Зміст (Трудове право України (Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.)) PDF Печать
Трудовое право - Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1.1. Предмет трудового права
§ 1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
§ 1.3. Система трудового права і система трудового законодавства
§ 1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
§ 1.5. Функції трудового права

Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
§ 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
§ 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
§ 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України

Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 3.1. Поняття і значення основних принципів трудового права
§ 3.2. Визначення і система принципів трудового права

Глава 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 4.1. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права
§ 4.2. Працівники як суб'єкти трудового права
§ 4.3. Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи
§ 4.4. Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації

Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
§ 6.1. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері
§ 6.2. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
§ 6.3. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 7.1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
§ 7.2. Сторони трудового договору
§ 7.3. Зміст трудового договору
§ 7.4. Порядок укладення трудового договору
§ 7.5. Види трудового договору (частина 1,2)
§ 7.6. Зміна умов трудового договору
§ 7.7. Припинення трудового договору (частина 1,2)

Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС
§ 8.1. Поняття та види робочого часу
§ 8.2. Режим робочого часу
§ 8.3. Надурочна робота
§ 8.4. Чергування
§ 8.5. Облік робочого часу

Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
§ 9.1. Поняття та види часу відпочинку
§ 9.2. Відпустки, їх види та порядок надання

Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ
§ 10.1. Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні
§ 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
§ 10.3. Сфери регулювання оплати праці
§ 10.4. Організація оплати праці на підприємствах
§ 10.5. Нормування праці
§ 10.6. Тарифна система
§ 10.7. Системи оплати праці
§ 10.8. Преміювання працівників
§ 10.9. Доплати і надбавки
§ 10.10. Гарантійні виплати і доплати
§ 10.11. Право працівника на оплату праці та його захист

Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
§ 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок
§ 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
§ 11.4. Заохочення у трудовому праві

Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
§ 12.2. Загальна дисциплінарна відповідальність
§ 12.3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність

Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
§ 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
§ 13.2. Підстава та умови матеріальної відповідальності
§ 13.3. Види матеріальної відповідальності працівників
§ 13.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
§ 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
§ 13.6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
§ 14.1. Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення
§ 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
§ 14.3. Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві
§ 14.4. Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах
§ 14.5. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю
§ 14.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом
§ 14.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
§ 15.1. Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект
§ 15.2. Правові питання організації виробничого навчання
§ 15.3. Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти
§ 15.4. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
§ 15.5. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ

Глава 20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ
§ 20.1. Поняття і сторони колективного договору
§ 20.2. Зміст колективного договору
§ 20.3. Колективні угоди: поняття і сторони
§ 20.4. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди

Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ
§ 21.1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення
§ 21.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
§ 21.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів
§ 21.4. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку

Розділ IV. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Глава 22. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
§ 22.1. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві
§ 22.2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров'я на виробництві

Глава 23. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НА ВИРОБНИЦТВІ