Печать
PDF

Висновки

Posted in Уголовное право - Кваліфікація повторності злочинів

У монографії зроблено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми сутності і кримінально-правової оцінки повторності злочинів, що виявляється у виділенні істотних ознак досліджуваного поняття, встановлення його змісту, співвідношенні із суміжними поняттями, а також у розробленні правил кваліфікації, які повинні застосовуватися у випадку вчинення повторності злочинів. Для досягнення визначеної мети та вирішення поставлених завдань досліджено обсяг та зміст поняття повторності злочинів, і на основі опрацювання юридичної літератури та вивчення судової практики встановлено вплив повторності злочинів на кримінальну правову кваліфікацію злочинів, що дало можливість сформулювати такі основні висновки, які мають наукове та практичне значення:

1. У науці кримінального права досить широко і глибоко досліджено поняття повторності злочинів. Але, незважаючи на пильну увагу до цієї проблеми, процес формування вчення про повторність злочинів в українській кримінально-правовій доктрині досі є складним і суперечливим. Незважаючи на значну кількість публікацій та інших наукових розробок у цьому напрямі, як здійснювати кваліфікацію повторності злочинів і які правила при цьому застосовувати так і не було запропоновано. Відтак, дана монографія є комплексним дослідженням проблем кваліфікації повторності злочинів.

2. Аналіз окремих історичних етапів розвитку кримінального законодавства дало змогу відмітити позитивну тенденцію до розширення поняття повторності злочинів, розуміючи під нею не тільки випадки вчинення двох і більше тотожних злочинів за наявності засудження, а й випадки вчинення тотожних, однорідних та різнорідних злочинів незалежно від засудження. Історичний досвід свідчить, що законодавець визначав підвищену суспільну небезпеку за вчинення декількох злочинів, а повторність злочинів виступала засобом для індивідуалізації та диференціації кримінальної відповідальності.

3. Досвід зарубіжних держав вказує на те, що з прийняттям КК України правотворчість не припиняється, а в окремих випадках стає ще інтенсивнішою. Тому положення, висновки і пропозиції, які містяться у досліджені є актуальними та необхідними.

4. Вирішення питання кваліфікації повторності злочинів неможливе без з’ясування поняття, ознак та видів повторності злочинів. Дослідження цих положень є основою для вироблення правил кваліфікації повторності злочинів, оскільки кваліфікація вчиненого, окрім вибору відповідної статті (частини статті) КК, полягає також у встановленні відповідності діяння ознакам повторності злочинів.

Досліджено, що кримінально-правовий зміст повторності злочинів розкривають такі ознаки:

— повторність утворюють два і більше злочини;

— збереження кримінально-правового значення хоча би двома злочинами, що утворюють повторність;

— вчинення двох і більше злочинів неодночасно.

Отже, повторністю злочинів визнається вчинення особою неодночасно двох чи більше злочинів, принаймні два з яких зберігають кримінально-правове значення.

5. Запропоновані у науці кримінального права варіанти поділу множинності злочинів на види порушують вироблені логікою правила поділу поняття. Відтак, значна частина проблем кваліфікації повторності злочинів зумовлені методологічною помилкою: поняттям і класифікацією множинності. Тому у випадку вчинення особою декількох злочинів доцільно говорити про повторність злочинів, яка охоплює усі випадки вчинення двох і більше злочинів незалежно від їх тотожності, однорідності чи різнорідності, а також злочинів, які пов’язані з попереднім засудженням та не пов’язані з попереднім засудженням.

6. Досліджено, що так звана реальна сукупність злочинів за своїми ознаками збігається з повторністю злочинів і, відповідно, становить повторність різнорідних злочинів. Щодо так званої ідеальної сукупності злочинів, то вона відмежовується від повторності злочинів за достатніми ознаками, а саме — різним часом вчинення злочину та різною кількістю діянь. Рецидив злочину — це вид повторності злочинів, який характеризується тим, що новий умисний злочин вчинено особою, незважаючи на заходи кримінально-правового впливу, що вже застосовувалися до неї раніше.

7. Встановлено такі юридично значущі критерії поділу повторності злочинів на види: 1) за характером вчинених діянь: повторність тотожних злочинів; повторність однорідних злочинів; повторність різнорідних злочинів; 2) за наявністю судимості: повторність, яка пов'язана із засудженням; повторність, яка не пов’язана із засудженням; 3) за кримінально-правовим значенням: повторність як кваліфікуюча ознака; повторність як обставина, що обтяжує покарання.

8. Виділено випадки, коли повторність впливає на кримінально-правову кваліфікацію: а) якщо у статті, яка встановлює відповідальність за повторний злочин, наявна кваліфікуюча ознака «вчинення злочину повторно»; б) якщо у статті, яка встановлює відповідальність за повторний злочин, відсутня кваліфікуюча ознака «вчинення злочину повторно».

9. Обґрунтовано, що кваліфікація повторності тотожних, однорідних та різнорідних злочинів здійснюється за сукупністю статей, тобто кожен зі злочинів потребує самостійної кримінально-правової оцінки та самостійного відображення у формулі кваліфікації. Відтак, усі види повторності злочинів можна кваліфікувати відповідно до одного правила кваліфікації повторності злочинів.

Запропонований підхід щодо кваліфікації повторності злочинів забезпечує дотримання принципів повноти, індивідуальності, точності та законності кваліфікації. Відповідно до наведеної аргументації розроблені правила кваліфікації повторності злочинів.

10. Для підвищення якості нормативного регулювання кримінально-правових відносин, які стосуються правильності кваліфікації повторності злочинів, пропонується внести такі зміни та доповнення у КК України:

10.1. У зв’язку з удосконаленням нормативного визначення повторності злочинів та окремих положень ст. 32 КК України пропонується внести зміни до цієї статті і викласти її у такій редакції:

«1. Повторністю злочинів визнається вчинення особою неодночасно двох чи більше злочинів, принаймні два з яких зберігають кримінально-правове значення.

2. При вчиненні декількох тотожних діянь, об'єднаних єдиним умислом, має місце продовжуваний злочин.

3. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, звільнено від покарання та його відбування, погашено або знято судимість».

Статтю 33 «Сукупність злочинів» виключити.

Статтю 35 назвати «Правові наслідки повторності злочинів».

10.2. У зв’язку із розширенням обсягу поняття повторності злочинів пропонується:

— п.1 ч. 1 ст. 67 КК України викласти в такій редакції: «вчинення злочину особою, яка раніше вчинила злочин»;

— назву розділу VII КК України «Повторність, сукупність та рецидив» замінити на «Повторність злочинів»;

— у ст. 70 КК України термін «сукупність злочинів» замінити терміном «вчинення декількох злочинів».

10.3. Оскільки у чинному КК України немає чіткої вказівки на те, що кожен злочин підлягає самостійній кваліфікації, що було вище обґрунтовано, запропоновано доповнити Загальну частину КК України новою статтею у розділі VII такого змісту:

«Стаття 32-1. Правила кваліфікації повторності злочинів

1. Злочини, які утворюють повторність, кваліфікуються за сукупністю статей Особливої частини цього Кодексу.

2. При повторності злочинів щодо кожного з них здійснюється посилання на статтю, частину статті Особливої частини цього Кодексу, а якщо злочин є незакінчений чи вчинений у співучасті — також на відповідні статті, частини статей Загальної частини цього Кодексу».

Список використаних джерел

1. Агаев И. Б. Проблема повторности в уголовном праве / И. Б. Агаев. — М.: Юристь, 2004. — 157 с.

2. Алиев Н. Б. Множественность преступлений / Н. Б. Алиев // Социалистическая законность. — 1981. — № 6. — С. 27–28.

3. Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. — Харьков: Право, 2000. — 128 с.

4. Бажанов М. І. Повторюваність злочинів як вид множинності злочинів: конспект лекцій / М. І. Бажанов. — Х.: Українська юридична академія, 1993. — 15 с.

5. Беляев В. Г. Вопросы квалификации убийств: учебное пособие / В. Г. Беляев, Н. М. Свидлов. — Волгоград: ВСШ МВД СРСР, 1984. — 65 с.

6. Блум М. И. Понятие и признаки совокупности преступлений / М. И. Блум // Вопросы уголовного права и процесса. — Рига: ЗИНАТНЕ, 1969. — С. 5–45.

7. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, B. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 790 с.

8. Борисов Э. Т. Санкция уголовно-правовой нормы и квалификация преступления / Э. Т. Борисов // Вопросы социалистического государства и права на современном этапе: межвуз. сборник. — Иваново: Иванов. ун-т, 1976. — С. 122–123.

9. Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни / C. В. Бородин. — М.: Юрид. лит., 1977. — 240 с.

10. Бородин С. В. Квалификация умышленых убийств по советскому уголовному праву: учебное пособие / С. В. Бородин. — М.: Выща школа МООП РСФСР, 1963. — 221 с.

11. Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве / Я. М. Брайнин. — М.: Юридическая литература, 1963. — 276 с.

12. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений / Ф. Г. Бурчак. — К.: Политиздат Украины, 1985. — 120 с.

13. Бытко Ю. И. Понятие рецидива преступлений: исторический очерк / Ю. И. Бытко. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. — 125 с.

14. Васецов А. Неоднократность и совокупность преступлений при квалификации убийств / А. Васецов // Законность. — 2000. — № 6. — С. 11–14.

15. Васецов А. Неоднократность, судимость и совокупность преступлений при квалификации хищений / А. Васецов // Российская юстиция. — 2001. — № 9. — С. 59–60.

16. Васильева Е. Г. Формы множественности преступлений по действующему уголовному законодательству: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08. / Евгения Григорьевна Васильева. — Ставрополь, 2005. — 158 с.

17. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична наука, 2007. — 992 с.

18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.: Перун, 2001. — 1440 с.

19. Владимиров В. А. Квалификация повторных преступлений против личной собственности граждан / В. А. Владимиров // Труды высшей школы МООП РСФСР. — Вып. 12. — 1965. — С. 116.

20. Владимиров В. А. Преступления против личной собственности граждан по уголовному законодательству союзных республик / В. А. Владимиров // Советское государство и право. — 1962. — № 8. — С. 73.

21. Владимиров В. А. Соотношение продолжаемых и повторных преступлений / В. Владимиров, Г. Криволапов // Советская юстиция. — 1974. — № 19. — С. 9–11.

22. Владимиров Л. Е. Учебник русского уголовного права. Общая часть / Л. Е. Владимиров. — Х.: Тип. Каплана и Биргонова, 1889. — 253 с.

23. Войшвилло Е. К. Понятие / Е. К. Войшвилло. — М.: Изд-во Московск. ун-та, 1967. — 286 с.

24. Волженкин Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ / Б. В. Волженкин // Законность. — 1998. — № 12. — С. 2–7.

25. Галиакбаров Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права / Р. Галиакбаров, М. Ефимов, Е. Фролов // Советская юстиция. — 1967. — № 2. — С. 5.

26. Галиакбаров Р. Уголовный кодекс РФ: поправки с проблемами / Р. Галиакбаров, В. Соболев // Уголовное право. — 2004. — № 2. — С. 15.

27. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України / В. О. Гацелюк. — Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. — 280 с.

28. Голіна В. В. Судимість / В. В. Голіна. — Харків: Харків юридичний, 2006. — 384 с.

29. Горелик А. С. Конкуренция уголовно-правовых норм: учебное пособие / А. С. Горелик. — Красноярск: Красноярск. гос. ун-т, 1996. — 67 с.

30. Горелик И. И. Правовая оценка повторного преступления / И. И. Горелик // Вопросы государства и права. — 1969. — Вып. 1. — С. 176–189.

31. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: навч. посіб. / В. К. Грищук. — К.: Ін Юре, 2006. — 568 с.

32. Гродзинский М. М. Рецидив и привычная преступнось / М. М. Гродзинский // Право и жизнь. — 1923. — № 5. — С. 63.

33. Дагель П. С. Множественность преступлений / П. С. Дагель. — Владивосток: ДВГУ, 1961. — 26 с.

34. Дробот В. П. О возвращении административной преюдиции в Уголовный кодекс Украины / В. П. Дробот / / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 4. — С. 147.

35. Дудоров О. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM» / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України. — 2010. — № 30. — С. 6.-7.

36. Дудоров О. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM»» / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України. — 2010. — № 31. — С. 5.

37. Дурманов Н. Д. Давность и погашение судимости / Н. Д. Дурманов. — М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. — 24 с.

38. Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву / Н. Д. Дурманов. — М.: Госюриздат, 1955. — 211 с.

39. Жеребкін В. С. Логіка / В. С. Жеребкін. — Х.-К.: Основа — Знання, 1999. — 256 с.

40. Загородников Н. И. Несколько возникших вопросов квалификации умышленных убийств / Н. И. Загородников // Советская юстиция. — 1962. — № 3. — С. 4–5.

41. Зелинский А. Квалификация преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Уголовного кодекса / А. Зелинский // Советская юстиция. — 1974. — № 2. — С. 13–14.

42. Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений / А. Ф. Зелинский. — Волгоград: ВСШ МВД СРСР, 1976. — 54 с.

43. Зелинский А. Ф. Повторное совершение преступления как обстоятельство, отягчающее ответственность / А. Ф. Зелинский // Советская юстиция. — 1972. — № 5. — С. 7.

44. Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія / за заг. ред. проф. В. І. Тютюгіна. — Харків: Фінн, 2008. — 336 с.

45. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. — Харків: ФІНН, 2010. — 256 с.

46. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права / Л. В. Иногамова-Хегай. — М.: Щит, 1999. — 288 с.

47. Ільїна О. В. Кваліфікація повторного вчинення корисливих злочинів проти власності / О. В. Ільїна // Юриспруденція: теорія і практика. — 2006. — № 2. — С. 7–17.

48. Ільїна О. В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Ільїна. — К., 2007. — 18 с.

49. Караев Т. Е. Повторность преступлений / Т. Е. Караев. — М.: Юридическая лит., 1983. — 104 с.

50. Карамишева Н. В. Логіка: підручник для студентів юридичних факультетів вузів / Н. В. Карамишева. — Львів: Стрім, 1998. — 246 с.

51. Кафаров Т. М. Признаки однородности преступлений / Т. М. Кафаров // Ученые записки Азербайджанского государственного университета. — 1968. — № 1. — С. 86.

52. Кафаров Т. М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Т. М. Кафаров. — Баку: Элм, 1972. — 271 с.

53. Кедров Б. М. История науки и принципы ее исследования / Б. М. Кедров // Вопросы философии. — 1971. — № 9. — С. 78–89.

54. Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / С. Г. Келина. — М.: Наука, 1974. — 232 с.

55. Кириленко О. І. Види повторності злочинів у кримінальному праві України / О. І. Кириленко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2001. — № 4. — С. 202–207.

56. Кириленко О. І. Про поняття кримінального професіоналізму як різновиду повторності / О. І. Кириленко // Кримінальний кодекс України 2001р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства). — Львів, 2003. — С. 164–166.

57. Кливер И. Разграничение продолжаемых и повторных преступлений / И. Кливер // Социалистическая законность. — 1979. — № 5. — С. 52–53.

58. Клинов Н. О понятии однородного преступления / Н. Клинов, Н. Савинов, М. Ефимов, Е. Фролов // Социалистическая законность. — 1962. — № 10. — С. 19.

59. Козлов А. П. Понятия преступления / А. П. Козлов. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 819 с.

60. Козлов А. П. Проблема унификации отягчающих обстоятельств, предусмотренных Общей и Особенной частями уголовного закона / А. П. Козлов // Вестник Московского университета. — 1977. — № 3. — С. 81–85.

61. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления / А. П. Козлов. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 353 с.

62. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Наумова А. В. — М.: Юристъ, 1996. — 824 с.

63. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. — М.: Наука, 1976. — 720 с.

64. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М. Й. Коржанський. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 416 с.

65. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навчальний

посібник / М. Й. Коржанський. — Видання 2-ге. — К.: Атіка, 2002. — 640 с.

66. Коржанський М. Й. Про принципи уголовного права України / М. Й. Коржанський // Право України. — 1995. — № 11. — С. 69–72.

67. Коржанський М. Й. Словник кримінально-правових термінів / М. Й. Коржанський. — К.: Генеза, 2000. — 200 с.

68. Костарева Т. А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве / Т. А. Костарева. — Ярославль: ЯрГУ, 1993. — 234 с.

69. Коташевський О. Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України / О. Коташевський // Право України. — 2002. — № 11. — С. 97–100.

70. Красиков Ю. А. Множественность преступлений: понятие, виды, наказуемость / Ю. А. Красиков. — М.: ВЮЗИ, 1988. — 95 с.

71. Криволапов Г. Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву / Г. Г. Криволапов. — М.: Акад. МВД СССР, 1974. — 32 с.

72. Криволапов Г. Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву и установление ее признаков органами внутренних дел / Г. Г. Криволапов. — М.: МССШМ МВД СССР, 1989. — 48 с.

73. Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений / Л. Н. Кривоченко. — Харьков, 1983. — 129 с.

74. Кривошеин П. К. Повторность в советском уголовном праве: теоретические и практические проблемы / П. К. Кривошеин. — К.: Вища школа, 1990. — 159 с.

75. Кривошеїн П. К. Кваліфікація групових і повторних злочинів: навч. посіб. / П. К. Кривошеїн, В. М. Слісаренко. — К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. — 96 с.

76. Кригер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества / Г. А. Кригер. — М.: Юрид. лит., 1965. — 328 с.

77. Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г. А. Кригер. — М.: Юрид. лит., 1971. — 358 с.

78. Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении / Г.А. Кригер. — М.: МГУ, 1963. — 101 с.

79. Кримінальна справа № 1-169/2009 / Франківський районний суд м. Львова (електроний ресурс). — Режим доступу до вироку: http://www.reyestr.raurtgov.ua/pls/apex/f?p=301:1:2714112792739021

80. Кримінальна справа № 1-177/2010 / Франківський районний суд м. Львова (електроний ресурс). — Режим доступу до вироку: http://www.reyestr.raurtgov.ua/pls/apex/f?p=301:1:2714112792739021

81. Кримінальна справа № 1-408/2009 / Франківський районний суд м. Львова (електроний ресурс). — Режим доступу до вироку: http://www.reyestr.courtgov.ua/pls/apex/f?p=301:1:2714112792739021

82. Кримінальна справа № 1-54/ 2008 р. / архів Вінницького місцевого суду.

83. Кримінальна справа № 1-57/ 2009 р. / архів Чернігівського районного суду Житомирської обл.

84. Кримінальна справа № 1-12/128/2007 Галицький районний суд м. Львова (електроний ресурс). — Режим доступу до вироку: http://www.reyestr.raurtgov.ua/pls/apex/f?p=301:1:2714112792739021

85. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. М. І. Мельника, В. А. Климента. — К.: Юридична думка, 2004. — 352 с.

86. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25.

87. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Вид. третє, переробл. та доповн. — Х.: Одіссей, 2006. — 1184 с.

88. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М.: Юристь, 1995. — 512 с.

89. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, А. В. Василевский. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 320 с.

90. Кудрявцев В. Н. Общая терия квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. — М.: Юристь, 2004. — 304 с.

91. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступлений / В. Н. Кудрявцев. — М.: Госюриздат, 1960. — 244 с.

92. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. — М.: Госюриздат, 1963. — 324 с.

93. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Юристь, 1999. — 304 с.

94. Кузнецова Н. Ф. Классификации преступлений / Н. Ф. Кузнецова // Советское государство и право. — 1967. — № 6. — С. 43.

95. Куприянов А. А. Реализация принципа законности в уголовном праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» / А. А. Куприянов. — М., 2006. — 24 с.

96. Куринов Б. А. Квалификация при совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм / Б. А. Куринов // Вестник МГУ. — 1983. — № 2. — С. 28.

97. Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений / Б. А. Куринов. — М.: МГУ, 1984. — 182 с.

98. Куфаев В. Повторные правонарушения несовершеннолетних / В. Куфаев // Право и жизнь. — 1924. — № 1. — 75 с.

99. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т. А. Лесниевски-Костарева. — М.: Норма, 1998. — 288 с.

100. Лобанова Л. В. О сущности освобождения от уголовной ответственности и правовом положении освобожденного от нее / Л. В. Лобанова / / Проблемы охраны прав и законных интересов личности в социалистическом уголовном праве и процессе: сб. научных трудов. — Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 1985. — С. 85–86.

101. Магомедов А. М. Вопросы квалификации продолжаемых преступлений / А. М. Магомедов // Вестник Московского ун-та. — 1978. — № 1. — С. 31.

102. Майорова Е. И. Неоднократность преступлений по уголовному праву: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Елена Ивановна Майорова. — Москва, 1999. — С. 40.

103. Малков В. П. Квалификация повторных преступлений, совершенных освобожденными от уголовной ответственности / В. П. Малков // Советская юстиция. — 1967. — № 6. — С. 24–25.

104. Малков В. П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву / В. П. Малков. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. — 201 с.

105. Малков В. П. Повторность преступлений: понятие и уголовноправовое значение / В. П. Малков. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. — 174 с.

106. Малков В. П. Совокупность преступлений: вопросы квалификации и назначения наказания / В. П. Малков. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1974. — 307 с.

107. Малков В. П. Назначение наказания по совокупности приговоров / В. П. Малков, Т. Г. Чернова // Российская юстиция. — 1999. — № 10. — С. 46–48.

108. Малыхин В. И. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы: учебн. пособие к спецкурсу / В. И. Малыхин. — Куйбышев: Куйбыш. ун-тет, 1987. — 97 с.

109. Манов Г. Н. О понятиях и их определениях в общей теории государства и права / Г. Н. Манов // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. — М.: ИГП АН СРСР, 1974. — С. 75.

110. Марін О. К. Визначення «вартості» ознак, які кваліфікують злочини / О. К. Марін // Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства). — Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. — С. 102–104.

111. Марін О. К. Кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін. — К.: Атіка, 2003. — 224 с.

112. Матышевский П. С. Ответственность за преступления против социалистической собственности / П. С. Матышевский. — К.: Вища школа, 1983. — 150 с.

113. Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ним преступления / П. С. Матышевский. — К.: Юринком, 1996. — 240 с.

114. Мельникова Ю. Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю. Б. Мельникова. — Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1989. — 120 с.

115. Михлик А. С. К понятию однородного и не менее тяжкого преступления / А. С. Михлик // Советское государство и право. — 1965. — № 8. — С. 105–107.

116. Молчанов Д. М. Совокупность преступлений: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дмитрий Михайлович Молчанов. — Москва: МГЮА, 2000. — 157 с.

117. Мороз М. А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації / М. А. Мороз // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 5(81). — С. 35–39.

118. Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація: конспект лекції з спеціального курсу / В. О. Навроцький / / Життя і право. — 2004. — № 11. — 79 с.

119. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с.

120. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О. Навроцький. — 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

121. Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. — К.: Атіка, 1999. — 464 с.

122. Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / О. В. Наден. — Х.: Право, 2003. — 224 с.

123. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. — 4-те вид., переробл. та доповн. — К.: А.С.К., 2005. — 848 с.

124. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Каннон, А.С.К., 2003. — 1104 с.

125. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций / А. В. Наумов. — М.: БЕК, 1996. — 560 с.

126. Научно-практический комментарий к Основам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик / под ред. В. Д. Меньшагина, П. С. Ромашки. — М.: Госюриздат, 1960. — 180 с.

127. Невзоров І. Л. Принцип законності в правозастосувальній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. Л. Невзоров / Національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2003. — 19 с.

128. Никифоров А. С. Совокупность преступлений / А. С. Никифоров. — М.: Юрид. лит., 1965. — 134 с.

129. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2003 — Т. 3. — 862 с.

130. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / уклад. B. В. Яременко, О. М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2003 — Т. 2. — 926 с.

131. Ораздурдыев А. М. Продолжаемое преступление по советскому уголовному праву: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / А. М. Ораздурдыев / Казанський ун-т. — Казань, 1984. — 20 с.

132. Орел Л. Е. О понятии однородного преступления / Л. Е. Орел / / Правоведение. — 1965. — № 3. — С. 71.

133. Петухов Р. Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Руслан Борисович Петухов — М., 1999. — 203 с.

134. Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть общая / А. А. Пионтковский. — М., 1924.

135. Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права / C. В. Познышев. — М.: А.А.Карцев, 1912. — 669 с.

136. Попович М. В. Класифікація / М. В. Попович // Українська радянська енциклопедія. — Т. 5. — К.: УРЕ, 1980. — 566 с.

137. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 528 с.

138. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 г. // Российськая газета. — 2003. — 2 апреля.

139. Пояснювальна записка до проекту Кримінального кодексу / / Українське право. — 1997. — № 2. — С. 145.

140. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 / упорядник та автор нарису К. А. Вислобоков. — К.: НАН України, 1997. — 547 с.

141. Про практику застосування судами законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2010. — № 7. — С. 6–10.

142. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — № 2. — С. 9–11.

143. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 1(65). — C. 6-11.

144. Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 6. — С. 14–20.

145. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 1. — С. 2–6.

146. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 1 (35). — С. 37–42.

147. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2002. — № 4. — С. 33–36.

148. Про судову практику в справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. // Юридичний вісник. — 2002. — № 28. — С. 21.

149. Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 12. — С. 9–16.

150. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2008. — № 7(95). — С. 1–8.

151. Рарог А. И. Проблемы множественности преступлений по законодательству Республики Беларусь, РФ и Украины / А.И. Рарог // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. — 2004. — № 2(2). Додаток 2. — С. 12–17.

152. Ришелюк А. М. Про поняття, ознаки і сферу дії продовжуваного злочину / А.М. Ришелюк // Правова держава; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — К.: Наукова думка, 1992. — Вип. 1. — С. 117–121.

153. Российское уголовное право: в 2 т. — Т. 1: Общая часть: учеб. / Г. Н. Борзенков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хекай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. — 520 с.

154. Российское законодательство X–XX веков: в девяти томах. — Т. 1: Законодательство Древней Руси. — М.: Юрид. лит., 1984. — 432 с.

155. Российское законодательство X–XX веков: в девяти томах. — Т. 6: Законодательство первой половины ХІХ века. — М.: Юрид. лит., 1984. — 432 с.

156. Санинский Р.А. Теоретико-законодательные и правоприменительные аспекты множественности преступлений: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Роман Александрович Санинский. — СПб., 2004. — 221 с.

157. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / под ред. проф. И.Т. Голякова. — М.: Госюрздат, 1953. — 464 с.

158. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СРСР, 1924–1986. — М.: Известия, 1987. — 1039 с.

159. Свинкин А.И. Оптимальное конструирование квалифицированных составов по признакам повторности и рецидива: сб. учен. трудов / А. И. Свинкин // Советская юстиция. — 1975. — Вып. 37. — С. 28–40.

160. Святохин П. К понятиям о повторности и неоднократности преступлений / П. Святохин, В. Жгутов // Советская юстиция. — 1971. — № 21 — С. 18–19.

161. Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право / Н.Д. Сергеевский. — СПб., 1910. — 378 с.

162. Сердюк П.П. Теорія кримінально-правових відносин та взаємодія інститутів повторності злочинів, звільнення від покарання, судимості у КК України / П.П. Сердюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7–8 квітня 2006р.: у 2 ч. — Львів: ЛьвДУВС, 2006. — Ч. 1. — С. 266.

163. Словарь законодательных и нормативных терминов. Юридический словарь / И. Дахно. — К.: Бліц-Информ, 1998. — 352 с.

164. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. — М.: Советская енциклопедия, 1989. — 1630 с.

165. Советское уголовное право. Часть Общая: учебник / Б.В. Здравомыслов, М.А. Тельфер, П.И. Гришаев и др. — М.: Юридическая литература, 1982. — 440 с.

166. Созанський Т.І. Види множинності злочинів / Т.І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матеріали науково-практичної конференції 4–5 квітня 2003. — Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003 р. — С. 121–123.

167. Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Т. І. Созанський / Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів, 2009. — 20 с.

168. Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія / Т. І. Созанський. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. — 240 с.

169. Солопанов Ю. О назначении наказания при совокупности преступлений / Ю. Солопанов, В. Шмелев // Социалистическая законность. — 1990. — № 8. — С. 33.

170. Становский М. Понятие продолженного преступления / М. Становский // Российская юстиция. — 1995. — № 11. — С. 16–17.

171. Стрижевська А. А. Деякі питання систематизації окремих проявів множинності злочинів у теорії кримінального права та Кримінальному кодексі України / А. А. Стрижевська // Судова апеляція. — 2006. — № 4. — С. 60–68.

172. Стрижевська А. А. Визначення змісту поняття «повторність злочинів» / А. А. Стрижевська // Прокуратура, людина, держава. — 2004. — № 5. — С. 57–64.

173. Стрижевська А. А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001 р. / А. А. Стрижевська // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2002. — № 3. — С. 112–116.

174. Стрижевська А. А. Питання співвідношення поняття «множинність злочинів» та системного утворення «повторність, сукупність та рецидив злочинів» у доктрині кримінального права та чинному Кримінальному кодексі України / А. А. Стрижевська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали X регіональної науково-практичної конференції 5–6 лютого 2004 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, 2004. — С. 368.

175. Стручков Н. А. Назначение наказания при совокупности преступлений / Н. А. Стручков. — М.: Госюрздат, 1957. — 144 с.

176. Стручков Н. А. Условно-дострочное освобождение от наказания / Н. А. Стучков. — М.: Госюриздат, 1961. — 47 с.

177. Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України) // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 3 (103). — С. 26–34.

178. Судова практика у кримінальних справах // Кримінальне судочинство. — 2006. — Вип. 1–2. — 392 с.

179. Таганцев Н. С. О повторении преступлений / Н. С. Таганцев. — СПб.: Иследование журнал Министерства юстиции, 1867. — 296 с.

180. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Общая часть / Н. С. Таганцев. — Спб.: Гос. Тип., 1902. — 823 с.

181. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: в 2 т. / Н. С. Таганцев. — М.: Наука, 1994. — Т. 1. — 380 с.

182. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Часть общая / Н. С. Таганцев. — СПб.: Гос. Тип., 1902. — Т. 2. — 656 с.

183. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике / С. А. Тарарухин. — К.: Юринком, 1995. — 208 с.

184. Тарарухін С. А. Вибрані твори. Частина 3. Кримінальне право. Теорія кваліфікації злочинів / С. А. Тарарухін. — К.: Національна академія внутрішніх справ, 2004. — 248 с.

185. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В. В. Кузнєцов, А. В. Савченко; за заг. ред. професорів Є. М. Мойсеєва та О. М. Джужи, наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. — К.: Паливода A. В., 2006. — 300 с.

186. Терехов Д. К понятию однородного и не менее тяжкого преступления / Д. Терехов, Ю. Северин // Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1962. — № 6. — С. 28.

187. Тишкевич И. С. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность / И. С. Тишкевич. — Минск: Университетское, 1984. — 168 с.

188. Тишкевич С. И. Единая теория уголовного нормотворчества и квалификация преступлений: основные концептуальные положения / С. И. Тишкевич. — М.: АМ МВД РБ, 1992. — 181 с.

189. Ткачевский Ю. М. Досрочное освобождение от наказания / Ю. М. Ткачевский. — М.: Госюрздат, 1962. — 136 с.

190. Ткаченко В. И. Повторность преступлений / В.И. Ткаченко // Задачи и средства уголовно-правовой охраны социальнообщественных отношений. — М.: Изд-во ВЮЗИ, 1983. — 153 с.

191. Ткешелиадзе Г. Т. Ответственность при совокупности преступлений по советскому уголовному праву: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / Г.Т. Ткешелиадзе. — Тбилиси, 1961. — 22 с.

192. Тоболкин П. С. Социальная обусловленность уголовноправовых норм / П. С. Тоболкин. — Свердловск: Среднеуральское книжное изд-во, 1983. — 166 с.

193. Трайнин А. Н. Уголовное право. Общая часть / А. Н. Трайнин. — М.: МГУ, 1929. — 670 с.

194. Труфанов В. В. Советское уголовное право. Часть общая / B. В. Труфанов. — М., 1960. — 28 с.

195. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. — СПб.: Юридический Центр Пресс, 2001. — 410 с.

196. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): сборник законодательных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. — М.: Зерцало, 1999. — 352 с.

197. Уголовное право. Часть Общая: учебник / Н. И. Загородников, С. В. Бородин, М. И. Якубович и др.; под ред.: Л. А. Евстигнеевой, Г. К. Большаковой. — М.: Юрид. лит., 1966. — 511 с.

198. Уголовный кодекс Азербайжанской Республики / (ред. И. М. Рагимова; пер. Б. Е. Аббасова). — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 325 с.

199. Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. Н. И. Мацнев. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 561 с.

200. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 510 с.

201. Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. 3. К. Бигвава, вступ. статья к.ю.н., доц. В. И. Михайлова, обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе; перевод с грузинского И. Мериджанашвили. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 409 с.

202. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 352 с.

203. Уголовный кодекс Латвии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 313 с.

204. Уголовный кодекс Республики Армения / (ред. Е. Р. Азяряна; пер. Р. З. Авакяна). — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 450 с.

205. Уголовный кодекс Республики Беларусь (предисл. Б. В. Волженкина; обзор. статья А. В. Баркова). — СПб.: Юридический Центр Пресс, 2001. — 474 с.

206. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашов. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 298 с.

207. Уголовный кодекс Республики Казахстан / предисл. И. И. Рогова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 466 с.

208. Уголовный кодекс Республики Молдова / вступ. статья А. И. Лукашова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 408 с.

209. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 234 с.

210. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / вступ. статья М. Х. Рустамбаева, А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 338 с.

211. Уголовный кодекс Российской Федерации. — М.: Юр. книга, 2004. — 160 с.

212. Уголовный кодекс Туркменистана // Ведомости Меджлиса Туркменистана. — 1997. — № 2. — Ч. 2. — С. 9.

213. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. Д. А. Шестаков. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 524 с.

214. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод с эстонского В. В. Запевалова, вступ. статья канд. юрид. наук, доц. СПбГУ Н. И. Мацнева. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 262 с.

215. Українська радянська енциклопедія / ред. О. К. Антонов, Ф. С. Бабічев. — Т. 8. — К., 1982. — 528 с.

216. Український радянський енциклопедичний словник: в 3 т. / ред кол. А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. — 2-ге вид. — К.: Головна редакція УРЕ, 1987. — Т. 2. — 736 с.

217. Филимонов В. Д. Общественная опасность личности отдельных категорий преступников и ее уголовно-правовое значение / В. Д. Филимонов. — Томск, Изд-во Томского университета, 1973. — 153 с.

218. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 4-е изд. — М.: Политиздат, 1980. — 444 с.

219. Фріс П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України / П. Л. Фріс. — К.: Атіка, 2005. — 124 с.

220. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / П. Л. Фріс. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 362 с.

221. Фролов Е. Совокупность и повторность преступлений, посягающих на один объект / Е. Фролов, Е. Сухарев, А. Горбуза // Советская юстиция. — 1979. — № 4. — С. 5–7.

222. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації / М. І. Хавронюк. — К.: Юрисконсульт, 2006. — 1048 с.

223. Черненко Т. Г. Формы множественности преступлений и их отражение в квалификации / Т. Г. Черненко // Уголовное право. — 2000. — № 4. — С. 40–43.

224. Черненко Т. Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву: дисс… д-ра юрид. наук / Тамара Геннадиевна Черненко. — Кемерово, 2001. — 367 с.

225. Чернов В. К определению понятия продолжаемого преступления / В. Чернов // Советская юстиция. — 1971. — № 23. — С. 5–6.

226. Чубарев В. Л. Многоразовая преступная деятельность и уголовный закон / В. Л. Чубарев // Государство и право. — 1992. — № 12. — С. 71–79.

227. Шаргородский М. Д. Вопросы общей части уголовного права (Законодательство и судебная практика) / М. Д. Шаргородский / ответ. ред. В. А. Иванов. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. — 256 с.

228. Шейнин Х. О повторности совершения преступлений / Х. Шейнин // Социалистическая законность. — 1963. — № 5. — С. 41.

229. Шкредова Э. Г. Множественность преступлений (истории — ческий аспект) / Э. Г. Шкредова. — М.: Юрлитинформ, 2011. — 184 с.

230. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. — М., 1999. — 526 с.

231. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: Українська енциклопедія, 1998. — Т. 4. — 2002. — 720 с.

232. Юшков Ю. Н. Множественность преступных деяний: вопросы квалификации преступлений и назначения наказания: автореф. дисс. на соискание ученой степен. канд. юрид. наук / Ю. Н. Юшков. — Свердловск, 1974. — 27 с.

233. Яковлев А. М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву / А. М. Яковлев. — М.: Госюриздат, 1960. — 119 с.

234. Яковлев А. М. Совокупность преступлений, повторность и рецидив по советскому уголовному праву / А. М. Яковлев / / Советское государство и право. — 1956. — № 10. — С. 45–50.

235. Якубович М. И. Условное осуждение по советскому праву / М. И. Якубович, Д. О. Хан-Магомедов. — М.: Госюриздат, 1960. — 40 с.