Печать
PDF

Розділ ХVIII Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

Розділ ХVIII Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

 

§1. Поняття злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Науково-технічний прогрес неможливий без широкомасштабного впровадження в управлінську діяльність, у різні сфери науки, техні­ки і виробництва електронно-обчислювальної техніки і мереж електрозв’язку. Це вимагає розвитку й удосконалення правових засобів регулювання суспільних відносин у сфері інформаційної діяльності. У цьому відношенні базовими нормативними актами в Україні є: за­кони України: «Про захист інформації в інформаційно-телекому­нікаційних системах» від 5 липня 1994 р. (у редакції від 19 березня 2009 р.), «Про зв’язок» від 16 травня 1995 р. (у редакції від 5 червня 2003 р.), «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. (у редакції від 11 січня 2007 р.), а також низка підзаконних актів: «Положення про технічний захист інформації в Україні», затверджене Указом Прези­дента України від 27 вересня 1999 р. № 1229, наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 24 грудня 2001 р. № 76 «Про затвердження По­рядку захисту державних інформаційних ресурсів у інформаційно- телекомунікаційних системах» та ін.

У статті 361 КК «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», ст. 3611 КК «Створен­ня з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих про­грамних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут», ст. 3612 КК «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчис­лювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації», ст. 362 КК «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих систе­мах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інфор­мації, вчинені особою, яка має право доступу до неї», ст. 363 КК «Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних ма­шин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється», ст. 3631 КК «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масо­вого розповсюдження повідомлень електрозв’язку» передбачена відповідальність за злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп ’ютерів), їх систем чи комп’ютерних мереж та мереж електрозв’ язку.

Родовий об’єкт — інформаційна безпека, безпосередній — нормаль­не функціонування електронно-обчислювальних машин (комп ’ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних мереж, комп’ютерної інфор­мації та мереж електрозв’язку.

Предмет злочину: 1) електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) — комп ’ютер — комплекс електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань. ЕОМ складається, як правило, із трьох частин: системного блока, який включає в себе мікропроцесор та інші пристрої, необхідні для її робо­ти (накопичувачі даних, блок живлення тощо), клавіатури, за допо­могою якої вводяться в ЕОМ символи, та монітора, на якому відобра­жається текстова і графічна інформація; 2) автоматизовані системи (АС) — системи, що здійснюють автоматизовану обробку даних, до складу яких входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислюваль­ної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забез­печення. До складу АС входить принаймні одна ЕОМ та периферійні пристрої, що працюють на основі такої ЕОМ: принтер, сканер, модем, мережевий адаптер та ін.; АС включають у себе комп’ютерні мережі і мережі електрозв’язку; 3) комп’ютерні мережі (мережа ЕОМ) — це об’єднання кількох комп ’ютерів (ЕОМ) і комп ’ютерних систем, взаємопов’язаних і розподілених за фіксованою територією та орієн­тованих на колективне використання загальномережевих ресурсів. Комп’ютерні мережі передбачають спільне використання ресурсів об­числювальних центрів (ОЦ), запуск загальних програм, що входять до комп’ютерних систем; ЕОМ можуть включати дві чи більше автома­тизованих комп’ютерних системи (АКС) як сукупність взаємопов’язаних ЕОМ, периферійного устаткування та програмного забезпечення, при­значених для автоматизації прийому, збереження, обробки, пошуку та видачі інформації споживачам. Комп’ютерні системи можуть бути регіонального і галузевого характеру; 4) мережі електрозв’язку — це сукупність технічних засобів та споруд зв’язку, з’єднаних у єдиний технологічний процес забезпечення інформаційного обміну — марш­рутизації, комунікації, передачі, випромінювання або прийому знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах. До них належать, зокрема, телефонний, телеграфний, теле­тайпний та факсимільний зв’язок. Предмети мережі електрозв’язку включають телефони, факси, телетайпи, телеграфи, інші апарати, при­строї і обладнання мереж електрозв’язку, призначені для передачі й обміну інформацією; 5) комп’ютерна інформація — це текстова, циф­рова, графічна чи інша інформація (дані, відомості) про осіб, пред­мети, події, явища, що існує в електронному вигляді і знаходиться в ЕОМ, АС чи в комп’ютерній мережі, а також зберігається на відповід­них електронних носіях, до яких належать гнучкі магнітні диски (дис­кети), жорсткі магнітні диски (вінчестери), касетні магнітні стрічки (стримери), магнітні барабани, магнітні карти та ін. Інформація носіїв може використовуватися, оброблятися чи змінюватися за допомогою ЕОМ (комп’ютерів); 6) інформація, що передається мережами електрозв’язку (телекомунікаційними мережами) — будь-які відомос­ті, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, зображень чи в інший спосіб (телефонні повідомлення, радіо- та телепередачі тощо), у тому числі і за допомогою комп’ ютера, якщо вона передається через мережі електрозв’язку.

Об’єктивна сторона цих злочинів може виражатися в активних діях (наприклад, при несанкціонованому втручанні в роботу електронно- обчислювальних машин (комп’ ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) — ст. 361 КК або в злочинній бездіяльності (наприклад, при порушенні правил експлуа­тації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизо­ваних систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або по­рядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється, — ст. 363 КК).

Для об’єктивної сторони деяких злочинів потрібно не тільки вчи­нення суспільно небезпечного діяння (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, здійснене без попередньої згоди адреса­тів), а й настання суспільно небезпечних наслідків — матеріальні склади злочинів: порушення або припинення роботи електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 1 ст. 3631 КК). В інших випадках розглядувані злочини сформульовані як склади зло­чинів з формальним складом (створення з метою використання, роз­повсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ч. 1 ст. 3661 КК).

Суб’єктивна сторона цих злочинів передбачає, як правило, умис­ну вину. Можлива і необережність — при порушенні правил експлуа­тації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизо­ваних систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або по­рядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється (ст. 363 КК).

Мотиви та цілі можуть бути різними — помста, прагнення до за- володіння інформацією. Якщо ж викрадення інформації вчиняється з корисливих мотивів і містить ознаки шахрайства, вчинене слід квалі­фікувати за сукупністю злочинів — за статтями 362 і 190 КК.

Суб’єкт злочину — особа фізична, осудна, що досягла 16-річного віку. У деяких випадках суб’єкт спеціальний — особа, яка відповідає за експлуатацію ЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, мереж електрозв’язку або повинна забезпечувати порядок чи виконан­ня правил захисту інформації, яка в них обробляється (ст. 363 КК).