Печать
PDF

Розділ 2 СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ - Страница 2

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

2.4. Місцеві суди

До місцевих загальних судів належать:

 • районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;
 • військові суди гарнізонів.

Військовий суд гарнізону є структурним елементом системи війсь­кових судів і утворюється на території, де розташовано один або кілька гарнізонів. Створення військових судів зумовлено низкою причин. Так, розгляд справ у військових злочинах потребує від суддів знання особливостей проходження військової служби, умов життя та побуту в армії. Крім того, структура управління армією ус­кладнює використання можливостей районних та міських судів, ос­кільки управління армією здійснюється не за адміністративно-тери­торіальним поділом. Підсудність справ військовому суду гарнізону визначається процесуальним законом. Зокрема, відповідно до ст. 36 КПК України військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до під­полковника, капітана другого рангу, крім справ, що підсудні вій­ськовим судам вищого рівня.

Місцевими спеціалізованими судами є господарські та адміністра­тивні суди. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що утворю­ються в округах відповідно до указу Президента України.

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови та зас­тупника голови суду. У місцевому суді з кількістю суддів понад п'ят­надцять може бути призначено кілька заступників голови суду.

Місцевий суд діє тільки як суд першої інстанції і розглядає спра­ви, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Місцеві загальні суди розглядають такі справи:

 • кримінальні;
 • цивільні;
 • про адміністративні правопорушення.

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені проце­суальним законом до їх підсудності.

Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні спра­ви, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управл­іння, розгляд яких здійснюють військові суди. Згідно з п. 16 При­кінцевих положень Закону України "Про судоустрій України", до утворення системи адміністративних судів розгляд справ, віднесених до підсудності адміністративних місцевих судів, здійснюють місцеві загальні суди.

Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також по­рядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. Наприк­лад, згідно зі ст. 12 Господарського процесуального кодексу Украї­ни до підсудності місцевих господарських судів належать справи про банкрутство, справи за заявами органів Антимонопольного коміте­ту України, Рахункової палати України з питань, віднесених зако­нодавчими актами до їх компетенції.

Очолює місцевий суд голова місцевого суду, який може мати зас­тупника. Відповідно до ст. 20 Закону України "Про судоустрій Ук­раїни" голова місцевого суду та його заступник призначаються на посаду строком на 5 років з числа суддів і звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спе­ціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України. Відповідно до наданих йому повноважень голова місцевого суду:

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
 • визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду;
 • на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або про припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
 • приймає на роботу і звільняє з неї працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому за­коном порядку, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
 • здійснює заходи забезпечення формування складу народних за­сідателів;
 • організовує ведення судової статистики;
 • організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації пра­цівників апарату суду;
 • представляє суд у зносинах з іншими органами державної вла­ди, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

2.5. Апеляційні суди

Важливою ланкою судів загальної юрисдикції є апеляційні суди. Відповідно до ст. 25 Закону України "Про судоустрій України" у си­стемі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалі­зовані апеляційні суди.

До апеляційних загальних судів належать:

 • апеляційні суди областей;
 • апеляційні суди міст Києва та Севастополя;
 • А пеляційний суд А втономної Республіки Крим;
 • військові апеляційні суди регіонів;
 • апеляційний суд ВМС України;
 • Апеляційний суд України.

В окремих випадках у разі потреби замість апеляційного суду об­ласті можуть створюватись апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на кілька районів області.

До апеляційних спеціалізованих судів належать:

 • апеляційні господарські суди;
 • апеляційні адміністративні суди.

Апеляційні спеціалізовані суди утворюються в апеляційних окру­гах відповідно до указу Президента України.

До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.

В апеляційних судах утворюються судові палати. Так, у складі за­гального апеляційного суду утворюються судові палати у цивільних і кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих кате­горій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Апеляційний суд України діє у складі таких судових палат:

 • у цивільних справах;
 • у кримінальних справах;
 • військової.

Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної су­дової палати розпорядженням голови апеляційного суду.

Для вирішення організаційних питань в апеляційних судах діє президія апеляційного суду, до якої входять голова суду, його заступ­ники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням за­гальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу пре­зидії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голо­сування.

Апеляційні суди відповідно до наданих їм повноважень:

 • розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до про­цесуального закону;
 • розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів);
 • ведуть і аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;
 • подають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим судам;
 • здійснюють інші передбачені законом повноваження.

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про судоустрій України" у загальних апеляційних судах (крім Апеляційного суду України) для розгляду справ, визначених процесуальним законом, діють суди при­сяжних.

Отже, загальні апеляційні суди можуть розглядати справи як суди:

 • першої інстанції;
 • апеляційної інстанції;
 • присяжних.

Апеляційні господарські суди є тільки апеляційною інстанцією. Згідно з Указом Президента України "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" від 11.07.01 № 511/2001 на території України створено сім апеляційних господарських судів (Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський), які розглядають апеляції на рішення місцевих господарських судів.

Апеляційний суд України діє виключно як апеляційна інстанція і розглядає в апеляційному порядку справи, які були розглянуті по першій інстанції апеляційними загальними судами (у тому числі військовими апеляційними судами) та апеляційними адміністратив­ними судами.

Апеляційний суд України очолює голова Апеляційного суду Укра­їни, який відповідно до наданих йому повноважень:

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
 • розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
 • на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припи­нення повноважень судді видає відповідний наказ;
 • утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду їх персональний склад;
 • організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питан­ня і головує на засіданнях президії;
 • організовує ведення і аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з від­повідного суду справи, судові рішення з яких набрали закон­ної сили;
 • приймає на роботу та звільняє з неї працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому за­коном порядку, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
 • організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апа­рату відповідного суду;
 • подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансуван­ня витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
 • представляє суд у зносинах з іншими органами державної вла­ди, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
 • вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступ­ників;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова Апеляційного суду України має першого заступника та зас­тупників голови суду голів судових палат. Уразі відсутності голо­ви апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник го­лови, а за його відсутності — старший за віком заступник голови апеляційного суду — голова судової палати.

 

2.6. Вищі спеціалізовані суди

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є такі:

 • Вищий господарський суд України;
 • Вищий адміністративний суд України;
 • інші відповідні вищі спеціалізовані суди (створюються Президен­том України в порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій України").

Вищі спеціалізовані суди складаються із суддів, обраних на поса­ду безстроково, голови суду та його заступників.

У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватись су­дові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спе­ціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується за поданням голови суду.

Для вирішення організаційних питань у вищому спеціалізовано­му суді діє президія суду у складі голови суду, його заступників, зас­тупників голів палат, а також суддів суду, обраних до складу пре­зидії. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціа­лізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду, що діє у складі всіх суддів вищого спеціалізо­ваного суду та голів апеляційних спеціалізованих судів.

При вищих спеціалізованих судах можуть створюватись науково-консультативні структури. Науково-консультативна рада ство­рюється при вищому спеціалізованому суді для вирішення питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання вис­новків про проекти законів й інші нормативно-правові акти, з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяль­ності вищого спеціалізованого суду.

Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, що публікує матеріали судової практики, рішення з організаційних пи­тань діяльності вищого спеціалізованого суду і відповідних спеціа­лізованих судів, інші матеріали.

Усі вищі спеціалізовані суди розташовуються в місті Києві.

Відповідно до наданих ст. 39 Закону України "Про судоустрій України" повноважень вищий спеціалізований суд України:

 • розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених про­цесуальним законом;
 • веде і аналізує, вивчає й узагальнює судову практику;
 • подає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою од­накового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики;
 • дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні ро­з'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішен­ня справ відповідної судової юрисдикції;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється ко­легіально.

Голова вищого спеціалізованого суду має такі повноваження:

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
 • розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
 • на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;
 • утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;
 • організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питан­ня і головує на її засіданнях;
 • скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання і головує на його засіданнях;
 • може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізо­ваного суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;
 • керує організацією роботи судових палат, здійснює керівницт­во роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;
 • організовує ведення і аналіз, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення з яких набрали законної сили;
 • приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, на­дає їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення і накладає дисцип­лінарні стягнення;
 • погоджує подання щодо утворення і ліквідації відповідних місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;
 • вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;
 • вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому законом;
 • затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;
 • організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апа­рату вищого спеціалізованого суду;
 • подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансуван­ня витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
 • інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність ви­щого спеціалізованого суду;
 • представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної
  влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду. У разі відсутності голови вищого спеціалі­зованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов'язків.

 

2.7. Верховний Суд України

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює право­суддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма суда­ми загальної юрисдикції.

Верховний Суд України має такі повноваження:

 • розглядає в касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним зако­ном;
 • переглядає в порядку повторної касації всі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному поряд­ку;
 • у передбачених законом випадках розглядає інші справи, по­в'язані з виключними обставинами;
 • дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики й аналізу судової стати­стики;
 • у разі необхідності визнає не чинними роз'яснення Пле­нуму вищого спеціалізованого суду у випадках, передбачених законом;
 • складає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або
  іншого злочину;
 • надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • звертається до Конституційного Суду України у випадках ви­никнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Консти­туції та законів України;
 • веде й аналізує, вивчає та узагальнює судову практику, оз­найомлюється в судах з практикою застосування законодавства;
 • як і вищий спеціалізований суд, має офіційний друкований ор­ган, що публікує матеріали судової практики, рішення з орга­нізаційних питань його діяльності та діяльності відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали;
 • у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України;
 • представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами інших держав;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

До утворення Касаційного суду України відповідно до п. 9 При­кінцевих положень Закону України "Про судоустрій України" Вер­ховний Суд України здійснює касаційний розгляд справ, віднесених законом до компетенції Касаційного суду України. Крім того, до внесення відповідних змін у процесуальний закон Верховний Суд України відповідно до ст. 243-6 та 243-17 ЦПК України розглядає окремі категорії справ у першій інстанції— справи щодо скарг на рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відпо­відної особи як кандидата у Президенти України.

Для розгляду справ у складі Верховного Суду України діють:

 • судова палата в цивільних справах;
 • судова палата у кримінальних справах;
 • судова палата в господарських справах;
 • судова палата в адміністративних справах;
 • Військова судова колегія.

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встанов­люється указом Президента України за поданням Голови Верховно­го Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу су­дових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівсь­кої діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Вер­ховного Суду України діє Президія Верховного Суду України.

Для вирішення питань, визначених Конституцією України та За­коном України "Про судоустрій України", у Верховному Суді Ук­раїни діє Пленум Верховного Суду України.

При Верховному Суді України створюється Науково-консульта­тивна рада.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган і може бути співзасновником інших друкованих видань.

Верховний Суд України розташовується в місті Києві.

Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховно­го Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосу­вання. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.

Процедура обрання Голови Верховного Суду України і звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, який затверджується Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України. Голова Вер­ховного Суду України не може бути обраний на цю посаду понад два строки підряд.

Відповідно до наданих йому повноважень Голова Верховного Суду України:

 • організовує діяльність Верховного Суду України;
 • розподіляє обов'язки між заступниками Голови Верховного Суду України;
 • організовує роботу Президії і скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх за­сіданнях;
 • може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верхов­ного Суду України при розгляді будь-якої справи;
 • погоджує подання про створення та ліквідацію судів загальної юрисдикції;
 • вносить подання про призначення і обрання, а також звільнен­ня з посади суддів; вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених за­коном;
 • вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або призна­чення суддів на посади;
 • на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
 • вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропо­зиції щодо кількості суддів у складі Президії Верховного Суду України та у складі судових палат Верховного Суду України;
 • вносить пропозиції Президії Верховного Суду України щодо персонального складу судових палат;
 • вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук­раїни про проведення кваліфікаційної атестації суддів відпові­дних судів;
 • вносить Президенту України подання про затвердження пере­ліку штатних посад військових суддів та відповідних цим по­садам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону військових звань військовим суддям;
 • організовує фінансування і здійснює керівництво організацій­ним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, за­тверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України;
 • керує організацією роботи судових палат; здійснює керівницт­во роботою апарату Верховного Суду України; приймає на ро­боту та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги дер­жавного службовця в установленому законом порядку, засто­совує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 • інформує Пленум та Президію Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 • представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади Ук­раїни, органами місцевого самоврядування, а також із судови­ми органами інших держав та міжнародними організаціями;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

Голова Верховного Суду України має Першого заступника та за­ступників Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Голо­ви Верховного Суду України його повноваження здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника — заступ­ник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обо­в'язків.

Президія Верховного Суду України діє у складі Голови Верховно­го Суду України, його заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддів Верховного Суду Ук­раїни, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України. Судді Верховного Суду України обираються до скла­ду Президії Верховного Суду України за поданням Голови Верхов­ного Суду України чи пропозицією суддів Верховного Суду Украї­ни Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосу­вання строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. У такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена Президії.

Повноваження Президії Верховного Суду України:

 • розглядає питання організації діяльності Верховного Суду Ук­раїни, судових палат і апарату Верховного Суду України;
 • затверджує персональний склад судових палат;
 • заслуховує інформацію голів судових палат і Військової судової колегії про їх діяльність;
 • розглядає матеріали узагальнення й аналізу судової статисти­ки, приймає відповідні рекомендації;
 • розглядає питання фінансування та організаційного забезпе­чення діяльності Верховного Суду України і виробляє пропо­зиції щодо їх поліпшення; схвалює пропозиції до проекту Дер­жавного бюджету України щодо фінансування діяльності Вер­ховного Суду України;
 • розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апа­рату Верховного Суду України та підвищення їх кваліфікації;
 • затверджує положення про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, про подання матеріальної допомоги; встановлює надбавки до посадових окладів суддів, які обіймають адміністративні посади;
 • заслуховує інформацію голів апеляційних загальних судів, Ка­саційного суду України та вищих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;
 • виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних су­дах на основі нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів;
 • вирішує питання про заснування друкованих видань Верховно­го Суду України та заслуховує звіти про роботу редакційних колегій цих органів; затверджує за поданням Голови Верхов­ного Суду України положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її персональний склад;
 • вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України питан­ня відповідно до його Регламенту;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повно­важення якого визначаються Конституцією України та Законом Ук­раїни "Про судоустрій України". До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Касацій­ного суду України та голова Апеляційного суду України.

Повноваження Пленуму Верховного Суду України:

 • відповідно до Конституції України обирає на посаду і звільняє з неї шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду
  України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України у встановленому законом порядку;
 • утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступ­ників;
 • визначає кількісний склад суддів Президії Верховного Суду України і обирає їх у порядку, передбаченому законом;
 • призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України і звільняє з по­сади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 • заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціа­лізованих судів, Касаційного суду України та апеляційних судів щодо організації діяльності судових палат та відповідних судів;
 • дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосу­вання законодавства, у разі необхідності визнає не чинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;
 • приймає рішення про звернення до Конституційного Суду Ук­раїни з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції Украї­ни та законів;
 • відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо на­явності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Прези­дент України, ознак державної зради або іншого злочину, а та­кож ухвалює подання до Верховної Ради України про немож­ливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин складу Пленуму. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юс­тиції України. Пленум Верховного Суду України скликається за не­обхідності, але не рідше як один раз на три місяці.

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяль­ності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України. Загальну чисельність і структуру апарату затверджує Пре­зидія Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, а положення про апарат— Голова Верховного Суду України за погодженням з Президією Верховного Суду Ук­раїни.

При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі пра­ва для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховно­го Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Вер­ховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забез­печення.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, у якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду Украї­ни та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань органі­зації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.