Печать
PDF

Розділ 6 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

Розділ 6  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

Статус державної податкової служби (ДПС) України, її функції і правові основи діяльності визначаються Законом України "Про дер­жавну податкову службу в Україні".

До системи органів ДПС України належать Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, дер­жавні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Се­вастополя), районах у містах.

Органи ДПС України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими в межах їх повноважень.

У складі органів ДПС України перебувають відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями — податко­ва міліція.

Державна податкова адміністрація (ДПА) України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може створю­вати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і рай­он) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У ДПА України та державних податкових адміністраціях в Ав­тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються колегії. Чисельність і склад колегії ДПА України зат­верджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних по­даткових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністра­цією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрямки діяльності відповідних державних податкових ад­міністрацій.

Структура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України.

До завдань органів ДПС України належать:

 • здійснення контролю за додержанням податкового законодав­ства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю спла­ти до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових встановлених законодавством доходів (далі — податки, інші платежі);
 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдоскона­лення податкового законодавства;
 • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподатку­вання;
 • формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;
 • роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед плат­ників податків;
 • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, при­пинення, розслідування та провадження у справах про адміні­стративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України є центральним орга­ном виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються ДПА України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані підпо­рядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансови­ми органами, органами Державного казначейства України, служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролю­ючими органами, установами банків, а також з податковими служ­бами інших держав.

Державну податкову адміністрацію України очолює Голова ДПА України, якого призначає на посаду і звільняє з неї Президент Ук­раїни за поданням Прем'єр-міністра України. Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з неї Кабіне­том Міністрів України за поданням Голови ДПА України. Кількість заступників Голови ДПА України визначається Кабінетом Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призна­чаються на посаду і звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані очолю­ють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з неї Го­ловою ДПА України за поданням голів відповідних державних по­даткових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою ДПА України.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

 • виконує безпосередньо, а також організовує діяльність держав­них податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану:
 • зі здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-ка­сових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також зі здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спе­ціальних дозволів на здійснення окремих видів підприєм­ницької діяльності;
 • зі здійсненням контролю за додержанням виконавчими ко­мітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум у бюджет; з обліком платників податків, інших платежів;
 • з виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
 • з боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тю­тюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкоголь­них напоїв та тютюнових виробів, участю у розробці пропо­зицій щодо основних напрямків державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом ал­когольних напоїв та тютюнових виробів, організацією вико­нання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, уза­гальненням практики застосування законодавства, застосуван­ням у передбачених законодавством випадках фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового та ко­ньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових ви­робів, здійсненням заходів вилучення та знищення або передання на промислову переробку алкогольних напоїв, знищен­ня тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи перебували в незаконному обігу;
 • видає в передбачених законом випадках нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування; затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших пов'язаних з обчисленням і сплатою податків доку­ментів, платежів, декларацій про валютні цінності, зразок кар­тки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юри­дичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприєм­ницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про діяльність органів державної податкової служби; роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосуван­ня законодавчих та інших нормативно-правових актів про по­датки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи орга­нами державної податкової служби;
 • здійснює добір, розстановку, професійну підготовку та пере­підготовку кадрів для органів державної податкової служби; подає органам державної податкової служби методичну і прак­тичну допомогу в організації роботи, здійснює обстеження та перевірки її стану;
 • організовує діяльність зі створення інформаційної системи ав­томатизованих робочих місць та інших засобів автоматизації і комп'ютеризації діяльності органів державної податкової служби;
 • розробляє основні напрями, форми і методи виконання пере­вірок за додержанням податкового та валютного законодав­ства;
 • у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочин­ну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяль­ності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціаль­ним органам з боротьби з організованою злочинністю; передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до ком­петенції податкової міліції;
 • подає Міністерству фінансів України та Головному управлін­ню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
 • вносить пропозиції і розроблює проекти міжнародних до­говорів стосовно оподаткування, у визначених законодав­ством межах виконує міжнародні договори з питань оподат­кування;
 • видає фізичним особам — платникам податків та інших обо­в'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до дер­жавної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаход­женням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним но­мером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;
 • прогнозує й аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення і зменшення втрат бюджету;
 • забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберіган­ня, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) ал­когольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 • вносить в установленому законом порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
 • організовує в межах своїх повноважень діяльність, пов'язану із забезпеченням охорони державної таємниці в органах ДПС України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) вико­нують перелічені функції з обмеженнями, передбаченими ч. 1 ст. 9 За­кону України "Про державну податкову службу в Україні" (далі — Закону). Якщо зазначені органи ДПС України безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників такі самі функції, що й державні по­даткові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції.

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного по­ділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані виконують такі функції:

 • здійснюють контроль за додержанням законодавства про по­датки, інші платежі;
 • забезпечують облік платників податків, інших платежів, пра­вильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • контролюють своєчасність подання платниками податків бух­галтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розра­хунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням по­датків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатку­вання і обчислення податків, інших платежів;
 • здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законні­стю валютних операцій, додержанням встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, па­тентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
 • ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємниць­кої діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сиро­виною в зовнішньоекономічних відносинах і щомісяця пода­ють інформацію про це місцевим органам державної статисти­ки; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочен­ня оплати (погашення) векселів із зазначених операцій; забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінан­сових санкцій, передбачених Законом та іншими законодавчи­ми актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення по­даткового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами; аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень по­даткового законодавства;
 • здійснюють перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
 • за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організо­ваною злочинністю здійснюють перевірки своєчасності подан­ня та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
 • передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до ком­петенції податкової міліції;
 • подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсни­ми і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за та­кими угодами, а в інших випадках— коштів, одержаних без встановлених законом підстав, а також про стягнення забор­гованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;
 • виконують роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйно­го майна, майна, що перейшло за правом успадкування до дер­жави, скарбів і конфіскованого майна;
 • контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту пере­рахування цих сум у бюджет;
 • розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах своїх повнова­жень з питань валютного контролю, а також скарги на дії по­садових осіб державних податкових інспекцій;
 • подають відповідним фінансовим органам і органам Держав­ного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
 • здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 • роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосу­вання законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
 • виконують інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції своїх повноважень.