Печать
PDF

Розділ 4 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

Розділ 4 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту Ук­раїни і підконтрольна Верховній Раді України.

До правової бази діяльності СБУ належать Конституція України, закони України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи бороть­би з організованою злочинністю", інші акти законодавства України та визнані Україною відповідні міжнародні правові акти.

Завдання СБУ визначені у ст. 2 Закону України "Про Службу без­пеки України" (далі — Закону), відповідно до вимог якої на СБУ по­кладається в межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенці­алу України, законних інтересів держави та прав громадян від роз­відувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, пося­гань з боку окремих організацій, груп та осіб.

До завдань СБУ належать також попередження, виявлення, при­пинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, теро­ризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управ­ління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

До основних засад діяльності СБУ належать:

  • законність;
  • повага до прав та гідності особи;
  • позапартійність;
  • відповідальність перед народом України.

В оперативно-службовій діяльності СБУ дотримується також принципів поєднання єдиноначальності та колегіальності, гласності та конспірації.

Діяльність СБУ здійснюється на основі дотримання прав і сво­бод людини. Органи і співробітники СБУ повинні поважати гід­ність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У винятко­вих випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права і свободи особи можуть бути тимчасово обмежені в порядку й межах, визначених Конституцією та законами України. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини непри­пустиме і передбачає відповідальність згідно із законодавством. Орган СБУ в разі порушення його співробітниками при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити за­ходів поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відпові­дальності. Протягом місячного строку на вимогу громадян Украї­ни СБУ зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обме­ження їхніх прав чи свобод. Громадяни України мають право ос­каржити до суду неправомірні дії посадових (службових) осіб та органів СБУ.

Сутність принципу позапартійності полягає в тому, що згідно зі ст. 6 Закону використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається, а діяльність партій, рухів та інших гро­мадських об'єднань, що мають політичні цілі, у СБУ забороняється. На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників СБУ в таких об'єднаннях припиняється. Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із СБУ, у професійних спілках.

Про діяльність СБУ громадськість України інформується через засоби масової інформації та в інших формах у визначеному зако­нодавством порядку. Забороняється встановлювати обмеження щодо інформації про загальний бюджет СБУ, її компетенції та ос­новні напрями діяльності, а також щодо випадків протиправних дій органів і співробітників СБУ. Не підлягають розголошенню відо­мості, що становлять державну, військову, службову та комерційну таємницю, а також інформація конфіденційного характеру, розголо­шення якої може завдати шкоди національній безпеці України, честі й гідності особи або порушити її законні права, крім випадків, пе­редбачених законодавством в інтересах правосуддя.

З метою виконання покладених на СБУ завдань вона взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами. Громадяни України, їх об'єднання та інші особи сприяють законній діяльності СБУ на добровільних засадах. У систему СБУ входять:

  • Центральне управління СБУ;
  • Служба безпеки Автономної Республіки Крим;
  • регіональні органи служби безпеки;
  • органи військової контррозвідки;
  • військові формування;
  • навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ.

Організаційна структура СБУ визначається Президентом України.

Центральне управління СБУ, інші органи та установи, що вхо­дять у систему СБУ, є юридичними особами. Вони мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпе­ки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До скла­ду Центрального управління СБУ входять:

•   апарат Голови СБУ;

•    функціональні підрозділи — розвідки, контррозвідки, військо­вої контррозвідки, захисту національної державності, бороть­би з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інфор­маційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, роботи з особо­вим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші підрозділи згідно з організаційною
структурою СБУ.

Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального управ­ління має статус розвідувального органу СБУ.

Центральне управління СБУ видає положення, накази, розпоряд­ження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання в системі СБУ. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встанов­люються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників СБУ або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління СБУ вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збере­ження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

До регіональних органів СБУ належать обласні управління СБУ, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територі­альна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-тери­торіальним поділом України.

В інтересах державної безпеки органи і підрозділи СБУ можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і терито­ріях, у військових формуваннях.

У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи СБУ не залежать від органів місцевої державної адміністрації та місцево­го самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.

Органи військової контррозвідки створюються для контррозвіду-вального забезпечення Збройних Сил України і Прикордонних військ України та інших військових формувань, дислокованих на те­риторії України.

Керівництво діяльністю СБУ, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ, і при­значається Верховною Радою України за поданням Президента Ук­раїни. Голова СБУ має заступників, які за його поданням признача­ються Президентом України.

У Службі безпеки України створюється колегіальний дорадчий орган — колегія, яка визначає шляхи виконання покладених на СБУ завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оператив­но-службової діяльності та роботи з кадрами. Рішення колегії прий­маються більшістю голосів і оголошуються наказами Голови СБУ.

До складу колегії входять Голова СБУ, його заступники, Голова Служби безпеки Республіки Крим та інші особи, крім народних де­путатів України, призначені Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.

Начальники підрозділів Центрального управління СБУ розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної дер­жавності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяль­ністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, опера­тивного документування, слідчого, урядового зв'язку, роботи з осо­бовим складом, а також начальники регіональних органів — обласних управлінь СБУ призначаються Президентом України за поданням Голови СБУ.

Голова Служби безпеки Республіки Крим призначається відпові­дно до законодавства Республіки Крим за погодженням з Головою СБУ.

Порядок призначення інших посадових осіб СБУ визначається Головою СБУ. Начальники регіональних органів СБУ признача­ються з відома глави місцевої державної адміністрації.

Служба безпеки України для вирішення покладених на неї зав­дань може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод.

Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони ви­щих посадових осіб України, правоохоронними та митними органа­ми України в порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі актами СБУ і відпо­відного відомства.