Печать
PDF

Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Поняття раціоналізаторської пропозиції

1. Раціоналізаторською пропозицією визнається пропозиція, що є   новою   і   корисною  для   підприємства,   організації,   установи,міністерства, відомства, до якого вона подана, і котра передбачає зміну або удосконалення:  конструкції виробу, технології виробництва, складу матеріалу.

До раціоналізаторської пропозиції законодавство встановило три необхідні вимоги:

1)   пропозиція має стосуватися профілю підприємства, якому вона подана;

2)   вона має бути новою;

3)   раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною підприємству, якому вона подана.

Пропозиція подається тому підприємству, діяльності якого вона стосується. При цьому не має значення, де працює раціоналізатор і взагалі чи працює. Відповідність діяльності підприємства визначається тим, що вона може бути використана в технологічному процесі цього підприємства, в продукції, що ним виробляється, у застосовуваній техніці або матеріалах.

Новизна — це критерій охороноздатності, який визначається за сукупністю знань, так званим "рівнем техніки". Пропозиція визнається новою для підприємства, якщо її суть до заявлення пропозиції не була відома, тобто відсутні будь-які відомості з усіх відомих джерел інформації, які містять дані про раціоналізаторські пропозиції.

Пропозиція визнається корисною для підприємства, якщо її використання дає змогу збільшити економічну ефективність підприємства, отримати більший прибуток тощо.

Не можна вважати раціоналізаторською пропозицію, яка ставить мету, але не визначає шляхів її досягнення.

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути як матеріальна річ, так і певний процес — і технологічний, і технічний, але не слід до рацпропозицій відносити організаційні чи управлінські процеси.

 

2.  Порядок оформлення раціоналізаторської пропозиції

І. Заяву на раціоналізаторську пропозицію складає сам автор (співавтори) за спеціально встановленою формою. Форма заяви на раціоналізаторську пропозицію містить розділ "Опис пропозиції". Цей опис починається з викладення недоліків існуючої конструкції, виробу, технології виробництва і техніки, що застосовуються, і складу матеріалу. Далі в описі викладаються переваги пропозиції,   що  усувають  зазначені   недоліки,   зміст  запропонованого рішення. Опис має бути складений так, щоб у ньому містились усі необхідні лані, достатні для практичного здійснення пропозиції без участі автора чи співавторів. В описі наводяться також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект, який може дати використання раціоналізаторської пропозиції.

У разі потреби до заяви додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та додаткові відомості про прибуток чи інший позитивний ефект, який може дати використання раціоналізаторської пропозиції.

Усі матеріали заяви (графічні чи Інші матеріали заяви, що додаються до неї) мають бути підписані усіма співавторами, зазначеними у заяві. На заяві і графічних матеріалах зазначається дата заповнення (написання) та виготовлення.

2.  Підприємство, до якого подається заява, в разі заінтересованості в цій пропозиції може надати авторові допомогу в складанні заяви, виготовленні креслень, схем, ескізів тощо.

Заява на раціоналізаторську пропозицію може бути подана до міністерства. У такому разі її направляють на розгляд того підприємства, діяльності якого стосується пропозиція, без ЇЇ реєстрації в журналі, але з зазначенням дати її надходження.

Якщо раціоналізаторська пропозиція не стосується діяльності підприємства, якому вона подана, або сама заява складена з порушенням встановлених вимог, то її не реєструють і не приймають до розгляду.

Правильно складена заява приймається до розгляду. З моменту реєстрації заява вважається документом підприємства, міністерства (відомства), і на прохання автора чи співавторів їм може бути видано копію зареєстрованої заяви.

3.  Якщо авторові раціоналізаторської пропозиції відмовлено в реєстрації,  то  йому у письмовій  формі   повідомляють причину відмови. В цьому повідомленні має бути зазначено найменування пропозиції і дата її надходження на підприємство або до міністерства (відомства).

При незгоді автора з відмовою у реєстрації і прийнятті до розгляду його заяви він може оскаржити зазначену відмову керівникові підприємства, міністерства (відомства). Скарга має бути розглянута у 15-денний строк.

Автор має право після реєстрації заяви на раціоналізаторську пропозицію вносити до неї зміни і доповнення. Проте зазначені зміни і доповнення можуть вноситися лише до прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською. Зміни і доповнення не повинні стосуватися суті пропозиції. Якщо вони стосуються суті пропозиції, то можуть бути оформлені як окрема пропозиція.

Автор має право на одержання довідки, якою засвідчується факт і дата надходження заяви. Така довідка повинна бути видана авторові протягом 5 днів від дати надходження такого прохання.

Якщо пропозиція не має новизни, то такий висновок має бути належним чином обгрунтований.

4.  За результатами розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію може бути прийнято такі рішення:

1)   визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до використання;

2)   провести дослідну перевірку пропозиції;

3)   пропозицію відхилити.

Рішення щодо пропозиції приймає керівник підприємства чи керівник відповідного підрозділу, на якого це покладено наказом по підприємству, з урахуванням висновків пропозиції стосовно її новизни і корисності.

У разі визнання пропозиції раціоналізаторською підприємство розробляє організаційно-технічні заходи, які мають забезпечити її ефективне використання.

Проте трапляються випадки, коли пропозиція визнається раціоналізаторською не повністю, а лише частково, тоді в рішенні має бути вказано, в якій саме частині вона визнається раціоналізаторською.

Рішення про відхилення пропозиції має бути аргументоване мотивами відхилення.

Порядок розгляду заяв на раціоналізаторські пропозиції, внесені керівником, його заступником, головним Інженером, заступником головного інженера підприємства за місцем роботи чи підпорядкованих підприємств, дещо інший. їхні заяви розглядає і рішення за ними приймає керівник вищестоящої організації. Такий самий порядок діє і щодо пропозицій, внесених зазначеними працівниками у співавторстві з іншими особами.

5. Протягом місяця після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською І прийняття ЇЇ до використання авторові видається свідоцтво встановленої форми. Якщо авторство на пропозицію мають кілька співавторів, то кожному з них видається свідоцтво.

Свідоцтво видає підприємство, яке прийняло рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття ЇЇ до використання. Його підписує керівник підприємства і скріплює печаткою. У свідоцтві зазначається дата І номер заяви, вказані в Журналі реєстрації.

У разі співавторства у свідоцтві вказуються прізвища усіх співавторів в алфавітному порядку.

Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується спеціальним актом за формою, яку затверджує Державним комітетом статистики України. Саме в обсязі, передбаченому в описі пропозиції, і здійснюється її правова охорона.

 

3. Права автора раціоналізаторської пропозиції

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на захист своїх особистих немайнових і майнових прав. Особисті немайновІ права автора раціоналізаторської пропозиції захищаються у позовному порядку.

Автор має право на подання заяви на раціоналізаторську пропозицію. Але за наявності певних відхилень від встановлених вимог йому може бути відмовлено в прийнятті заяви до розгляду. Така відмова може бути оскаржена керівнику підприємства. Скарга має бути розглянута в 15-денний строк. Тобто такі скарги розглядаються в адміністративному порядку. Відмова у визнанні пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до використання може бути оскаржена керівнику підприємства в 3-місячний строк. У разі незгоди автора з прийнятим за його скаргою рішенням або якщо при розгляді скарги рішення не прийнято, автор може звернутися до суду. В цьому разі передбачено адміністративно-судовий порядок захисту прав автора раціоналізаторської пропозиції. Юридична особа, яка прийняла пропозицію та визнала її раціоналізаторською, має право на виключне її використання в будь-якому обсязі без обмежень.

2.  Автор раціоналізаторської пропозиції, як і будь-який інший суб'єкт права інтелектуальної власності, відповідно до чинного законодавства має певні особисті немайнові і майнові права.

До особистих немайнових прав автора раціоналізаторської пропозиції належать: право авторства, право на ім'я, право на назву раціоналізаторської пропозиції, право на пріоритет; до майнових прав — право на винагороду.

Щодо особистих немайнових прав, то їх зміст уже розкривався раніше і тому немає потреби повторюватись. Що стосується права на винагороду, то воно має свої особливості. Раціоналізатор, подаючи заявку до підприємства про визнання поданої ним пропозиції раціоналізаторською, разом з тим передає підприємству, в разі визнання пропозиції раціоналізаторською, і право на використання за певну винагороду.

Розмір винагороди визначається відповідно до Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій.

Якщо використання раціоналізаторської пропозиції дає певний економічний ефект (прибуток), то складається розрахунок ефективності за рік. Винагорода за раціоналізаторські пропозиції, що не дають економічного ефекту, але які мають інший позитивний результат, виплачується у розмірі, визначеному залежно від їх дійсної цінності з урахуванням досягнутого позитивного ефекту та обсягу використання.

3.   Право на винагороду має автор або співавтори протягом 2 років з моменту початку використання раціоналізаторської пропозиції на підприємстві, яке видало автору свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію. Розмір винагороди визначається умовами договору між автором та підприємством, але не може бути менше: 10%прибутку, отримуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції; 2% від частки собівартості продукції (робіт, послуг), яка стосується раціоналізаторської пропозиції,позитивний ефект від якої не впливає на отримання прибутку. Винагорода сплачується авторові відповідно до умов договору, але не пізніше 3 місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.

4.   Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською,має право використовувати її на свій розсуд і в будь-якому обсязі.

Прийнята пропозиція може бути також використана І на інших підприємствах. Підприємство, що прийняло пропозицію до використання, може направити Інформацію про цю пропозицію заінтересованим підприємствам з метою укладення угоди.

Відповідно до обсягу використання раціоналізаторської пропозиції визначається і розмір винагороди, що виплачується автору.

Всі спори, шо виникають у зв'язку Із використанням раціоналізаторської пропозиції, розглядаються в судовому порядку, крім оскарження відмови про прийняття раціоналізаторської пропозиції, яка розглядається керівником підприємства, до якого ця раціоналізаторська пропозиція була подана.