Печать
PDF

Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Підставами  виникнення  цивільних  прав та  обов'язків єюридичні факти, тобто життєві обставини, з якими цивільне законодавство пов'язує відповідні юридичні наслідки. ЦК у ст. 11 закріплює систему юридичних фактів у цивільному праві. Водночас, як і в ЦК  1963 p.,  передбачається,  що цивільні права Іобов'язки можуть виникати не тільки з дій, що прямо передбачені законом, а й за аналогією, тобто з дій, хоч і непередбаченихзаконодавством, але таких, шо йому не суперечать. ЦК закріплюєосновні юридичні факти, що можуть бути підставою виникненняцивільних прав та обов'язків. До таких юридичних фактів належать договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів,  винаходів та інших результатів інтелектуальної,творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі тощо.

2.   Як зазначалося, перелік юридичних фактів — підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, не є вичерпним, а відтак, цивільні права та обов'язки можуть виникати в учасників цивільнихправовідносин, у тому числі і на підставі юридичних фактів, не передбачених ст.11 ЦК.

3.   Основною підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договір, який слід розуміти як дво- або багатосторонній пра-вочин, тобто погоджену дію двох або більше сторін. Договори вцивільному праві є найпоширенішим юридичним фактом, з якоговиникають права та обов'язки учасників правовідносин. Вбачається, що саме в цьому полягає причина закріплення договору як самостійної підстави виникнення цивільних прав та обов'язків (ЦК1963 p., таку підставу закріплював лише правочин, а точніше —Угоду).

Поряд із договором, цивільні права та обов'язки виникають також і з односторонніх правочинів, до яких слід віднести передусім заповіт, видачу довіреності тощо.

4.  Не є новим для ЦК визначення створення літературних, художніх творів,   винаходів  та  інших  результатів  інтелектуальної,творчої діяльності  як  підстави  виникнення   цивільних  прав  таобов'язків — аналогічне положення містилося і в ст.6 ЦК 1963 p.

Відповідно до ст.42О ЦК це може бути створення літературних та художніх творів, комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз Даних), виконання, виготовлення фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення, здійснення наукових відкриттів, створення   винаходів,   корисних   моделей,   промислових  зразків, компонування (топографії) інтегральних мікросхем та створення інших об'єктів інтелектуальної власності.

5.   У ст.11 ЦК підставою виникнення цивільних прав та обов'язків визначено завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Слід зазначити, що ЦК вводить новий термін —"майнова (матеріальна) шкода", який, до речі, був відсутній у первісному проекті ЦК. Вбачається, що введення зазначеного термінузумовлено бажанням законодавця підкреслити матеріальний характер майнової шкоди як її основної відмінності від шкоди моральної. Водночас заподіяння моральної шкоди розглядається як самостійний юридичний факт.

6.   Цивільні права та обов'язки можуть також виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. Як правило, до таких підстав, що прямо закріплюються в цивільному законодавстві, належать юридичні факти-події (на відміну від закріплених у ч.2 ст.ПЦК юридичних фактів-дій) — зазвичай такими підставами є обставини непереборної сили: військові дії, повені, землетруси, епідемії,епізоотії тощо.

7.   Цивільні права та обов'язки можуть виникати також з актіворганів державної влади, органів влади АРК або органів місцевогосамоврядування (ч.4 ст.П ЦК). До таких актів можна віднести розпорядження відповідних органів місцевого самоврядування про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, рішення про оформлення права оренди земельної ділянки, рішення про реєстраціюінвестиції тощо.

8.   Новою підставою виникнення прав та обов'язків учасниківцивільних правовідносин є рішення суду. При цьому необхідноюумовою виникнення цивільних прав та обов'язків на підставі рішення суду є встановлення такої можливості в актах цивільного законодавства.

Під рішенням суду в контексті відповідного юридичного факту слід розуміти рішення суду загальної юрисдикції, господарського суду або третейського суду, що набрало законної сили. Вбачається також, що цивільні права та обов'язки можуть виникати і з рішень іноземних судів, що набрали законної сили (за умови визнання юридичної сили таких рішень в порядку, передбаченому чинним закоіїодавством України). Умови визнання та виконання рішень іноземних судів визначаються Законом про визнання та виконання рішень іноземних судів.

Одним із випадків виникнення цивільних прав та обов'язків на підставі рішення суду є перехід прав кредитора до третьої особи за рішенням суду.

9.  Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання або ненастання певної події. Прикладами такого юридичного факту-події, з яким закон або договір пов'язує виникненняцивільних прав і обов'язків, можуть бути факт хвороби або смерті фізичної особи за договором особистого страхування (виникнення зобов'язання страховика зі сплати страхової компанії виплати у разінастання страхового випадку), факт виграшу учасником гри або парі (виникнення обов'язку організатора гри або іншого учасника виконати певне зобов'язання на користь переможця) тощо.