Печать
PDF

Кримінальне право України: Особлива частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація)

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

Підручник


За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

4-те видання, перероблене і доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2010

 

 

Рецензенти:

О. М. Костенко - доктор юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України), академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;

В. А. Мисливий - доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ);

А. А. Музика - доктор юридичних наук, професор (Державний науково-дослідний інститут митної справи)

 

Колектив авторів:

Г М. Анісімов - розділ ІХ (§ 2 - у співавт. з С. В. Гізімчуком та Ю. В. Гродецьким);

Ю. В. Баулін - розділ XV (§ 1, 5);

В. І. Борисов - розділ IV (§ 1, 3 - у співавт. з В. А. Коза­ком; § 2); розділ V (у співавт. з Л. В. Дорош); розділ Хіі;

С. Б. Гавриш - розділ Х (§ 1-4);

С. В. Гізімчук - розділ ІХ (§ 1 - у співавт. з Ю. В. Гродецьким; § 2 - у співавт. з Г. М. Анісімовим та Ю. В. Гродецьким);

Ю. В. Гродецький - розділ VI (§ 3, 4); розділ ІХ (§ 1 - у співавт. з С. В. Гізімчуком; § 2 - у співавт. з Г. М. Анісімовим та С. В. Гізімчуком );

Н. О. Гуторова - розділ III (§ 4); розділ XVII (§ 5, 6);

Л. В. Дорош - розділ V (у співавт. з В. І. Борисовим); розділ XVlI (§ 1-4);

І. О. Зінченко - розділ VI (§ 1, 5-7);

В. І. Касинюк - розділ III (§ 3); розділ ХІІІ;

В. М. Киричко - розділ VIII (у співавт. з В. Я. Тацієм, О. І. Перепелицею); розділ ХХІІ;

В. А. Козак - розділ IV (§ 1, 3 - у співавт. з В. І. Борисовим); розділ ХХ (§ 5 - у співавт. з В. І. Тютюгіним);

Л. М. Кривоченко - розділ VI (§ 2); розділ VII (§ 1, 2); розділ XVI;

В. А. Ломако - розділ XIV; М. І. Панов - розділ VII (§ 3, 4); розділ ХУЛІ; розділ ХХІ (у співавт. з С. О. Харитоновим);

О. І. Перепелиця - розділ VIII (у співавт. з В. М. Киричко, В. Я. Тацієм);

І. В. Самощенко - розділ Х (§ 5); розділ ХХ (§ 3 - у співавт. з В. І. Тютюгіним);

В. В. Сташис - розділ III (§ 1, 2);

В. Я. Тацій - розділи I, II; розділ VIII (у співавт. з В. М. Киричко, О. І. Перепелицею);

В. П. Тихий - розділ XI; В. І. Тютюгін - розділ ХІХ; розділ ХХ (§ 1, 2, 4, 6; § 3 - у співавт. з І. В. Самощенком; § 5 - у співавт. з В. А. Козаком); І

В. В. Устименко І - розділ ХV (§ 2-4);

С. О. Харитонов - розділ ХХІ (у співавт. з М. І. Пановим)

 

Укладачі предметного покажчика:

В. І. Борисов, Ю. В. Гродецький, В. А. Козак

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Осо­бливої частини кримінального права України. У четвертому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до листопада 2009 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також на­укових і практичних працівників.