Печать
PDF

Розділ 8 ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - Страница 2

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

У кожному випадку наявності підстав для здійснення оператив-но-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальниками органу внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордон­них військ, охорони вищих посадових осіб, оперативного підрозді­лу податкової міліції, органу, установи виконання покарань, розві­дувального органу Міністерства оборони України або його уповно­важеним заступником.

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється МВС України, Службою безпеки України, Державним комітетом з охорони державного кордону України, Управлінням державної охо­рони України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань, розвідувальним органом Міністерства оборони України.

При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установ­ках оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка по­винна тривати щонайбільше один місяць.

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допус­кається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий та тимчасовий ха­рактер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо осо­би, в діях якої є ознаки тяжкого злочину, і у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.

За наявності достатніх підстав дозвіл на здійснення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства. При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозді­лів зобов'язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної не­безпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і дер­жави.

У разі порушення прав і свобод людини або юридичних осіб при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, а також якщо при­четність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались опера-тивно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, МВС України, Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони України, Держав­на податкова адміністрація України, Державний департамент Украї­ни з питань виконання покарань або розвідувальний орган Міністерства оборони України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.

Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, збері­ганню не підлягають і повинні бути знищені

Не підлягають передаванню і розголошенню результати опера­тивно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства Ук­раїни становлять державну таємницю, а також відомості, що стосу­ються особистого життя, честі, гідності людини. За передання і роз­голошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні опера­тивно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини.

Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмежен­ням прав людини, вживаються з метою запобігання тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються від відбу­вання кримінального покарання або безвісти зникли, захисту жит­тя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, при­пинення розвідувально-підривної діяльності проти України. У разі оперативної необхідності невідкладного здійснення цих заходів опе­ративно-розшукові підрозділи зобов'язані протягом 24 годин по­відомити суд або прокурора про застосування та підстави для їх здійснення.

Візуальне спостереження може здійснюватись з метою встанов­лення даних про особу та про її зв'язки, якщо є факти, які підтвер­джують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отриман­ня відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середови­щу.

 

8.4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності

На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяль­ність, поширюються гарантії правового і соціального захисту, пе­редбачені законами України про ці органи. Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечен­ня в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За наявності даних про загрозу життю, здоров'ю або майну пра­цівника та його близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним опе­ративно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України або з розкриття тяжкого злочину, або викриття організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов'язаний вжити спеціальних за­ходів для забезпечення їх безпеки — змінити дані про осіб, їх місце проживання, роботи і навчання, інші дані в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, у діях якої є ознаки злочину.

Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшу­кової діяльності, перебуває під захистом держави. Співробітництво особи з оперативним підрозділом зараховується до її загального трудового стажу в разі укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв'язку з виконанням такою особою завдань оперативно-розшуко­вої діяльності настала її інвалідність або смерть, на неї поширюють­ся пільги, передбачені в таких випадках для працівників оператив­них підрозділів. У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, передбачено­му для працівників оперативних підрозділів.

 

8.5. Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-роз­шукової діяльності покладений на Генерального прокурора Украї­ни, його заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим, об­ластей, міст Києва та Севастополя і прирівняних до них прокурорів та їх заступників, а також уповноважених наказом Генерального прокурора України начальників та прокурорів управлінь, відділів Генеральної прокуратури України та прокуратур Автономної Рес­публіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Прокурор у межах своєї компетенції має такі права і обов'язки:

 • безперешкодно входити в усі приміщення органів, які здійсню­ють оперативно-розшукову діяльність;
 • вимагати для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статис­тичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
 • доручати керівникам відповідних органів виконання у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення пору­шень закону;
 • давати письмові вказівки щодо здійснення оперативно-розшу­кових заходів в інтересах кримінального судочинства, про роз­шук осіб, які безвісно відсутні;
 • давати згоду на подовження строку здійснення оперативно-розшукової діяльності;
 • отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від поса­дових осіб органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
 • перевіряти скарги на порушення законів органами, які здійсню­ють оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необ­хідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;
 • скасовувати незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що су­перечать закону;
 • вживати заходів усунення порушень законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності та притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
 • опротестовувати незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на здійснення оперативно-розшукових заходів. Прине­сення протесту зупиняє оперативно-розшукові заходи, дозвіл на які наданий судом.

Не належать до предмета прокурорського нагляду:

 • відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України;
 • належність конкретних осіб до кадрового складу розвідуваль­них органів;
 • форми, методи і засоби розвідувальної діяльності;
 • організаційно-штатна структура розвідувальних органів.

 

Контрольні питання

 1. Розкрийте зміст поняття "оперативно-розшукова діяльність".
 2. Які завдання виконуються за допомогою оперативно-розшукової діяльності?
 3. Які підрозділи уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність?
 4. Основні підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності.
 5. Які основні обов'язки покладаються на оперативні підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
 6. Якими правами наділені оперативні підрозділи при здійсненні опе­ративно-розшукової діяльності?
 7. Які гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяль­ності передбачені чинним законодавством?
 8. Як можуть бути використані матеріали оперативно-розшукової діяльності?
 9. Які заходи правового захисту передбачені для працівників оператив­них підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань опе­ративно-розшукової діяльності?
 10. Охарактеризуйте компетенцію прокурора з нагляду за дотриманням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.