Печать
PDF

Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Держава, АРК, територіальні громади, як і будь-які інші юридичні особи, можуть набувати та здійснювати цивільні права та обов'язки через свої органи. Вони називаються відповідно органами державної влади, органами влади та органами місцевого самоврядування. З цивільно-правового погляду ці органи відрізняються від органів інших юридичних осіб. Наприклад, структура та компетенція органів державної влади встановлюються Конституцією та законами. Мають свою специфіку шодо порядку формування, компетенції тощо органи влади АРК та органи місцевого самоврядування. Крім того, за чинним законодавством органи державної влади, органи влади АРК та органи місцевого самоврядування наділяються також статусом юридичної особи. Проте єдина суть цивільних відносин та правової конструкції юридичної особи вимагає, на наш погляд, єдиного підходу щодо представництва юридичної особи її органами. Щодо органів держави, АРК, територіальних громад також має застосовуватися правило ч.З ст.92 ЦК, відповідно до якого орган юридичної особи зобов'язаний діяти в інтересах юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2. Принципові положення щодо системи та повноважень органів державної влади містяться в Конституції. Так, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — ВР. її повноваження визначаються розд. I Конституції. Наступний розділ визначає повноваження Президента України як глави держави. В системі органів виконавчої влади вищим органом є Кабінет Міністрів України. Відповідним чином у Конституції визначена система та повноваження органів, які здійснюють функції, пов'язані з правосуддям.

Система та повноваження органів державної влади конкретизуються в багатьох законах та інших нормативно-правових актах. Так, Закон про місцеві державні адміністрації відповідно до Конституції врегульовує засади організації, структуру, порядок формування, компетенцію органів виконавчої влади в областях та районах. Указом Президента України про систему центральних органів виконавчої влади встановлюється, що до цієї системи належать відповідні міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджуються Президентом України.

3. Принципові положення щодо системи та повноважень органів влади АРК містяться в Конституції України та Конституції АРК. Представницьким органом АРК є її Верховна Рада, а виконавчим — Рада Міністрів АРК. Правосуддя в автономії здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Тому вони не мають і не можуть мати будь-яких особливостей, пов'язаних зі статусом автономії.

Система та повноваження органів влади АРК конкретизуються в законах України та нормативно-правових актах АРК. Так, Закон 120

про Верховну Раду АРК розширив коло повноважень автономії. Правовий статус міністерств та республіканських комітетів АРК встановлюються нормативно-правовими актами автономії.

4.  Принципові положення щодо системи та повноважень органів місцевого самоврядування містяться в Конституції та в Законі про місцеве самоврядування. Представницькими органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради, які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції й повноваження місцевого самоврядування. Районні та обласні ради представляють спільні інтереси громад сіл, селищ та міст. Для ефективної реалізації цих завдань створюються виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад: виконавчі комітети, відділи, управління тощо.

Система та повноваження органів місцевого самоврядування додатково визначаються також іншими норматив но-правовими актами. Так, наприклад, Законом про столицю України визначаються система та повноваження органів місцевого самоврядування міста Києва.

5.  На практиці виникають труднощі у кваліфікації дій органів державної влади в цивільних відносинах. В одних випадках останні представляють державу, а тому в цивільних відносинах виступає безпосередньо держава. В інших випадках вони виступають у цивільних відносинах від свого імені і набувають прав і обов'язків як самостійна юридична особа публічного права. Така ситуація пов'язана з тим,що вказані вище органи наділяються статусом юридичної особи.

Для з'ясування питання про те, хто ж є учасником цивільних відносин — держава чи відповідний орган державної влади — пропонується виходити з наступного: якщо орган державної влади виконує покладені на нього державою функції, то у відповідних цивільних відносинах цей орган є представником держави і набуває цивільних прав і обов'язків для держави. Тобто учасником цих відносин є держава Україна. Якщо ж орган державної влади діє у цивільних відносинах з метою матеріального та іншого забезпечення здійснення відповідної державної політики (орендує приміщення, працівників, платить за газ, електроенергію тощо), то учасником цивільних відносин виступає саме цей орган.

Запропоновані вище правила стосуються також кваліфікації дій органів АРК та територіальних громад.

6.  Представництво держави, АРК та територіальних громад здійснюють, як правило, їх відповідні органи. Проте у випадках І порядку, встановлених законодавством, від їх імені за спеціальними дорученнями можуть виступати й інші особи та органи, зокрема фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади АРК та органи місцевого самоврядування. В даному випадку йдеться про Цивільно-правові відносини представництва, в яких вказані суб'єкти виконують функції представників, а не органів публічної влади.

На відносини згаданого вище  представництва поширюються правила гл.17 ЦК про представництво. Спеціальні доручення на виступ від імені держави, АРК та територіальних громад у цивільних відносинах часто розраховані на довгострокове й багатократне застосування.