Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Гражданское право - О.В.Дзера Цивільне право України Том 1


 

 

Слово до читачів

Передмова

Розділ І. Загальні положення цивільного права

Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права

§ 1. Місце цивільного права в системі правових галузей

§ 2. Предмет та метод цивільного права

§ 3. Функції та принципи цивільного права

§ 4. Визначення та система цивільного права

§ 5. Цивільне право як наука

Глава 2. Цивільне законодавство

§ 1. Поняття та структура цивільного законодавства

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

§ 3. Дія цивільного законодавства

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією

§ 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни

§ 1. Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення

§ 2. Основні завдання курсу "Цивільне право"

Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних кран

§ 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн

§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

Глава 5. Цивільні правовідносини

§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин

§ 3. Види цивільно-правових відносин

Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільного права

§1. Правоздатність громадян

§ 2. Дієздатність громадян

§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

§ 4. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану

Глава 7. Юридичні особи

§ 1. Поняття та ознаки юридичної особи

§ 2. Правоздатність юридичної особи

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб

§ 4. Види юридичних осіб

Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права

§ 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

Глава 9. Об'єкти цивільних прав

§ 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав

§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно

§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав

§ 4. Вексель як об'єкт цивільних прав

Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

§ 1. Поняття юридичних фактів

§ 2. Класифікація юридичних фактів

Глава 11. Угоди

§ 1. Поняття та види угод

§ 2. Умови дійсності угод

§ 3. Недійсні угоди

§ 4. Види недійсних угод

§ 5. Умови і строки в угодах

Глава 12. Строки (терміни). Позовна давность

§ 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві

§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів)

§ 3. Позовна давність

Глава 13. Представництво і довіреність

§ 1. Представництво

§ 2. Довіреність

Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав

§ 1. Здійснення суб'єктивних прав

§ 2. Виконання цивільних обов'язків

§ 3. Забезпечення виконання обов'язків

§ 4. Захист суб'єктивних прав

Розділ II. Особисті немайнові права

Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав

§ 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими

§ 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими

Глава 16. Захист особистих немайнових прав

§ 1. Поняття захисту особистих немайнових прав

§ 2. Захист честі, гідності та ділової репутації

Розділ III. Право власності

Глава 17. Загальна характеристика права власності

§ 1. Поняття власності та права власності

§ 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи

Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки

§ 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності

§ 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні

§ 3. Зміст права власності

§ 4. Способи набуття і припинення права власності

§ 5. Встановлення моменту виникнення права власності

§ 6. Правовстановлюючі документи власника

Глава 19. Право приватної власності

§ 1. Загальні положення

§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян

§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності

Глава 20. Право власності юридичних особ

§ 1. Загальні положення

§ 2. Власність кооперативів

§ 3. Право власності господарських товариств

§ 4. Право власності господарських об'єднань

§ 5. Власність громадських організацій

Глава 21. Право державної та комунальної власності

§ 1. Загальні положення

§ 2, Підстави виникнення права державної та комунальної власності

§ 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності

§ 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління

Глава 22. Право спільної власності

§ 1. Поняття права спільної власності

§ 2. Право спільної часткової власності

§ 3. Право спільної сумісної власності подружжя

§ 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності

Глава 23. Захист права власності

§ 1. Поняття цивільно-правового захисту

§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності

§ 3. Віндикаційний позов

§ 4. Негаторний позов

§ 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)

§ 6. Позов про визнання права власності

§ 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

Розділ IV. Право інтелектуальної власності

Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

§ 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права

§ 1. Поняття та джерела авторського права

§ 2. Об'єкти авторського права

§ 3. Суб'єкти авторських відносин

§ 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі

§ 5. Поняття суміжних прав

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав

Глава 26. Право промислової власності

§ 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію

§ 3. Право на селекційні досягнення

§ 4. Право на науково-технічну інформацію

Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

§ 1. Право на фірмове найменування (фірму)

§ 2. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг

§ 3. Право на найменування місця походження товару

Розділ V. Загальні положення зобов'язального права

Глава 28. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин

§ 1. Поняття та склад зобов'язання

§ 2. Підстави виникнення зобов'язань

§ 3. Система цивільних зобов'язань

Глава 29. Цивільно-правовий договор

§ 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

§ 2. Система цивільно-правових договорів

§ 3. Зміст і тлумачення договору

§ 4. Укладення, зміна та розірвання договору

§ 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів

§ 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу

Глава 30. Виконання зобов'язань

§ 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань

§ 2. Суб'єкти виконання зобов'язання

§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання

§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання

Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань

§ 1, Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань

§ 3. Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня"

§ 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань

Глава 32. Відповідальність за порушення зобов'язань

§ 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

§ 2. Види цивільно-правової відповідальності

§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

Глава 33. Припинення зобов'язань

§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань

§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язань