Печать
PDF

Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Поняття інтегральної мікросхеми

1.  Інтегральна мікросхема (ІМС) — мікроелектронний виріб кінцевої   або   проміжної   форми,   призначений   для   виконання функцій електронної схеми, елементи з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу,  незалежно від способу його виготовлення Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми визначається як зафіксоване  на  матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними. Компонування ІМС визнається оригінальним, якщо воно не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС,має відмінності, що надають їй нових властивостей, та не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подачі заявки до Установи або до дати його першого використання.

Топографія ІМС визнається оригінальною до того часу, поки не буде доведено протилежне. Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подачі заявки до Установи, може бути визнана оригінальною лише в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам, що пред'являються до оригінальних ІМС. На визнання топографії ІМС оригінальною не впливає розкриття інформації про неї автором або особою, яка отримала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подачі до Установи заявки на реєстрацію цієї топографії ІМС не перевищує 2 років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати її розкриття та першого використання топографії ІМС покладається на заінтересовану особу. Не може бути визнана оригінальною та топографія ІМС, заявка на реєстрацію якої подана до Установи пізніше 2 років від дати її першого використання.

2.  Особа, яка бажає зареєструвати топографію ІМС і має на це право,   подає   до   Установи   заявку   на   реєстрацію.   Заявка   на реєстрацію топографії ІМС може бути подана двома і більше особами. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації топографії ІМС. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво, що надсилається тому заявникові,адреса якого з цією метою зазначена у заявці, а за відсутності такого зазначення — першому заявникові за списком вказаних у заявці заявників. Обсяг прав на топографію ІМС визначається зображенням топографії ІМС на матеріальному носії.

 

2. Зміст і форма свідоцтва на топографію ІМС

1. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою. Текст у свідоцтві наводиться українською мовою.

За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або ІНШУ Довірену особу. Довіреною особою заявника не може бути працівник Установи і її експертного органу. Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна задовольняти вимогу єдності — стосуватися лише однієї топографії ІМС. Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

1)  заяву про реєстрацію топографії ІМС;

2)  матеріали, що ідентифікують топографію ІМС.

2. З метою ідентифікації топографії ІМС, яка не використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії. З метою ідентифікації топографії ІМС, яка використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають дану топографію, в такому вигляді, в якому її введено в обіг. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію ІМС вперше було використано, а матеріали — основні технічні характеристики зразка ІМС. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію ІМС в закодованій формі. Подані заявником матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, і зразки ІМС, що включають дану топографію, зберігаються Установою 6 років після закінчення дії реєстрації. По закінченні цього терміну ідентифікаційні матеріали та зразки ІМС повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої вимоги — знищуються. У заяві про реєстрацію топографії ІМС необхідно вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора (авторів). Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво. Автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в публікації Установи. Документ про сплату збору за реєстрацію топографії ІМС повинен надійти до Установи разом із заявкою на реєстрацію топографії ІМС або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

 

3. Права авторів топографії ІМС

1. Право на реєстрацію топографії ІМС має автор або його правонаступник. Автори, які спільно створили топографію ІМС, мають однакові права на реєстрацію топографії ІМС, якщо інше не передбачено угодою між ними. Автору топографії ІМС належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Особам, які при створенні топографії ІМС надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії ІМС, право авторства не належить. Право на реєстрацію топографії ІМС 1 Усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії ІМС або його правонаступник, якщо топографію ІМС створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, шо трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

2. Автор топографії ІМС, створеної у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію ІМС разом з матеріалами, що достатньо ясно і повно відображають топографію ІМС.

Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом 4 місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії переходить до автора.

У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник.

Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше 4 місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення. Спори щодо умов одержання автором від роботодавця винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

 

4. Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС

1. Ці права належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлене законом чи договором. Права, шо випливають із реєстрації топографії ІМС, діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру.

Реєстрація топографії ІМС надає власнику зареєстрованої топографії ІМС виключне право використовувати топографію ІМС на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих топографій ІМС.

2. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІМС право:

1)   забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законом порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС;

2)   передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії ІМС;

3)   видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС на підставі ліцензійного договору.

ПІД використанням топографії ІМС слід розуміти:

1)   копіювання топографії ІМС;

2)   виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;

3)  виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

4)  ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

5)  пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг ІМС,виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають  оригінальність топографії ІМС.

Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.