністра;
 • Департамент нормопроектувальних робіт та експертизи нор­мативних актів;
 • Департамент систематизації законодавства, єдиного державно­го реєстру нормативних актів, правової освіти та інформації;
 • Департамент правової політики;
 • Департамент державної виконавчої служби;
 • Департамент представництва інтересів держави в судах Украї­ни та іноземних держав, міжнародних судових органах;
 • Департамент державної реєстрації нормативних актів і право­вої роботи;
 • Департамент легалізації об'єднань громадян;
 • Департамент нотаріату;
 • Департамент у справах громадянського стану громадян;
 • Департамент громадянства і реєстрації фізичних осіб;
 • Департамент кадрової роботи;
 • Департамент міжнародного співробітництва та правової допо­моги;
 • Департамент міжнародного права;
 • Національне бюро Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини;
 • Департамент фінансово-господарської діяльності.