Печать
PDF

Розділ 7 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

Розділ 7  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

Державний департамент України з питань виконання покарань (далі — Департамент) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання покарань, створений Указом Президен­та України від 22 квітня 1998 р. № 344 на базі Головного управління виконання покарань МВС України з тимчасовим його підпорядкуван­ням МВС України. Створення Департаменту було зумовлено ре­формуванням кримінально-виконавчої системи України та приведен­ням її у відповідність з вимогами Ради Європи та міжнародними правовими нормами з питань виконання кримінальних покарань. Указом Президента України від 12 березня 1999 р. № 248 Департа­мент виведено з підпорядкування МВС України і підпорядковано безпосередньо Кабінету Міністрів України. Діяльність Департамен­ту регламентується Положенням про Державний департамент Украї­ни з питань виконання покарань, затвердженим Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827.

Відповідно до Положення основними завданнями Департаменту є:

 • здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кри­мінальних покарань;
 • розробка рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання за­суджених;
 • здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового ліку­вання засуджених, хворих на алкоголізм та наркоманію;
 • забезпечення додержання вимог законодавства в органах і ус­тановах виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, прове­дення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оператив-но-розшукової діяльності;
 • керівництво органами і установами виконання покарань, орга­нізація виробничо-господарської діяльності з наданням засу­дженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки та за­гальноосвітнього навчання;
 • правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей, удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.

Департамент вiдповiдно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 • бере участь у формуваннi єдиної державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань, реалiзує цiльовi програми розвитку кримiнально-виконавчої системи;
 • визначає основнi напрями дiяльностi органiв i установ вико­нання покарань щодо захисту прав i свобод людини в умовах вiдбування кримiнального покарання; забезпечує охорону слiдчих iзоляторiв, тюрем, лiкувально-трудових профiлакторiїв, виправно-трудових колонiй, iнших установ виконання пока­рань та об'єктiв кримiнально-виконавчої системи, правопоря­док та безпеку в органах i установах; бере участь у розробленнi та реалiзацiї державних комплексних програм боротьби зі злочиннiстю;
 • контролює виконання актiв законодавства з питань, що нале­жать до його компетенцiї, вирокiв, постанов i ухвал судiв, за­безпечує розподiл та тримання засуджених до позбавлення волi та осiб, взятих пiд варту;
 • здiйснює переведення засуджених i осiб, взятих пiд ваpту, з однiєї до iншої установи кpимiнально-виконавчої системи, пеpедачу (екстpадицiю) осiб, які звинувачуються у вчиненнi злочинiв, а також засуджених для вiдбування покаpання в ус­тановах iноземних деpжав згiдно iз законами та мiжнаpодними договоpами Укpаїни, згода на обов'язковiсть яких надана Вер­ховною Радою України;
 • аналiзує результати дiяльностi органiв i установ виконання по­карань, складає довгостроковий та оперативний прогнози кримiногенної обстановки i на їх основi вносить у встановле­ному порядку пропозицiї щодо пiдвищення ефективностi функ­цiонування кримiнально-виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби iз злочиннiстю, iнформує населення з цих питань через засоби масової iнфор­мацiї;
 • органiзовує i контролює оперативно-розшукову дiяльнiсть, на­лагоджує взаємодiю з вiдповiдними пiдроздiлами державних органiв, якi проводять таку дiяльнiсть, використовує банки да­них оперативно-довiдкової, розшукової, статистичної та iншої iнформацiї, здiйснює довiдково-iнформацiйне обслуговування органiв i установ виконання покарань, заiнтеpесованих дер­жавних органiв;
 • органiзовує виконання актiв амнiстiї та помилування;
 • забезпечує органiзацiю виховної роботи з особами, яких три­мають в установах кримiнально-виконавчої системи, залучен­ня до її проведення представникiв творчих спiлок, громадських і релiгiйних органiзацiй, трудових колективiв, у взаємодiї з Мi­нiстерством освiти України органiзовує професiйну пiдготовку засуджених та їх загальноосвiтнє навчання;
 • вирiшує за участю мiських i районних органiв внутрiшнiх справ i центрiв зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України питання щодо надання допомоги особам, звiльненим з мiсць позбавлення волi, в їх трудовому i побуто­вому влаштуваннi;
 • здiйснює в межах повноважень, визначених законодавством, функцiї з управлiння майном пiдприємств i установ, що нале­жать до сфери управлiння Департаменту;
 • забезпечує здiйснення заходiв щодо виконання завдань з цивiльної оборони i пожежної безпеки, стабiльної роботи ус­танов кримiнально-виконавчої системи в умовах воєнного ста­ну та надзвичайних ситуацiй у мирний час, додержання право­вого режиму надзвичайного чи воєнного стану в разi його вве­дення в Українi або в окремих її мiсцевостях, проведення карантинних заходiв пiд час епiдемiй;
 • забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю державної політики щодо охорони державної таємницi;
 • здiйснює контроль за її збереженням у центральному апаратi, в органах, ус­тановах, органiзацiях, навчальних закладах, на пiдприємствах, що належать до сфери його управлiння;
 • затверджує структуру, штатний розпис органiв i установ вико­нання покарань, визначає порядок застосування дiйсних i умов­них найменувань установ кримiнально-виконавчої системи та присвоює їх;
 • органiзовує проведення наукових дослiджень, дослiдно-конст­рукторських i проектно-технологiчних робiт, забезпечує вико­ристання досягнень науки, технiки i набутого   досвiду, коор­динує роботу пiдприємств кримiнально-виконавчої системи, зв'язану з сертифiкацiєю, стандартизацiєю, метрологiєю, вина­хiдництвом i рацiоналiзацiєю;
 • органiзовує роботу з добору, розстановки та пiдвищення ква­лiфiкацiї осiб рядового i начальницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої системи;
 • забезпечує згiдно iз законодавством правовий i соцiальний за­хист осiб рядового i начальницького складу, працiвникiв кри­мiнально-виконавчої системи та членiв їх сiмей;
 • представляє у встановленому порядку осiб рядового i началь­ницького складу та працiвникiв кримiнально-виконавчої систе­ми, якi особливо вiдзначилися в роботi, до нагородження дер­жавними нагородами України, президентськими вiдзнаками;
 • забезпечує створення системи власної внутрiшньої безпеки;
 • вживає заходiв до забезпечення роботою осiб, яких тримають в установах кримiнально-виконавчої системи;
 • надає допомогу пiдприємствам, що належать до сфери його управлiння, у встановленнi та стабiлiзацiї господарських зв'язкiв;
 • бере участь у формуваннi i розмiщеннi державного замовлення, укладає з цiєю метою контракти;
 • контролює стан охорони працi i технiки безпеки, здiйснює на­гляд за додержанням правил, норм i вимог щодо безпечного проведення на гiрничих пiдприємствах кримiнально-виконав­чої системи бурових i пiдривних робiт, за зберiганням, облiком і використанням за призначенням вибухових матерiалiв, пра­вильним використанням родовищ корисних копалин, захистом надр;
 • визначає потреби установ кримiнально-виконавчої системи в матерiально-технiчних ресурсах, енергоносiях, продуктах харчування, капiтальних вкладеннях на будiвництво, реконстpук­цiю i технiчне переоснащення, виконання проектно-дослiдних робiт i робiт з типового проектування об'єктiв цих установ, за­безпечує проведення єдиної полiтики з питань будiвництва та реконструкцiї об'єктiв Департаменту;
 • бере участь у розробленнi проектiв загальнодержавних про­грам економiчного та соцiального розвитку, законiв про Дер­жавний бюджет України;
 • забезпечує установи кримiнально-виконавчої системи iнже­неpно -технiчними засобами охорони i нагляду за особами, яких тримають в установах виконання покарань, спецiальними засобами захисту та активної оборони, системами зв'язку i управлiння, зброєю, боєприпасами, бойовою та спецiальною технiкою, контролює їх розподiл, зберiгання i використання; здiйснює медичний контроль за станом здоров'я засуджених до позбавлення волi, осiб, взятих пiд варту, i осiб яких тримають у лiкувально-трудових профiлакторiях, забезпечує надання їм необхiдної медичної допомоги, належну санiтарно-епiдемiчну обстановку в установах кримiнально-виконавчої системи та на їх територiях, а також контроль за додержанням вимог з охо­рони довкiлля i рацiонального використання природних ресур­сiв в установах кримiнально-виконавчої системи; налагоджує за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України зв'язки з мiжнародними органiзацiями, укладає угоди з вiдповiдними органами iноземних держав про спiвробiтництво у сферi вико­нання кримiнальних покарань, боротьби iз злочиннiстю та з iнших питань, що належать до його компетенцiї; є головним розпорядником коштiв державного бюджету, пе­редбачених на утримання кримiнально-виконавчої системи, фiнансує органи i установи виконання покарань в межах за­тверджених асигнувань та коштiв, одержаних вiд виробничо-господарської дiяльностi; органiзовує роботу з ведення бухгал­терського та статистичного облiку;
 • є державним замовником поставки (закупiвлi) продукцiї, вико­нання робiт, надання послуг для забезпечення потреб оборони і безпеки, проектування i будiвництва об'єктiв кримiнально-виконавчої системи;
 • видає у встановленому порядку журнали, бюлетенi, збiрники нормативно-правових актiв та iншi матерiали з питань дiяль­ностi установ кримiнально-виконавчої системи;
 • здiйснює iншi повноваження, що належать до його компе­тенцiї.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і закона­ми України, актами Президента України і Кабінету Міністрів Украї­ни, Положенням про Департамент. Департамент у межах своїх по­вноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляєпропозиціїщодо удосконалення цього законодавства і у встановленому порядку вно­сить їх на розгляд Президенту України і Кабінету Міністрів України.

Департамент має право:

 • залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконав­чої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати безоплатно у встановленому законодавством по­рядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • скликати у встановленому порядку наради, конференції, сим­позіуми з питань, що належать до його компетенції.

У процесі виконання покладених на нього завдань Департамент взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами міс­цевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав.

Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх вико­нання. Нормативно-правові акти Департаменту підлягають дер­жавній реєстрації у встановленому порядку. Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організація­ми та громадянами. У разі потреби Департамент видаєразом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Департамент у своєму підпорядкуванні має воєнізовані форму­вання.