ПЕРЕДМОВА PDF Печать
Конституционное право - В.Ф. Погорілко Конституційне право України

 

Світлій пам'яті видатного українського конституціоналіста

професора Віктора Федоровича Погорілка (1938—2006)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Автономна Республіка Крим - АРК

Кодекс адміністративного судочинства України - КАСУ

Кодекс України про адміністративні правопорушення - КУпАП

Кримінальний кодекс України - ККУ

Центральна виборча комісія - ЦВК

 

Конституційне право України є провідною галуззю національного права й регулює найбільш важливі суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням прав і свобод людини, реалізацією публічної влади народом України, державою та територіальними громадами. Складність новітнього конституційного процесу в 2005-2009 роках в Україні та нагальна потреба в системному удосконаленні Конституції України засвідчує об'єктивну потребу в оволодінні відповідною навчальною дисципліною студентами, курсантами і слухачами вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації як юридичних, так і неюридичних спеціальностей. З огляду на це, запропонований Вашій увазі підручник має універсальний характер, прийнятний для студентів різних форм навчання.

У ньому, насамперед, висвітлюються питання теорії конституційного права: предмет і метод відповідної галузі права, її система і структура, джерела конституційного права, конституційні правовідносини та конституційно-правова відповідальність. Важливим є й розділ присвячений теорії та історії Конституції України, а також питанням перспектив її удосконалення. Заторкуються основні новації в сфері конституційно-правової науки й освіти, зокрема, запровадження нового паспорта наукової спеціальності 12.00.02 - "конституційне право; муніципальне право".

Пріоритетна увага в цьому підручнику приділяється, звичайно, особливій частині конституційного права України: основам конституційного ладу, зокрема конституційним основам державного і суспільного ладу; правам і свободам людини: громадянським, політичним, економічним, соціальним, культурним, екологічним, інформаційним та іншим, а також формам безпосередньої реалізації народовладдя - виборам, референдумам тощо.

Висвітлюються питання, присвячені конституційним основам організації та діяльності органів державної влади, зокрема органам законодавчої, виконавчої і судової влади. Викладаються конституційні основи організації та діяльності Верховної Ради - парламенту України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади. Конституційного Суду та судів загальної юрисдикції, органів прокуратури тощо.

У підручнику також висвітлюються конституційно-правові аспекти адміністративно-територіального устрою України, Автономної Республіки Крим та питання конституційних основ місцевого самоврядування в Україні, зокрема статусу територіальних громад, представницьких органів місцевого самоврядування - місцевих рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів та органів самоорганізації населення.

Таким чином, пропонований Вашій увазі підручник містить системний виклад навчального матеріалу, відповідає основним вимогам сучасних навчальних програм з навчальної дисципліни "Конституційне право України", поєднує як традиційні, так і нові погляди на конституційно-правову реальність, висвітлює теоретичні та практичні, матеріальні та процесуальні, типові та колізійні питання національного конституційного права, конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності.

Така система підручника та його основні положення виправдали своє навчально-методичне призначення. Підтвердженням цьому, зокрема, є удостоєння першого видання підручника Премією імені Ярослава Мудрого 2007 року. Разом із тим, бурхливий розвиток сучасних конституційних процесів в Україні, подальший генезис відповідної галузевої науки і вдосконалення системи конституційного законодавства України об'єктивно зумовили нагальну потребу в підготовці другого, переробленого та доопрацьованого видання цього підручника, з метою приведення його конституційно-правових реалій і вимог сьогодення.

Підготовка цього видання підручника вмотивована передусім прагненням до вшанування світлої пам'яті видатного українського правознавця, одного з фундаторів сучасного українського конституціоналізму професора Віктора Федоровича Погрілка (1938-2006) та продовженням традицій заснованої ним юридичної школи досліджень актуальних проблем конституційного права та місцевого самоврядування.

В основу цього переопрацьованого видання підручника, окрім наукових здобутків вітчизняної конституційно-правової думки і практики викладання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, покладено досвід практичної нормопроектної та експертно-правової роботи автора на чолі Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України в 2008-2009 роках. Керівники і співробітники цього Департаменту, мої колеги, стали першими і найбільш об'єктивними рецензентами і критиками пропонованого Вашій увазі підручника.

Директор Департаменту конституційного

та адміністративного права

Міністерства юстиції України,

кандидат юридичних наук, доцент,

заслужений юрист України