Печать
PDF

Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД - Параграф 3. Банківський вклад

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

 

Параграф 3.  Банківський вклад

Стаття 1058. Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

2.  Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором (Стаття 633 цього Кодексу).

3.  До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з розрахункового, поточного рахунку підприємства і після закінчення строку зберігання повертаються на цей самий розрахунковий, поточний рахунок.

Публічним визнається договір, в якому однією із сторін є підприємець або інша особа відповідно до закону, що взяли на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звертається (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Ціна товарів, робіт і послуг, а також інші умови публічного договору встановлюються однаково для всіх споживачів, крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів.

Банк, відповідно до закону, не повинен надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, крім випадків, передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами.

Відмова банку, визначена законом, від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг) не допускається.

У випадках, передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами, Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами, можуть прийматися правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічних договорів.

 

Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу

1. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

2.  У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.

Депозитні рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам, громадянам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Відсотки за депозитними вкладами перераховуються в такому самому порядку або зараховуються на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.

Стаття 1060. Види банківських вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

2. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

3. Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.

4.  Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Договір банківського вкладу розділяється на такий, що укладений на умовах видачі вкладу на першу вимогу клієнта і на такий, що укладається на умовах видачі коштів зі спливом строку. Договором можуть встановлюватися інші умови сплати коштів. Крім того, за договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника. При цьому розмір процентів, що виплачується банком, дорівнює процентам, які він сплачує за вкладами на вимогу.

Стаття 1061. Проценти на банківський вклад

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України.

2.  Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.

4. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

5.  Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.

У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Якщо інше не передбачено договором, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу. У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до сповіщення вкладників про зменшення процентів, зі спливом місяця з моменту відповідного сповіщення, якщо інше не передбачено договором. Визначений договором розмір процентів за вкладом, внесеним на умовах його видачі зі спливом визначеного строку або із настанням передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом. Проценти на суму банківського вкладу нараховуються від дня, який іде за днем її надходження у банк, до дня, який передує її поверненню вкладникові або ж її списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, проценти на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти. У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади за вимогою. Якщо в договорі немає умови про розмір виплачуваних процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до ч. 1 статті 1129 ЦК. Банк повинен вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, за встановленими згідно з ним банківськими правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунка не передбачено інше.

 

Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою

1.  На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором банківського вкладу   передбачено інше. При цьому вважається, що вкладник погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом.

2.  Кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього Кодексу.

Цивільний кодекс України передбачає можливість внесення третіми особами коштів на рахунок вкладника. При цьому вважається, що вкладник погодився на одержання коштів від таких осіб.

Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи

1. Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад.

Визначення імені фізичної особи (Стаття 28 цього Кодексу) або найменування юридичної особи (Стаття 90 цього Кодексу), на користь якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банківського вкладу.

2. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім'я.

За договором вкладу на користь третіх осіб істотним є умова про зазначення імені фізичної особи або найменування юридичної особи, на користь якої здійснюється вклад. Якщо інше не передбачено договором, така особа стає вкладником з моменту надходження грошей на рахунок.

Стаття 1064. Ощадна книжка

1.  Укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються ощадною книжкою.

В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

2.  Відомості про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

3.  Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

Договір банківського вкладу має буди укладений у письмовій формі. Письмова форма договору підтверджується ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим спеціальним документом, який виданий кредитною установою вкладнику. Укладення договору банківського вкладу з громадянином, а також внесення грошових коштів на його рахунок за вкладом вважаються підтвердженими ощадною книжкою, якщо угодою сторін не передбачене інше. Ощадні книжки розділяються на два види: іменні та на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером.

В ощадній книжці має бути вказано та удостовірене кредитною установою: найменування та місце знаходження банку (якщо вклад внесений у філіал — також його відповідний філіал); номер рахунку за вкладом, усі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок, усі суми грошових коштів, які були списані з рахунку, залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

Якщо не доведено інше, стан вкладу, дані про нього, які вказані у ощадній книжці, визнаються підставою для розрахунків за вкладом між банком та вкладником: видача вкладу, сплата процентів за ним, виконання розпоряджень вкладника про перерахунок грошових коштів з рахунку за вкладом іншим особам виконуються банком при пред'явленні ощадної книжки.

Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат

1.  Ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

2. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Ощадний сертифікат — це письмове свідчення банку-емітента про вклад грошових коштів, яке підтверджує право вкладника (бенефіціара) або його правонаступника на отримання після спливу встановленого терміну суми депозиту (вкладу) та процентів по ньому. Сертифікати можуть випускатись як у разовому порядку, так і серіями.

Вони розділяються на іменні та на пред'явника. Сертифікат не може служити розрахунковим або платіжним інструментом за продані товари або надані послуги. Грошові розрахунки по купівлі-продажу депозитних сертифікатів, сплаті сум за ними виконуються тільки у безготівковому порядку. Сертифікати можуть бути строковими та до запитання. Строк звернення за строковими сертифікатами обмежується одним роком.

Банк може передбачити можливість дострокового пред'явлення сертифіката до оплати. При цьому він сплачує власникові сертифіката його суму та проценти по зниженій процентній ставці.

На бланку сертифіката має бути вказано: найменування «депозитний (або ощадний) сертифікат», вказана підстава видачі сертифіката (внесення депозиту або ощадного вкладу), розмір депозиту або ощадного вкладу, який оформлений сертифікатом, безумовне зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит або на вклад, дата витребування бенефіціаром суми за сертифікатом, ставка процентів за користування депозитом або вкладом, сума належних процентів, найменування та адреса банку-емітента та (для іменного сертифіката) бенефіціара. Підписи двох осіб, уповноважених банком на підписання такого роду зобов'язань, скріплені печаткою банку.