Печать
PDF

Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Поняття зазначення походження товару та географічного зазначення

1.  Зазначення походження товару — це термін, який охоплює просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення місця походження товару. Поняття "кваліфіковане зазначення місця походження товару" включає:

1)  назву місця походження товару, тобто назву географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;

2)  географічне зазначення походження товару — назву географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

2.  На якісні характеристики, крім технічного рівня, технології,якості матеріалів, впливають ще й інші фактори, які часто не залежать навіть від технічного рівня виробництва чи будь-яких інших умов вироблення товару. Такими додатковими факторами, що зумовлюють значною мірою якісні та інші характеристики товару, можуть бути певні властивості того чи іншого географічного району. Це можуть бути різноманітні фактори — вода, повітря, грунти, кліматичні,гідрологічні та інші умови. Це природні фактори географічного району, які можуть зумовлювати певні якісні показники вироблюваного товару (наприклад мінеральної води). Але на якісні характеристики товару можуть впливати також І люди — виробники цього товару.

Третій напрям впливу на конкурентоспроможність товару — це поєднання географічного фактора з людським. Поєднання місцевого фактора з людським дає високий ефект, підвищує конкурентоспроможність товару. Таким чином, на ринку складається певна оцінка товару, виробленого в певному географічному об'єкті та ще й у поєднанні з людським фактором. Зростає значення найменування місця походження товару, виникає необхідність його правового регулювання.

 

2. Порядок і дата виникнення права інтелектуальної власності на географічне зазначення

1. Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права у встановленому чинним законодавством порядку або внаслідок міжнародних договорів держави. Просте зазначення походження товару реєстрації не підлягає.

 

3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

1.   Заявником на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару може бути будь-яка юридична чи фізична особа, яка має намір виробляти товар з характерними для даного географічного об'єкта властивостями або вже виробляє зазначений товар. Проте слід мати на увазі ту особливість цього інституту, що право на використання кваліфікованого зазначення походження товару не є монопольним, тобто воно не є виключним правом. Це означає, шо одне й те саме найменування місця походження товару може бути зареєстровано на ім'я кількох заявників — користувачів цим найменуванням. Особа, яка зареєструвала на своє ім'я кваліфіковане зазначення походження товару, набуває право на його використання (але не виключне право), якщо товар, шо виробляється, відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію. Проте для користування зазначенням походження товару не обов'язково усім користувачам його реєструвати, достатньо однієї реєстрації на ім'я будь-якої фізичної чи юридичної особи.

2.   Право користування цим зазначенням походження товару на підставі державної реєстрації може бути надано будь-якій фізичнійчи юридичній особі. Але таке право може бути надано за однієї неодмінної умови — виробник товару перебуває у тому самому географічному об'єкті і виробляє товар з тими самими властивостями,які визначені у свідоцтві про реєстрацію найменування місця походження товару.

Свідоцтво на право використання зазначення походження товару надає його володільцю певні права і накладає на нього певні обов'язки. Основним правом, що надається свідоцтвом, є право на користування кваліфікованим зазначенням походження товару.

 

4. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

1. Такими правами є:

1)   право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

2)   право на використання географічного зазначення;

3)   право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Таке право є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

2.  Використанням зазначення походження товару прийнято вважати застосування їх на товарах, для яких воно зареєстровано, а також на їх упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках та іншій діловій документації, друкованих виданнях, на офіційних бланках, вивісках, а також при демонстрації товару на виставках і ярмарках, які проводяться на території держави. Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для повідомлення про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура НМП, а географічного зазначення — ГЗП. Замість цього маркування або разом з ним може наноситися текст: "Зареєстрована в Україні назва місця походження товару" або "Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару".

3.  Право на користування найменуванням місця походження товару не є виключним, і тому володілець свідоцтва на нього не має права видавати ліцензії на використання цього найменування іншим особам. Цим іншим особам можна просто одержати свідоцтво направо користування цим же зазначенням місця походження товару.

4.  Якщо зазначення походження товару набуває правової охорони,то в законі передбачено і захист цього права в разі його порушення.

Володілець свідоцтва має право забороняти використання зазначення походження товару особами, які не мають свідоцтва на право його використання. Якщо свідоцтво на право використання зазначення місця походження товару мають кілька осіб, то всі вони мають право забороняти його використання Іншим особам.

Порушенням права на використання зазначення походження товару має визнаватися й те, що воно використовується з такими висловами, як "рід", "тип", "імітація" та ін.

Порушенням має визнаватися також використання подібного позначення для однорідних товарів, що здатне ввести в оману щодо місця походження товару та його особливих властивостей. Порушенням також визнається використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

5. Крім заборони неправомірного використання найменування місця походження товару, володілець свідоцтва має право вимагати від порушника."

1)  припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення;

2)  вилучення з обігу товару з неправомірним використанням зазначення походження;

3)  вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного зазначення походження, а у разі неможливості цього — знищення товару;

4)  відшкодування втрат, включаючи неодержані доходи;

5)  відшкодування збитків у розмірі не більше ніж отриманий порушником прибуток.

Всі спори, пов'язані з використанням зазначення походження товару, має вирішувати суд.

 

5. Строк чинності свідоцтва на географічне зазначення

І. Строк чинності свідоцтва може бути припинений судом у випадку зміни характерних для даного географічного місця умов і можливостей виробництва товару, описаного в Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів далі — Реєстр), а також у випадках визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічною місцевістю в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути також припинено:

1)   за рішенням суду про припинення права у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, записаних у Реєстрі. В цьому випадку право припиняється з дати постановления судового рішення. За рішенням суду про припинення дії реєстрації, право припиняється з дати припинення дії реєстрації;

2)   у випадку ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи — володільця свідоцтва;

3)   у випадку подачі володільцем свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це.

При несплаті збору за подовження строку дії свідоцтва право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який не сплачено збір.

2. Підставами припинення правової охорони найменування місця походження товару можуть бути:

1)   визнання недійсною реєстрації зазначення походження товару за скаргою будь-якої особи, якщо реєстрацію було здійснено з порушенням вимог законодавства;

2)   зміна характерних для даного географічного об'єкта умов і неможливість виробництва товарів із зазначеними в Реєстрі властивостями, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Чинність реєстрації найменування місця походження товару має припинитися з моменту публікації рішення Установи про це в бюлетені.

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено в разі анулювання реєстрації найменування місця походження товару.

Зрозуміло, що в разі припинення чинності реєстрації зазначення походження товару припиняється і чинність свідоцтва на право його використання. Адже зникає підстава права на використання зазначення походження товару.